Aktualności
Konkursy
04 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-04

Studenccy wynalazcy poszukiwani!

Do 25 stycznia trwa nabór zgłoszeń do XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Laureaci nagród głównych wezmą udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Celem konkursu jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być przystąpić również studenci zagranicznych uczelni, którzy są współtwórcami wynalazków i wzorów użytkowych powstałych w ramach współpracy międzynarodowej.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2022 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach laureaci konkursu zdobyli na tej prestiżowej wystawie 17 złotych, 24 srebrne i 9 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci i wyróżnieni w konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

poprzedniej edycji konkursu wpłynęło 139 zgłoszeń z 23 uczelni. Wśród naj­ak­tyw­niej­szych stu­den­tów zna­leźli się mło­dzi wyna­lazcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (38 zgłoszeń), Politechniki Lubelskiej (17), Politechniki Świętokrzyskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (po 11).

Nabór zgłoszeń do XII konkursu trwa do 25 stycznia 2022 r. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej organizatora.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)