Aktualności
Konkursy
28 Lipca
Nagrodę odbiera dr Aleksandra Joanna Prus, źródło: www.krs.org.pl
Opublikowano: 2023-07-28

Nagrodzono najlepsze prace z zakresu spółdzielczości

Autorki prac badawczych prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostały nagrodzone przez Krajową Radę Spółdzielczości. Wyłoniono także laureatów w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych, a także magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.

Od 2005 roku Spółdzielczy Instytut Badawczy Krajowej Rady Spółdzielczej organizuje konkurs na najlepszą pracę badawczą poświęconą spółdzielczości. Inicjatywa ma celu docenienie walorów edukacyjnych w zakresie krzewienia spółdzielczych idei oraz współpracy między praktyką spółdzielczą a środowiskami akademickimi i naukowymi.

W XIX edycji komisja konkursowa oceniała 10 zgłoszeń w trzech kategoriach konkursowych. Prace poruszały tematykę spółdzielczości rolniczej, bankowości spółdzielczej, spółdzielczości mleczarskiej, spółdzielczości uczniowskiej oraz przedsiębiorczości społecznej.

W kategorii prac badawczych łączną Nagrodę I stopnia przyznano:

  • dr Marii Zubie-Ciszewskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) i dr hab. Anecie Suchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za artykuł pt. Spółdzielnie w sektorze rolno-spożywczym jako beneficjenci pomocy udzielonej w ramach formuły de minimis oraz de minimis w rolnictwie – aspekty prawne i ekonomiczne;
  • dr Marii Zubie-Ciszewskiej i dr Katarzynie Ziętek-Kwaśniewskiej (obie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) za artykuł pt. Wykorzystanie kredytu handlowego przez mleczarnie w Polsce z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu;
  • dr hab. Anecie Suchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za cykl artykułów z zakresu spółdzielczości rolniczej i wiejskiej: Zrzeszanie się producentów rolnych wobec wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu, w tym zmian klimatu-wybrane zagadnienia prawne; Problematyka spółdzielni funkcjonujących w obszarze wsi i rolnictwa w orzecznictwie Sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Prawne aspekty zrzeszenia się producentów rolnych wobec wyzwań nowej Wspólnej Polityki Rolnej oraz globalnych problemów żywnościowych i środowiskowych; Wybrane ekonomiczne i prawne aspekty wytwarzania energii z instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych województwa mazowieckiego; Spółdzielczość w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Dyplom uznania wręczono dr Annie Waligórze za monografię Przedsiębiorczość społeczna, gospodarka społeczna, ekonomia społeczna. Konteksty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

W kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych Nagrodę I stopnia przyznano

  • dr Pawłowi Szczęśniakowi za publikację Zgrupowania solidarnościowe banków spółdzielczych. Konstrukcja normatywna (jest to monografia stanowiąca podstawę wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego).

Nagrodę II stopnia otrzymała:

  • dr Aleksandra Joanna Prus za rozprawę Spółdzielczość uczniowska w Polsce w latach 1989–2016 obronioną na Uniwersytecie Szczecińskim.

W kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych Nagrodę I stopnia otrzymał

  • Konrad Trapkowski za pracę licencjacką pt. Rola bankowości spółdzielczej w polskim systemie bankowym obronioną na Uniwersytecie Gdańskim.

Dwie równorzędne Nagrody II stopnia przyznano:

  • Ewelinie Szkarłat za pracę magisterską Determinanty poziomu i struktury depozytów sektora niefinansowego w polskich bankach spółdzielczych obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
  • Sylwii Konopce za pracę licencjacką Rola certyfikatów jakości w sprzedaży produktów na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy obronioną w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

Dyplomy uznania wręczono: Dominice Dudzie za pracę magisterską pt. Zróżnicowanie wpływu pandemii COVID-19 na materializację ryzyka kredytowego w polskich bankach spółdzielczych (obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie), Anecie Żurek-Chmiel za pracę magisterską Ruch Spółdzielczy w Polsce. Spółdzielnia Rolników (obroniona na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku).

Laureatów uhonorowano podczas organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

MK, źródło: KRS

Dyskusja (0 komentarzy)