Aktualności
Konkursy
17 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-17

Ruszyła II edycja Programu im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w Programie im. Bekkera. Wyjazdy pozwolą stypendystom na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. W I edycji stypendia przyznano 156 najlepszym wnioskodawcom. Największą popularnością cieszyły się kierunki wyjazdów do Stanów Zjednoczonych – 41, Niemiec – 21, Wielkiej Brytanii – 16, Włoch -12 i Australii – 11. W ramach naboru 2018 stypendium realizuje 68 badaczy z obszaru nauk przyrodniczych, 37 badaczy nauk społecznych oraz 32 badaczy nauk inżynieryjnych i technicznych.

Budżet Programu wynosi 4o mln zł. O udział mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki należącej do jednej z poniższych kategorii:

  • uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Polska Akademia Umiejętności;
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest: odbycie stażu podoktorskiego; prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych; pozyskanie materiałów do pracy naukowej; oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku młodego naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych wnioskodawców. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 16 kwietnia do 18 czerwca 2019 r. wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosków do Programu po tym terminie nie będzie możliwe. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

MK

Regulamin Programu im. Bekkera

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)