Aktualności
Konkursy
30 Marca
Opublikowano: 2022-03-30

Szansa na stypendia L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 22 edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Aplikacje można składać do połowy kwietnia.

Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki adresowany jest do badaczek znajdujących się zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie kariery. Przez minione 21 lat przyznano 111 stypendiów. Aby dołączyć do tego prestiżowego grona należy do 15 kwietnia wysłać swoją aplikację za pośrednictwem platformy www.forwomeninscience.com. Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak: nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne (m.in. medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia). Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę m.in. dotychczasowe osiągnięcia naukowe, oryginalność prowadzonych badań, nowatorskie podejście do zagadnienia oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań.

Pomimo że kobiety coraz częściej decydują się na obieranie karier naukowych, nadal nie są wystarczająco reprezentowane w świecie nauki. Młode badaczki potrzebują wsparcia, dlatego cieszy mnie, że są podejmowane inicjatywy, które mają likwidować bariery i popularyzować osiągnięcia naukowe kobiet. Również uczelnie realizują projekty promujące idee równościowe, poprzez wdrożenie polityki antydyskryminacyjnej, budowanie wspólnoty akademickiej opartej na naukowej kulturze równości, a także wdrożenia spójnego systemu monitorowania polityki równości płci. Oprócz rozwiązań systemowych, istotne jest także wsparcie finansowe badaczek w postaci różnego rodzaju stypendiów czy grantów. W imieniu całego jury zachęcam do aplikowania do tegorocznej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Dzięki takim programom rola kobiet w nauce jest bardziej widoczna, a także wzmacnia się ich pozycja w różnych obszarach polskiej nauki – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca jury polskiej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Do programu mogą aplikować badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2023) nie osiągną 26 roku życia – w przypadku magistrantek, 32 roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40 roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które w trakcie pracy naukowej, przebywały na urlopie macierzyńskim.

Jesienią ogłoszone zostaną nazwiska sześciu utalentowanych kobiet, którym przyznane zostaną: jedno roczne stypendium magistranckie w wysokości 20 tys. zł, dwa roczne stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i trzy roczne stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł. W ostatniej edycji wyróżniono: mgr Magdalenę Dąbrowską z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, mgr Monikę Gońkę z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr inż. Natalię Ochocką-Lewicką z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, dr Agatę Szade z Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Marzenę Ciechomską z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz dr Karolinę Mikulską-Rumińską z Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W związku z trwającym kryzysem humanitarnym, L’Oréal włączy się dodatkowo w działania Polskiej Akademii Nauk, przekazując środki finansowe niezbędne do zakwaterowania ukraińskich badaczek, które musiały opuścić swój kraj. Będzie to część zakrojonego na szeroką skalę programu solidarnościowego, który L’Oréal prowadzi na rzecz wspierania uchodźców z Ukrainy.

Partnerami programu są: Polski Komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Akademia Nauk oraz UNGC Network Poland. Więcej informacji: www.lorealdlakobietinauki.pl i www.facebook.com/LOrealPoland.

MK

grafika FWIS

Dyskusja (0 komentarzy)