Aktualności
Konkursy
16 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-16

XI edycja konkursu LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o ogłoszeniu jedenastego konkursu w programie LIDER. Nabór wniosków będzie prowadzony od 16 stycznia 2020 roku.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln zł, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Program adresowany jest do osób, które:

  1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  4. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. Nabór wniosków rusza 16 stycznia 2020 roku i będzie prowadzony do 16 marca 2020 roku. Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są w zakładce „Materiały do pobrania”.

W poprzedniej edycji spośród 233 złożonych wniosków na łączną sumę ponad 316,5 mln zł wyłoniono 42 laureatów, reprezentujących 27 podmiotów. Tradycyjnie już dominowali przedstawiciele uczelni technicznych, do których trafiła ponad połowa grantów (23). Największą liczbę beneficjentów miała Politechnika Wrocławska (7). Od inauguracji programu w 2009 roku wyłoniono już 379 liderów. W tej grupie 1/3 stanowiły kobiety. Rekordowa pod tym względem była IX edycja, w której granty otrzymało 51 młodych naukowców. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła dotychczas blisko 430 mln zł. Tylko cztery miasta: Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław posiadały co najmniej po jednym laureacie w każdym konkursie. Jak dotąd liderów nie ma w dwóch województwach: lubuskim i podlaskim. Z dziesięciu najliczniej reprezentowanych jednostek pochodzi niemal połowa wszystkich laureatów. Najwięcej wywodzi się z Politechniki Warszawskiej (29), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (26) i Politechniki Poznańskiej (20).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)