Aktualności
Konkursy
06 Lutego
Źródło: www.tu.kielce.pl
Opublikowano: 2020-02-06

Laureaci konkursu „Student-Wynalazca”

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz politechnik: Śląskiej, Świętokrzyskiej i Lubelskiej zdobyli główne nagrody w X konkursie „Student-Wynalazca”. 

Celem konkursu jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. W dotychczasowych edycjach zgłoszono 791 rozwiązań, będących efektem prac badawczo-rozwojowych 1748 twórców. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba 144 rozwiązań z 26 uczelni z całej Polski. Przyznano pięć równorzędnych nagród głównych:

 • Mateusz Łużny, Ewa Kozłowska, Monika Dymarska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i współtwórcy: dr hab. Tomasz Janeczko, dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr inż. Jarosław Popłoński, dr inż. Tomasz Tronina, dr inż. Sandra Sordon, dr inż. Marcelina Mazur za Cykl 45 wynalazków dotyczących wytwarzania bioaktywnych związków flawonoidowych w wyniku biotransformacji

Opisywane  związki mogą zostać zastosowane jako substancje czynne leków, lub składniki produktów spożywczych (suplementów diety). Posiadają m.in. właściwości antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, antydiabetyczne, antybakteryjne, przeciwgrzybicze czy przeciwwirusowe. Otrzymane związki charakteryzują się słodkim smakiem, stąd istnieje możliwość wytworzenia z nich niskokalorycznych słodzików o smaku odpowiadającym sacharozie, ale posiadających jednocześnie właściwości prozdrowotne.

 • Paulina Kostrzewa-Demczuk z Politechniki Świętokrzyskiej i współtwórca prof. dr hab. inż. Ryszard Dachowski za Zastosowanie polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej

Wynalazek przyczyni się do podniesienia standardu oraz parametrów użytkowych mieszkań i domów wykonanych z bloczków i cegieł wapienno-piaskowych z dodatkiem polietylenoglikolu. Dodatkowo, zakłady produkcji ściennych materiałów budowlanych mogą zyskać produkt o świetnych parametrach fizyko-mechanicznych, którego wprowadzenie do produkcji nie będzie wiązało się ze zmianą istniejącej linii produkcyjnej, a przez to nie będzie obarczone dodatkowymi nakładami finansowymi.

 • Adam Świerczyński z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i współtwórcy: dr inż. Szymon Ciukaj, Mariusz Grzesiczak za Sposób oraz urządzenie do optymalizacji procesu spalania paliw stałych w rusztowych kotłach energetycznych

Rozwiązanie zapewnia eliminację niekontrolowanych i niepożądanych przedmuchów powietrza nie biorącego udziału w procesie efektywnego spalania, pozwala efektywnie spalać gorsze (wilgotniejsze), a tym samym tańsze paliwa, pozwala zwiększyć skuteczność suszenia paliwa na ruszcie, ogrzewa je i ułatwia zapłon, zwiększa sprawność cieplną procesu spalania, przyczynia się również do ograniczenia emisji tlenków azotu.

 • Marta Gackowska, Sandra Śmigiel, Natalia Jerks z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i współtwórcy: dr inż. Damian Ledziński oraz prof. dr hab inż. Piotr Cofta za System komunikacji roju dronów mający na celu unikanie kolizji

Rozwiązanie jest przystosowane dla środowisk charakteryzujących się dużą gęstością dronów, wykonujących szerokie spektrum zadań, należących do różnych podmiotów zarówno cywilnych jak i militarnych. Zastosowania dostrzega się w pokazach świetlnych typu light show, misjach poszukiwawczo-ratunkowych, U-Space, działaniach jednostek wojskowych. Dzięki zastosowaniu wynalazku znacząco podniesie się bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej.

 • Łukasz Kwaśny, Karol Fatyga z Politechniki Lubelskiej i współtwórcy: dr inż. Dariusz Zieliński, mgr inż. Bartłomiej Stefańczak (na zdj.) za Transformator z magazynem bezwładnościowym i sposób jego sterowania

Rozwiązanie jest przełomowe, ponieważ może zastąpić klasyczny transformator energetyczny SN/nN wykorzystywany do zasilania domów jednorodzinnych, fabryk i wszystkich placówek wymagających dostarczenia energii elektrycznej. W skali kraju jest to ponad sto tysięcy urządzeń. Wprowadzenie tego rozwiązania umożliwia gromadzenie energii, zachowując wszystkie funkcjonalności transformatora klasycznego.

W nagrodę laureaci pojadą do Genewy, by zaprezentować swoje pomysły na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Szwajcarii. W dotychczasowych edycjach zwycięzcy konkursu „Student-Wynalazca” zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 7 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

Przyznano także sześć wyróżnień:

 • Piotr Kamedulski, Wojciech Zieliński, Paweł Nowak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i współtwórca prof. dr hab. Jerzy Paweł Łukaszewicz za Sposób otrzymywania trójwymiarowych róż grafenowych oraz proszku grafenowego;
 • Robert Strojny z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i współtwórca dr inż. Jacek Stanisław Tutak za Urządzenie do wykrywania upadków osób, zwłaszcza rowerzystów;
 • Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus z Politechniki Krakowskiej i współtwórca dr inż. Marek Piątkowski za Bioaktywne materiały przetwarzalne technologią druku 3D do sterowanej regeneracji uszkodzeń nerwów obwodowych;
 • Paweł Rogala z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i współtwórcy: dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, prof. UJK, dr Beata Szczepanik za Sposób wytwarzania fotokatalizatora do rozkładu 2,6-dichloro-4-nitroniliny w fazie wodnej;
 • Piotr Odyjas z Politechniki Wrocławskiej i współtwórcy: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, dr hab. inż. Przemysław Moczko, mgr inż. Jędrzej Więckowski, Wiesław Chmielarz, Andrzej Wróblewski za Wirnik wentylatora promieniowego;
 • Aneta Kurpanik, Bogumiła Gołek, Agata Grabowska, Witold Ignasiak, Justyna Łucka z Uniwersytetu Śląskiego i współtwórcy: prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, mgr Beata Marcol-Szumilas, dr Marek Matussek, dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol za Cykl wynalazków dotyczących dogodnej i wydajnej metody syntezy pochodnych perylenu oraz koronenu na drodze reakcji cykloaddycji dielsa-aldera arynów do wnęki perylenu i jego pochodnych.

Nagrody specjalne

Nagroda specjalna Prezes Urzędu Patentowego RP:

 1. Anna Panasiuk z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodnicznego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i współtwórcy Sara Zych i dr n.med. Stanisław Jung za Pump Chest.
 2. Weronika Babińska  z Uniwersytetu Gdańskiego i współtwórcy: dr Agata Motyka-Pomagruk, dr Anna Dzimitrowicz, dr inż. Wojciech Śledż, prof. dr hab. inż. Paweł Pohl, dr hab. inż. Piotr Jamróz, mgr Dominika Terefinko, prof. dr hab. Ewa Łojkowska za Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo.

Nagroda specjalna Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX:

 • Adam Świerczyński z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz współtwórca Szymon Ciukaj i Mariusz Grzesiczak za Sposób oraz urządzenie do optymalizacji procesu spalania paliw stałych w rusztowych kotłach energetycznych.

Nagroda specjalna Wojewody Świętokrzyskiego

 • Michał Szczerba z Politechniki Świętokrzyskiej i współtwórcy Agnieszka Szczerba, Leszek Szczerba za Zespół mocowania i sposób montażu zwłaszcza elementów mineralno-kompozytowych.

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

 • Nina Rędzia z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i współtwórcy: dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, prof. UJK, dr Beata Szczepanik za Sposób wytwarzania uwęglonego adsorbentu haloizytowego do adsorpcji paracetamolu z fazy wodnej.
 • Agnieszka Chlebicz-Wójcik z Politechniki Łódzkiej i współtwórca prof. dr inż. Katarzyna Śliżewska za Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus reuteri.

Nagroda specjalna Rektora Politechniki Świętokrzyskiej:

 • Dominik Grabarz z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i współtwórca dr inż. Jacek Stanisław Tutak za Urządzenie do ćwiczeń, zwłaszcza precyzji ruchu palcami ręki,.
 • Marta Bartel, Michał Soczyński z Uniwersytetu Warszawskiego i współtwórca dr hab. Maciej Mazur za Kompozycję zapachową właściwościach bakteriobójczych i przeciwgrzybicznych,.

Nagroda specjalna Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją:

 • Damian Gogolewski, Tomasz Kozior z Politechniki Świętokrzyskiej oraz współtwórca Paweł Zmarzły za Przyrząd do badań właściwości mechanicznych modeli wykonanych technologiami przyrostowymi, zwłaszcza modeli odlewniczych

Konkurs pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowała Politechnika Świętokrzyska.

źródło: PŚk

Dyskusja (0 komentarzy)