Aktualności
Konkursy
06 Lutego
Opublikowano: 2019-02-06

Zwycięzcy konkursu Student-Wynalazca

Rekordową liczbę 139 rozwiązań z 20 uczelni z całej Polski zgłoszono do tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Jego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim.

W Konkursie wzięło udział 361 twórców, w tym – 157 studentów. Zgłoszone rozwiązania to rezultat pracy badawczo-rozwojowej zespołów składających się ze studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców. Podobnie jak w ubiegłym roku największą aktywnością wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 24 zgłoszenia. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – 13 zgłoszeń, Politechnika Świętokrzyska – 10 zgłoszeń, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska – po 9 zgłoszeń oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich w Bydgoszczy – 8 zgłoszeń.

Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień. Dodatkowo, wręczono dziewięć nagród specjalnych ufundowanych przez prezes Urzędu Patentowego RP, marszałka województwa świętokrzyskiego, wojewodę świętokrzyskiego, prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Nagrodą główną w konkursie jest prezentacja i promocja innowacyjnych rozwiązań podczas 47. International Exhibition of Inventions of Geneva. Ponadto, podczas pobytu w Genewie, laureaci promują swoje rozwiązania oraz biorą udział w seminariach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Rozwiązania laureatów oraz wyróżnionych są prezentowane także podczas 13. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.

Laureaci IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Nagrody Główne:

 • Piotr Terebun i Michał Kwiatkowski z Politechniki Lubelskiej oraz współtwórcy: dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. Politechniki Lubelskiej, dr inż. Jarosław Diatczyk, dr hab. Agnieszka Sujak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego, dr inż. Agnieszka Starek, dr Marek Kopacki, dr Barbara Chudzik, prof. dr hab. Dariusz Andrejko, dr Agnieszka Sagan za urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych wraz z powiązanymi rozwiązaniami. Przedmiotem zgłoszenia są urządzenia oraz sposoby do obróbki plazmowej nasion, roślin i produktów żywnościowych pod ciśnieniem atmosferycznym. Ich działanie polega na poddaniu materiału biologicznego działaniu plazmy nietermicznej za pomocą kompaktowych reaktorów plazmowych, umieszczonych w lekkiej i przenośnej obudowie zawierającej generator wysokiego napięcia oraz układ sterowania.
 • Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej wraz ze współtwórcami: prof. dr hab. inż. Stanisławem Adamczakiem, dr h.c., inż. Ryszardem Domagalskim, inż. Henrykiem Łomżą, mgr inż. Ryszardem Łuszczakiem, inż. Krzysztofem Miśkiewiczem za urządzenie do badania momentów oporowych łożysk stożkowych wraz z powiązanymi rozwiązaniami.  Urządzenie, według wynalazku, służy do pomiaru siły pochodzącej od oporów tarcia między elementami wewnątrz łożyska tocznego w funkcji obciążenia osiowego i obrotów. Zaprojektowane wymienne oprzyrządowanie badawcze pozwala na prowadzenie testów dla szerokiego zakresu wymiarowego łożysk stożkowych. Wynalazek jest wynikiem realizacji pracy badawczo rozwojowej pt. „Utworzenie Centrum B+R w FŁT-Kraśnik S.A.” i powstał w oparciu o zaprojektowane urządzenia badawcze, które zgodnie z umową zawartą pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, a Fabryką Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. zostaną wdrożone w przemyśle łożyskowym w 2019 roku.
 • Julia Radwan-Pragłowska i Łukasz Janus z Politechniki Krakowskiej oraz współtwórca dr inż. Marek Pitkowski za biodegradowalne nanokompozyty chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 o właściwościach ferrimagnetycznych. Przedmiotem projektu są bioaktywne nanokompozyty na bazie chitozanu
  i poli(asparaginianu sodu) dotowane nanocząstkami półprzewodzącymi oraz technologia ich otrzymywania. Chitozan jest to polimer otrzymywany w wyniku deacetylacji chityny. Otrzymywane bioaktywne nanokompozyty są to wysoce porowate materiały o trójwymiarowej strukturze posiadające zdolność do chłonięcia wody o potwierdzonym potencjale w hodowli nowych tkanek.
 • Michał Pielka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz ze współtwórcami: dr Pawłem Janik, dr Małgorzatą Janik za Układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu i/lub czynności oddechowych i/lub pulsu wraz z powiązanymi rozwiązaniami. Na nagrodzoną technologię składają się dwa wynalazki i dwa wzory przemysłowe, które pozwalają na wykorzystanie i wdrażanie tanich, prostych i skutecznych systemów do monitorowania osób lub dobrostanu z wykorzystaniem m. in. urządzeń mobilnych. Prezentowane rozwiązanie wpisuje się w koncepcję Internetu Rzeczy (IoT). Opracowany sposób transmisji pozwala na przesłanie większej ilości danych i uproszczenie procedury odbioru informacji.
 • Ewa Kozłowska Dymarska, Monika Urbaniak, Monika Grzeszczuk, Jakub Sycz, Jordan Kownacki, Patryk Franczak, Iga Matera Agata z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz współtwórcy: dr hab. Tomasz Janeczko, dr inż. Anna Kancelista, dr hab. Łukasz Stępień, dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr Regina Stempniewicz, dr Michał Oskiera, prof. dr hab. inż. Elżbieta Pląskowska – za cykl 26 wynalazków dotyczących uzyskiwania w wyniku biotransformacji związków steroidowych o wysokim potencjale terapeutycznym. Cykl nagrodzonych wynalazków przedstawia nowe związki steroidowe oraz sposób ich otrzymywania. W tych opracowaniach zostały opisane metody modyfikacji pochodnych DHEA, progesteronu i estronu w celu otrzymania aktywnych związków z grupami hydroksylowymi, ugrupowaniem laktonowym w pierścieniu D, a także pochodnych glikozydowych estronu. Badane związki mają wielokierunkowe działanie hormonalne na organizm człowieka.

Wyróżnienia:

 • Mateusz Paszko, Krystian Łygas, Politechnika Lubelska – Urządzenie i sposób wspomagania treningu pływackiego, współtwórca: prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker;
 • Monika Budnicka, Joanna Trzaskowska, Aleksandra Kruk, Michał Wrzecionek, Monika Szymaniak, Anna Tytman, Politechnika Warszawska – Sposób wytwarzania dynamicznego substytutu kości gąbczastej wraz z powiązanymi rozwiązaniami, współtwórcy: dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Paweł Ruśkowski, prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki;
 • Joanna Kozłowska, Ewa Grela, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 4-hydroksy-4’-metylo-α,β-dihydrochalkon, 3-(4-hydroksyfenylo)-1-(4-metylofenylo)propan-1-ol i 3-(4-hydroksyfenylo)-1,5-di-(4-metylofenylo)pentan-1,5-dion i sposób jednoczesnego otrzymywania 4-hydroksy-4’-metylo-α,β-dihydrochalkonu, 3-(4-hydroksyfenylo)-1-(4-metylofenylo)propan-1-olu i 3-(4-hydroksyfenylo)-1,5-di-(4-metylofenylo)pentan-1,5-dionu wraz z powiązanymi rozwiązaniami, współtwórcy: prof. dr hab. inż. Mirosław Anioł, dr Agnieszka Grabowiecka, mgr inż. Bartłomiej Potaniec;
 • Paulina Kostrzewa, Politechnika Świętokrzyska – Masa surowcowa do wytwarzania autoklawizowanych wyrobów silikatowych, zwłaszcza cegieł, współtwórca: prof. dr hab. Ryszard Dachowski;
 • Marek Sawicki, Johannes Wilhelm, Maciej Wnuk, Politechnika Wrocławska – Wieloczujnikowa opaska na głowę, współtwórcy: dr inż. Mariusz Ptak, dr inż. Monika Ratajczak, dr inż. Fabio Fernades, lek. Artur Kwiatkowski, lek. Konrad Kubicki.

Nagrody specjalne prezes Urzędu Patentowego RP:

 • Paweł Czerwiński i Katarzyna Burdziak, Politechnika Białostocka – Wózek inwalidzki z funkcją pionizacji, współtwórca: dr inż. Piotr Borkowski;
 • Łukasz Warguła, Politechnika Poznańska – Zestaw modyfikacyjny układu napędu do hybrydowego elektryczno-ręcznego do wózka inwalidzkiego, współtwórcy: Bartosz Wieczorek, Mateusz Kukla;

Nagroda specjalna wojewody świętokrzyskiego:

 • Kacper Kuta, Politechnika Świętokrzyska – Zawór kontrolujący, współtwórca: dr. inż. Artur Szmidt

Nagrody specjalne marszałka województwa świętokrzyskiego:

 • Mateusz Sawicki, Politechnika Lubelska – Automatyczna manetka biegów do roweru i układ do sterowania automatyczną manetką biegów do roweru, współtwórca: dr inż. Przemysław Filipek;
 • Paweł Tatar, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji nadgarstka, współtwórca: dr inż. Jacek S. Tutak

Nagrody specjalne prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX:

 • Katarzyna Reczyńska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wziewny preparat farmakologiczny do leczenia zlokalizowanych guzów nowotworowych oraz sposób wytwarzania wziewnego preparatu farmakologicznego do leczenia zlokalizowanych guzów nowotworowych, współtwórcy: prof. Wojciech Chrzanowski, prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła;
 • Karolina Mozlewska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Rozpuszczalna w wodzie folia polimerowa i sposób wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii polimerowej, współtwórca: prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech

Nagroda specjalna rektora Politechniki Świętokrzyskiej:

 • Sandra Śmigiel, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy –Mobilny rejestrator EKG oparty na LoRa, współtwórcy: dr inż. Damian Ledziński, dr inż. Tomasz Andrysiak

Nagroda specjalna przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwo Zarządzania Produkcją:

 • Dominika Płaczek, Paweł Maćkowiak oraz Przemysław Świątkowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – Maszyna wytrzymałościowa do badania siły adhezji pomiędzy stołem urządzenia wytwarzającego w technologii przyrostowej a wytwarzanym elementem

Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Głównymi celami konkursu są: aktywizacja studentów w działalność badawczo-rozwojową, upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej, promocja i wsparcie w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony oraz zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

W dziewięciu edycjach zostało zgłoszonych 791 rozwiązań, będących efektem prac badawczo-rozwojowych 1748 twórców. Prezentowane podczas Międzynarodowych Wystaw Wynalazków w Genewie rozwiązania laureatów są wysoko oceniane przez jury składające się z międzynarodowych ekspertów, którzy dotychczas przyznali im 16 złotych, 14 srebrnych i 5 brązowych medali oraz 26 nagród specjalnych.

oprac. dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk, mgr Paula Janus, mgr inż. Kamil Kot

Źródło: PŚ

Dyskusja (0 komentarzy)