Aktualności
Konkursy
28 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-28

Najlepsze prace z zakresu nauk ekonomicznych

Rozstrzygnięto Konkurs o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. W obu kategoriach nie przyznano nagrody głównej.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac z zakresu nauk ekonomicznych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w okresie od stycznia 2018 do grudnia 2019 roku. Zgłoszono 37 prac doktorskich i 19 habilitacyjnych z 25 ośrodków akademickich w Polsce.

Zdecydowana większość miała charakter teoretyczno–empiryczny. Prace opierały się na głębokiej analizie literatury przedmiotu, zarówno krajowej, jak i zagranicznej oraz na indywidualnych badaniach przeprowadzonych przez autorów dysertacji. Z satysfakcją należy odnotować, że poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy, prace są coraz lepiej przygotowane merytorycznie, a ich jakość poznawcza zasługuje na wyróżnienie – podkreśla prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak. przewodniczący kapituły.

W kategorii prac doktorskich nie przyznano nagrody głównej. Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch nagród ex aequo drugiego stopnia oraz trzech wyróżnień:

  • Nagroda II stopnia w wysokości 20 tys. zł dla dr. Marcina Jana Flotyńskiego za pracę pt. Wpływ makroostrożnościowej regulacji płynności długoterminowej na stabilność banków komercyjnych w Polsce obronioną na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej;
  • Nagroda II stopnia w wysokości 20 tys. zł dla dr. Jakuba Janusa za pracę pt. Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej obronioną na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny;
  • Wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł dla dr. Macieja Albinowskiego za pracę pt. System płatniczy a pośrednictwo finansowe: czy depozyty bieżące to odpowiednie źródło finansowania ryzykownych aktywów obronioną w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Rzońcy, prof. SGH;
  • Wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł dla dr Katarzyny Barczuk-Grędzińskiej za pracę pt. Czytelność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – teoria i zastosowanie w praktyce ubezpieczeniowej obronioną na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Ronki-Chmielowiec;
  • Wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł dla dr Anny Kozłowskiej za pracę pt. Wspieranie stabilności finansowej za pomocą antycyklicznych rozwiązań w regulacjach bankowych obronioną w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej.

Również w kategorii prac habilitacyjnych nie przyznano nagrody głównej. Kapituła przyznała jedną nagrodę drugiego stopnia i trzy wyróżnienia:

  • Nagroda II stopnia w wysokości 40 tys. zł dla dr hab. Anny Moździerz za pracę pt. Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa w Katedrze Finansów;
  • Wyróżnienie w wysokości 20 tys. zł dla dr. hab. Bartosza Kurka za pracę pt. Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa;
  • Wyróżnienie w wysokości 20 tys. zł dla dr hab. Moniki Klimontowicz za pracę pt. Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce – ujęcie modelowe. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w Kolegium Finansów w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych;
  • Wyróżnienie w wysokości 20 tys. zł dla dr hab. Beaty Sadowskiej za pracę pt. Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej i perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług.

VII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę z zakresu nauk ekonomicznych odbyła się pod patronatami honorowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk.

MK, źródło: NBP

 

Dyskusja (0 komentarzy)