Aktualności
Konkursy
23 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-23

Najlep­sze prace w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej

Dr Łukasz Brzeziński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – w kategorii prac doktorskich oraz Artur Rutkowski ze Szkoły Głównej Hand­lowej i Woj­ciech Gędek z Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego – w kategorii prac magisterskich zostali zwycięzcami konkursu na najlep­sze prace w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej.

Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Uroczystość wręczenia nagród w XXII edycji odbyła się online w Min­is­terst­wie Rodziny i Poli­tyki Społecznej. Stojąca na czele resortu Mar­lena Maląg objęła konkurs honorowym patronatem. Oceniano m.in. aktu­al­ność i ory­gi­nal­ność pod­jętego tematu, poz­naw­czą i mery­to­ryczną wartość pracy oraz właś­ci­wość zas­tosowanych metod badaw­czych i poprawność inter­pre­tacji i opra­cow­a­nia wyników badań.

W kategorii prac doktorskich:

  • I Nagroda dla dr. Łukasza Brzez­ińskiego z Wydziału Ped­a­gogiki Uni­w­er­sytetu Kaz­imierza Wielkiego w Bydgoszczy za rozprawę „Coach­ing w porad­nictwie zawodowym dla osób dorosłych – możli­wości i ograniczenia” (pro­mo­tor: prof. dr hab. Ryszard Ger­lach, pro­mo­tor pomoc­niczy: dr hab. Renata Tomaszewska, prof. UKW);
  • II Nagroda ex aequo dla dr. Prze­mysława Wło­dar­czyka z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego za rozprawę „The nexus between mon­e­tary pol­icy and unem­ploy­ment in Poland in the view of New Neo­clas­si­cal Syn­the­sis” (pro­mo­tor: prof. dr hab. Euge­niusz Kwiatkowski, pro­mo­tor pomoc­niczy: dr hab. Paweł Gajewski) oraz dla dr. Igora Jaku­biaka z Wydziału Nauk Eko­nom­icznych Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego za rozprawę „Wel­fare sys­tems and migra­tion pat­terns in Euro­pean Union – micro­eco­nomic deter­mi­nants of mobil­ity deci­sions” (pro­mo­tor: dr hab. Paweł Kacz­mar­czyk, prof. UW);
  • III Nagroda dla dr Agnieszki Mazurek-Czarneckiej z Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie za rozprawę Skuteczność bezpośred­nich instru­men­tów pomocy pub­licznej dla przed­siębior­ców rozpoczy­na­ją­cych dzi­ałal­ność gospo­dar­czą” (pro­mo­tor: dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR, pro­mo­tor pomoc­niczy: dr Ksy­mena Rosiek);
  • Wyróżnie­nie dla dr. Łukasza Ziębakowskiego z Wyższej Szkoły Bankowej w Poz­na­niu za rozprawę „Odd­zi­ały­wanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy wojew­ództw lubuskiego i wielkopol­skiego” (pro­mo­tor: prof. dr hab. Prze­mysław Deszczyński, pro­mo­tor pomoc­niczy: dr Jacek Połczyński)
  • Wyróżnie­nie dla dr Zuzanny Teper-Solarz z Wydziału Nauk Społecznych Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katow­icach za rozprawę „Oswa­janie piętna. Socjo­log­iczna anal­iza strate­gii radzenia sobie ze styg­matem głu­choty” (pro­mo­tor: prof. dr hab. Kaz­imiera Wódz, pro­mo­tor pomoc­niczy: dr hab. Sabina Pawlas-Czyż)
  • Wyróżnie­nie dla dr. Pawła Kozioła z Akademii Leona Koźmińskiego za rozprawę „Telepraca a jakość życia w pracy” (pro­mo­tor: dr hab. Czesław Szmidt, prof. ALK).

W kat­e­gorii prac mag­is­ter­s­kich:

  • I Nagroda ex aequo dla mgr. Artura Rutkowskiego ze Szkoły Głównej Hand­lowej za pracę „Incom­plete ratio­nal­ity and old-age sav­ings(pro­mo­tor: dr hab. Krzysztof Makarski, prof. SGH) oraz mgr. Woj­ciecha Gędka z Wydziału Nauk Poli­ty­cznych i Studiów Między­nar­o­dowych Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego za pracę „Wyko­rzys­tanie dowodów naukowych w pro­ce­sie tworzenia poli­tyki pub­licznej. Jakoś­ciowa anal­iza porów­naw­cza” (pro­mo­tor: prof. dr hab. Mirosław Księżopolski);
  • II Nagroda dla mgr Ernestyny Pachały z Wydziału Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego za pracę „Plat­forma inter­ne­towa jako pra­co­dawca(pro­mo­tor: prof. dr hab. Mał­gorzata Gersdorf).

 

Dyskusja (0 komentarzy)