Aktualności
Konkursy
19 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-19

Studenccy wynalazcy na start!

Do 25 stycznia trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Student-Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Laureaci nagród głównych wezmą udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Celem konkursu jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Do udziału zaproszeni są studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą też przystąpić studenci zagranicznych uczelni, którzy są współtwórcami wynalazków i wzorów użytkowych powstałych w ramach współpracy międzynarodowej.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2022 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach laureaci konkursu zdobyli na tej prestiżowej wystawie 55 medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci i wyróżnieni w konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

W dotychczasowych dwunastu konkursach zgłoszono w sumie 1177 rozwiązań opracowanych przez 2448 twórców (studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców). Dotyczyły wszystkich obszarów techniki, w tym maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska. Do ostatniej edycji nadesłano 103 zgłoszenia 141 twórców z 19 uczelni. Wśród naj­ak­tyw­niej­szych stu­den­tów zna­leźli się mło­dzi wyna­lazcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (38 rozwiązań), Politechniki Lubelskiej (14), Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej (po 9).

Nabór zgłoszeń do XIII konkursu „Student-Wynalazca” trwa do 25 stycznia 2022 r. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej organizatora.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~ryhoo 01.01.2023 23:26

    wymyśl,opatentuj w Euipo,produkuj lub sprzedaj patent