Aktualności
Konkursy
31 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-31

Najlepsze książki i doktoraty o tematyce politologicznej

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych nagrodziło najlepsze książki i prace doktorskie o tematyce politologicznej. Najcenniejsze laury trafiły do badaczy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ogólnopolski Konkurs im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej ma na celu popularyzację wiedzy o polityce i naukach zainteresowanych tą sferą życia społecznego; zainteresowanie, szczególnie młodych naukowców, badaniem życia politycznego w wymiarze krajowym, regionalnym lub globalnym; nagradzanie badaczy wyróżniających się rzetelnością, innowacyjnością oraz troską o wysoką efektywność i jakość prowadzonych badań; zachowanie pamięci o patronie i jego dorobku naukowym.

W XI edycji (za rok 2021) główną nagrodę przyznano dr. hab. Bartoszowi Hordeckiemu z Zakładu Filozofii Polityki na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za publikację pt. Marząc wielki, śniąc potężny… Aspekty narracyjne współczesnej rosyjskiej polityki językowej.

Praca stanowi analizę oraz interpretację aspektów narracyjnych polityki językowej, którą kreują i promują współcześnie rosyjskie władze federalne. Autor zawarł rekonstrukcję poglądów dotyczących języka rosyjskiego, jego statusu, kondycji oraz stosunku do innych języków, jakie publicznie przedkładają kluczowi reprezentanci państwa rosyjskiego, w tym w szczególności prezydent FR. Studiując oraz charakteryzując te poglądy, starał się rozstrzygnąć, jaką wizję świata w sobie zawierają, a także jaki rodzaj aktywności wspólnotowej sugerują. Uwagę koncentrował również na kwestii, w jaki sposób przedstawiane zjawiska narracyjne pozostają zakotwiczone w określonych tradycjach postrzegania, definiowania, ukazywania oraz kontroli zagadnień językowych przez państwo rosyjskie.

Kapituła Konkursu wyróżniła dwie prace:

  • Civic/Participatory Budget in the Visegrad Group Countries in the Context of Good Practices autorstwa prof. Marii Marczewskiej-Rytko i dr Doroty Maj z Katedry Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS;
  • Złotouści i gołosłowni. Przywództwo performatywne w świetle wybranych przemówień politycznych po 1918 roku autorstwa prof. Przemysława Żukiewicza z Zakładu Systemów Politycznych i Administracyjnych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozstrzygnięto także konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Kapituła nagrodziła dr Monikę Cukier-Sygułę z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę Samorządowe elity polityczne miast na prawach powiatu w województwie śląskim po wyborach 2018 roku napisaną pod kierunkiem prof. Sylwestra Wróbla.

Wyróżnienie otrzymał dr Mateusz Bartoszewicz (współpracuje w ramach zajęć dydaktycznych z Uniwersytetem Wrocławskim) za pracę Mechanizmy propagandy politycznej w polskich tygodnikach opinii – analiza porównawcza napisaną pod kierunkiem dr hab. Lucyny Szot.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)