Aktualności
Konkursy
14 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-14

NAWA rozstrzygnęła konkursy na wymianę bilateralną

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła konkursy na wymianę bilateralną pomiędzy Polską a Austrią, Republiką Czeską i Niemcami. Głównym celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie z partnerami z zagranicy. 

Program wymiany bilateralnej daje możliwość wsparcia mobilności naukowców poprzez finansowanie kosztów podróży i pobytów związanych z prowadzeniem badań w ramach współpracy akademickiej partnerów. Środki pochodzące z umów bilateralnych nie pokrywają kosztów samych badań, ale stanowią doskonałe wsparcie w ich realizacji.

W rozstrzygniętych właśnie konkursach najwięcej, bo aż 57 wniosków, złożono w ramach wymiany bilateralnej z Czechami. NAWA podjęła decyzję o finansowaniu 17 z nich. Pięć projektów zrealizują instytuty: Chemii Organicznej PAN, Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN oraz Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN. Pozostali beneficjenci to uczelnie, spośród których po dwa projekty zrealizują naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego (partnerami czeskimi będą: Uniwersytet Masaryka w Brnie i Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) i Politechniki Lubelskiej (partnerzy: Politechnika Czeska w Pradze i Tomas Bata University w Żlinie).

Dziesięć z trzynastu złożonych wniosków sfinansowanych zostanie w ramach wymiany z Niemcami. Po dwa zrealizują Uniwersytet Gdański (partnerzy: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie i Instytut Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie) oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (partnerzy: Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze i Uniwersytet w Oldenburgu).

Z kolei do wymiany z Austrią zgłoszono sześć wniosków i wszystkie otrzymały dofinansowanie. Beneficjentami są: Politechnika Wrocławska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Jagielloński, którego naukowcy wezmą udział w dwóch projektach. Jeden z nich – „Strengthening the forensic DNA intelligence tools by microbiome and epigenome analyzes” – będzie dotyczył poszerzenia funkcjonalności narzędzi wykorzystywanych w kryminalistyce dla potrzeb dochodzeniowo-śledczych poprzez opracowanie nowych metod analizy DNA, w tym przede wszystkim metod badania mikrobu oraz epigenomu ludzkiego. Pierwszy obszar był eksplorowany przez zespół prof. Aleksandry Graf z FH Campus Wien. Wymiana bilateralna ma posłużyć przyśpieszeniu badań nad tym zagadnieniem i opracowaniu komplementarnych metod predykcyjnych pozwalających na wzmocnienie kryminalistycznego fenotypowania DNA prowadząc do poprawy bezpieczeństwa społeczeństw. W przypadku drugiego zagadania, współpraca pozwoli na wymianę doświadczeń na gruncie metod analizy metylacji DNA i lepszego wykorzystania metod bioinformatycznych i statystycznych w analizie metylacji DNA. Dr hab. Paweł Łabaj, reprezentujący zespół polski, nabył doświadczenie w analizie DNA mikrobiomu ludzkiego współpracując z konsorcjum MetaSUB. Natomiast jego praca w ramach konsorcjum SEQC oraz stowarzyszenia MAQC zapewni projektowi dostęp do opracowania standardów analizy bioinformatycznej w celu zapewnienia rzetelności i powtarzalności wyników. Wspólne badania mają polegać na analizie DNA z zastosowaniem technologii sekwencjonowania wysokoprzepustowego( IIlumnia, Oxford Nanpopre Technologies), bioinformatycznej analizie uzyskanych danych i rozwoju metod predykcyjnych z grupy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji celem możliwie najbardziej precyzyjnego opisu sprawcy przestępstwa i pozyskania z analizy DNA wszelkich informacji pozwalających na jego szybkie ujęcie. Współpraca będzie obejmować rozwój metod analizy DNA w celu badania mikrobiomu oraz metylacji DNA począwszy od protokołów laboratoryjnych, poprzez bioinformatyczną analizę danych, a skończywszy na rozwoju skutecznych metod predykcyjnych. Planowane są prace eksperymentalne, w tym zmierzające do lepszego poznania dynamiki mikrobiomu ludzkiego i możliwości jego analizy w śladach biologicznych oraz bioinformatyczno-obliczeniowe.

MK

Źródło: NAWA, UJ

Lista beneficjentów wymiany bilateralnej naukowców z Austrią

Lista beneficjentów wymiany bilateralnej naukowców z Niemcami

Lista beneficjentów wymiany bilateralnej naukowców z Republiką Czeską

 

Dyskusja (0 komentarzy)