Aktualności
Konkursy
25 Lutego
Opublikowano: 2020-02-25

Ruszył konkurs CEUS-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS.

Program CEUS jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencjami z Austrii (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung), Czech (Grantová agentura České republiky) i Słowenii (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije).

Konkurs CEUS-UNISONO jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z jednym lub z dwoma wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Wspólne projekty muszą opierać się na ścisłej współpracy i muszą być realizowane wspólnie przez polski i partnerski/-e zespół/-y badawczy/-e, z których każdy ma własnego kierownika projektu. Projekty muszą zatem zawierać dobrze określone programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu we wspólny projekt, w tym wzięcia na siebie obowiązków organizacyjnych. Okres realizacji projektu dla zespołu badawczego z Polski może być zaplanowany na: 24 miesiące, 36 miesięcy, a w przypadku projektu badawczego z zespołami badawczymi z Austrii również na 48 miesięcy, przy czym zaplanowany okres realizacji projektu musi być identyczny dla wszystkich zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie CEUS-UNISONO zespół naukowy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Wnioskowana wysokość finansowania polskiej części projektu badawczego na cały okres realizacji wynosi co najmniej 150 tys. zł. Zespoły partnerskie muszą spełnić wymogi dotyczące planowania kosztorysów i kwalifikowalności kosztów obowiązujące we właściwej agencji partnerskiej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji przez polskie zespoły naukowe, złożonych w konkursie CEUS-UNISONO do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie, wynosi 20 mln zł. Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze będą przyznawane przez NCN tylko w przypadku projektów, w których instytucje partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym.

źródło: NCN

Warunki konkursu CEUS-UNISONO

Dyskusja (0 komentarzy)