Aktualności
Konkursy
30 Listopada
Opublikowano: 2020-11-30

Polscy naukowcy wśród laureatów konkursu sieci CHIST-ERA

Cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA.

Konkurs CHIST-ERA Call 2019 ogłoszony w grudniu 2019 r. obejmował następujące tematy: Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence; Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability. O finansowanie mogły się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Narodowe Centrum Nauki, członka konsorcjum CHIST-ERA, na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze wynosi 500 tys. euro.

W konkursie złożono 162 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie otrzymało 17 projektów. W czterech z nich będą uczestniczyć zespoły naukowców z Polski:

  • SAI: Sztuczna Inteligencja na Sposób Wytłumaczalny i Społeczny. Pracami polskiego zespołu pokieruje prof. dr hab. Stanisław Józef Matwin z Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Badania realizowane będą z udziałem partnerów z Austrii, Bułgarii, Estonii, Wielkiej Brytanii i Włoch;
  • WATERLINE: Nowe rozwiązania w zakresie asymilacji i przekazywania danych dla ulepszenia modeli i prognoz hydrologicznych. Projekt z polskiej strony nadzoruje dr inż. Przemysław Jerzy Wachniew z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Partnerami są naukowcy z Austrii, Finlandii, Grecji i Szwajcarii;
  • INFORM: Interpretowalność głębokich sieci neuronowych dla radiomiki. Kierownikiem polskiego zespołu jest dr Neo Christopher Honghoon Chung z Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Francji i Grecji;
  • XPM: Objaśnialne metody predykcyjnego utrzymania ruchu. Liderem polskiej grupy jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W projekcie uczestniczą partnerzy z Francji, Portugalii i Szwecji.

Realizacja wszystkich zwycięskich projektów rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Narodowe Centrum Nauki jest członkiem konsorcjum CHIST-ERA III i CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies), tworzącego sieć typu ERA-NET Cofund, w której skład wchodzą agencje finansujące badania naukowe. Celem jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas CHIST-ERA ogłosiła 10 konkursów na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum CHIST-ERA w 2013 roku.

źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: