Aktualności
Konkursy
11 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-11

Uniwersalia 2.1: cztery projekty z UW, UJ i UWr

Blisko 400 tys. zł trafi do laureatów rozstrzygniętego właśnie konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Środki zostaną przeznaczone na umiędzynarodowienie czterech publikacji.

W module „Uniwersalia 2.1” finansowane są przekłady na jeden z języków kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski) oraz publikacje najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej. Chodzi zarówno o klasykę polskiej humanistyki, jak i pozycje stanowiące jej nowe osiągnięcia. W dwunastym konkursie wyłoniono laureatów z trzech uczelni.

Najwyższą kwotę (106,4 tys. zł) przeznaczono na tłumaczenie i publikację w języku angielskim książki dr. hab. Pawła
Rodaka z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński)”. To książka o dziennikach pięciorga polskich dwudziestowiecznych pisarzy, ukazująca ich działalność diarystyczną w powiązaniu z życiem codziennym, wydarzeniami historycznymi, pracą literacką. Stanowi próbę przywrócenia wagi badaniom z dziedziny socjologii literatury.

Dwa granty będą realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na przełożenie na język angielski oraz wydanie drukiem i w wersji elektronicznej monografii prof. Eugenii Prokop-Janiec z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki pt. „Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty” przeznaczono 94,2 tys. zł, zaś na przekład na język angielski oraz publikację monografii dr Anny Kuchty z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Wydziału Filozoficznego pt. „Wobec postpamięci” – 84 tys. zł.

Ostatni wyłoniony w konkursie projekt to „Umiędzynarodowienie dzieła Zygmunta Łempickiego”, na który Uniwersytet Wrocławski dostał 90,2 tys. zł. W sumie do laureatów dwunastego konkursu w tym module trafi ponad 374 tys. zł.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zainaugurowano w lutym 2011 roku. Oprócz tłumaczeń w module Uniwersalia 2.1 jego przedmiotem jest finansowanie w trybie konkursowym:

  • wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
  • wieloletnich projektów o bezspornym aspekcie badawczym dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł „Uniwersalia 2.2”).

MK

Lista projektów do finansowania w module Uniwersalia 2.1

Dyskusja (0 komentarzy)