Aktualności
Konkursy
16 Maja
Opublikowano: 2023-05-16

50 mln zł na rozwój kadry dydaktycznej w uczelniach

Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej uczelni i podmiotów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich zostaną dofinansowane w ogłoszonym właśnie konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nabór rusza 22 maja.

Pula środków przewidzianych na konkurs „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę” to 50 mln zł. Aplikować mogą uczelnie oraz jednostki naukowe. Projekty można będzie realizować samodzielnie lub w partnerstwie. Ich spodziewany efekt to uzyskanie lub podniesienie przez kadrę bądź doktorantów przede wszystkim następujących kwalifikacji lub kompetencji:

  • dydaktycznych – w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia,
  • cyfrowych,
  • na rzecz zielonej transformacji.

W projektach można zaplanować takie działania, jak np. udział w szkoleniach, stażach czy wizytach studyjnych – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, bezpośrednio związanych z aktualną lub przyszłą aktywnością dydaktyczną lub dydaktyczno-naukową. Dodatkowo można będzie wspierać rozwój kadry w macierzystej uczelni bądź u partnera (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie) w zakresie projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych oraz innych kompetencji merytorycznych.

Wysoka jakość kształcenia, nie tylko w obliczu zmian, przed którymi obecnie stoi nasza gospodarka, zależy w ogromnej mierze od przygotowania merytorycznego i dydaktycznego kadry zaangażowanej w proces kształcenia, w tym doktorantów jako przyszłych dydaktyków – tłumaczy dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego stawia m.in. na podniesienie skuteczności systemów kształcenia i szkolenia w ich powiązaniu z rynkiem pracy. Dlatego oczekujemy konkretnych efektów naszego konkursu, wyrażonych liczbą uczelni, które rzeczywiście dostosowały kształcenie do wyzwań rozwojowych polskiej gospodarki, z akcentem na zielono-cyfrową zmianę, jak również liczbą osób z kadry akademickiej oraz doktorantów objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju konkretnych kompetencji lub kwalifikacji, przede wszystkim z obszaru nowoczesnej dydaktyki, zielonej transformacji i cyfryzacji – dodaje.

W trakcie oceny wniosków premiowane będzie zaangażowanie w realizację projektu uczelnianych komórek odpowiedzialnych za doskonalenie dydaktyczne kadry, które powstały lub zostały rozwinięte w projekcie pozakonkursowym „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

200 mln zł na kształcenie dla branż kluczowych

Warto przypomnieć, że wzmacnianiu nowoczesnego szkolnictwa wyższego, które trafnie odpowiada na wyzwania gospodarcze i związane z nimi potrzeby rynku pracy, służy także ogłoszony przed tygodniem konkurs „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych”. Jego budżet to 200 mln zł.

W jego ramach uczelnie skoncentrują się na kierunkach studiów kształcących na potrzeby wybranych branż istotnych dla rozwoju gospodarki, takich jak: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny oraz transport. Nabór wniosków w tym konkursie rozpoczął się 15 maja i prowadzony będzie do 10 lipca. Wnioskodawcami mogą być uczelnie, realizujące projekty samodzielnie lub w partnerstwie – czy to z inną uczelnią, czy też z innym podmiotem funkcjonującym w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty, które będą obejmować szereg działań, tworzących kompleksowy program wsparcia, realizowany na kierunku lub kierunkach studiów dotyczących wytypowanych branż i zapewniający rozwój studentów i kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia – w celu dostosowania oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Zbiór działań obowiązkowych w projekcie przewiduje:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym wskazanych branż,
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
  • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki,
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

Możliwe do sfinansowania są działania związane z aktywnością dydaktyczną lub naukowo-dydaktyczną kadry akademickiej, poprzez m.in. udział w kursach, szkoleniach, stażach, wizytach studyjnych (krajowych i międzynarodowych) oraz innych formach wymiany wiedzy i doświadczenia z praktykami działającymi zawodowo w branżach będących przedmiotem zainteresowania w konkursie.

29 maja odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”. Odbędzie się ono w formule stacjonarnej – w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79). ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE.

Więcej informacji na temat konkursów na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)