Aktualności
Konkursy
05 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-05-05

Startuje VI edycja „Doktoratu wdrożeniowego”

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchamia nabór wniosków do szóstej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. W tym roku wprowadzono dodatkowy moduł dotyczący metrologii. Zgłoszenia do 1 czerwca.

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie zamierzają rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Program został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

To szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z jakim zmaga się firma. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej lub  instytucie prowadzącym szkołę doktorską – i otrzyma podwójne wynagrodzenie: jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Będzie miał także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego ze szkoły doktorskiej.

Stypendium wynosi 3450 zł. Po przeprowadzeniu pozytywnej oceny śródokresowej planu badawczego wzrasta ono do 4450 zł. Doświadczenia innych państw pokazują, że doktorzy wdrożeniowi z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10% od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk.

Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu. Dzięki temu zbuduje przewagę rynkową. Przedsiębiorcy nawiązują relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac B+R. Mogą też odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.

Uczelnie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską uzyskają ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. A więc jeśli doktorant będzie chciał używać np. sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy, uczelnia/instytut dostanie za to od resortu nauki dodatkowe pieniądze.

W 2019 r. wprowadzono dodatkową część programu „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”, w ramach której wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, w tym rozpraw związanych z cyberbezpieczeństwem. W tegorocznej edycji pojawił się kolejny dodatkowy moduł: „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” przewidziany dla doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik
pomiarowych.

Wnioskodawcami w programie mogą być uczelnie akademickie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską (instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP). Do udziału można zgłosić osobę z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, przyjętą do szkoły doktorskiej. Dodatkowo kandydat do programu musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę. Wnioski można składać na stronie: https://osf.opi.org.pl od 9 maja do 1 czerwca.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)