Aktualności
Konkursy
17 Lipca
Opublikowano: 2020-07-17

Stypendia dla doktorantów realizujących badania podstawowe

Ponad 10 mln zł trafi w ręce doktorantów realizujących badania podstawowe, którzy rozpoczynają swoją karierę naukową. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło właśnie konkurs ETIUDA.

Konkurs ETIUDA jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub badawczej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. W ósmej edycji wnioski złożyło aż 448 młodych doktorantek i doktorantów, a finansowanie przyznano 84 z nich. Oznacza to, że wskaźnik sukcesu wynosi 18,75%. Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, a także odbędą staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymają 12 tys. zł miesięcznie, pomnożone przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. W sumie w ręce młodych naukowców trafi 10 112 948 zł.

O środki na badania w ramach konkursu ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zawierających się w trzech podstawowych dziedzinach. Najwięcej wniosków wpłynęło w naukach ścisłych i technicznych (188, finansowane będą 34), dalej w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (147/28) oraz naukach o życiu (113/22). Złożone wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez koordynatorów dyscyplin i zespoły ekspertów. Na ostateczny werdykt wpływ miały elementy takie jak: spełnienie kryterium badań podstawowych, poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, a także sposób przygotowania wniosku, jakość merytoryczna prezentacji i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 r.

źródło: NCN

Lista rankingowa konkursu ETIUDA

Dyskusja (0 komentarzy)