Aktualności
Nagrody
17 Listopada
Fot. Michał Tomza, źródło: UW
Opublikowano: 2020-11-17

Politechnika Warszawska doceniła naukowców

Z okazji Dnia Politechniki Warszawskiej 16 listopada odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PW. Podczas wydarzenia wręczono Medale Politechniki Warszawskiej oraz Medal Młodego Uczonego.

Uroczyste posiedzenie Senatu PW odbyło się w formie zdalnej. W swoim przemówieniu rektor prof. Krzysztof Zaremba przypomniał najważniejsze wydarzenia w historii uczelni, a także złożył życzenia: laureatom medali i nagród – dalszych sukcesów i powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach, a całej wspólnocie akademickiej – poczucia bezpieczeństwa i spokoju oraz niezachwianej wiary w moc marzeń. Wyraził też nadzieję, że przyszłoroczne obchody Dnia Politechniki Warszawskiej odbędą się w tradycyjnej formule.

Podczas uroczystości przyznano dwa Medale Politechniki Warszawskiej. W uznaniu szczególnego oddania sprawom uczelni w Płocku oraz za rozwijanie współpracy z miastem i regionem 48. Medalem PW został uhonorowany prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz prorektor ds. filii w Płocku w latach 1999–2005 i 2012–2020.

Prof. Zieliński od ukończenia studiów w 1976 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Od 15 lat kieruje Zakładem Tworzyw Sztucznych. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje chemię oraz technologię ropy naftowej i polimerów, modyfikację substancji bitumicznych pochodzenia naftowego i węglowego, unieszkodliwianie i utylizację odpadów przemysłowych oraz sorbenty węglowe i płyny chłodnicze. Jest uznanym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie modyfikacji właściwości i zastosowania ciężkich frakcji pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla kamiennego, kompozycji bitumiczno-polimerowych i polimerów termoplastycznych. Twórca interdyscyplinarnej szkoły badawczej, zajmującej się problematyką bezpiecznych
i nowoczesnych materiałów kompozytowych, opartych na układach bitum–polimer. Jest autorem i współautorem ponad 500 opracowań, w tym: 8 monografii, 2 skryptów, 151 publikacji, 225 referatów i komunikatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych, 21 patentów oraz ponad 100 recenzji wydawniczych książek, publikacji i prac naukowych, a także współautorem ponad 130 opracowań naukowo-badawczych, w tym 8 wdrożeń
wielkoprzemysłowych (np. płynów chłodzących Petrygo i Qal, asfaltów naftowych modyfikowanych kopolimerami
SBS w technologii BITUROX). Przyczynił się do dynamicznego rozwoju wielu obszarów funkcjonowania filii PW w Płocku, w tym w zakresie: zmian organizacyjnych obejmujących przekształcenia strukturalne instytutów i zakładów, wprowadzenia nowych systemów organizacyjnych na studiach I, II i III stopnia, nowych form i studiów w ramach kształcenia ustawicznego, doskonalenia systemów zarządzania oraz racjonalizacji gospodarki majątkiem filii. Był inicjatorem i promotorem współpracy naukowo-badawczej z firmami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz programów staży studenckich w przemyśle. W czasie jego kadencji rozbudowano i unowocześniono laboratoria badawcze i dydaktyczne, a w szczególności te przeznaczone do przetwórstwa i badania tworzyw sztucznych oraz produktów naftowych i węglowych. Zmodernizowano też sale dydaktyczne, halę sportową i dom studenta, wybudowano nową aulę i audytorium i utworzono nowoczesne Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa. Z inicjatywy prof. Zielińskiego zostało powołane Centrum Naukowe Technologii Chemicznej i Materiałoznawstwa.

Natomiast za działania na rzecz wspólnoty akademickiej w wymiarze krajowym i europejskim, a także dla dobrego imienia Politechniki Warszawskiej 49. Medal Politechniki Warszawskiej otrzymał prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1974 roku jest zatrudniony w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, obecnie — na stanowisku profesora. Przez dłuższy czas współpracował z Department of Electrical Engineering, University of Rochester (USA), gdzie w latach 1983–1985 przebywał na stażu dydaktyczno-naukowym, a w latach 1990–1992 był zatrudniony jako Visiting Associate Professor. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły początkowo zagadnień sterowania ruchem w sieciach telekomunikacyjnych. Z czasem tematyka jego badań zaczęła ewoluować w kierunku projektowania systemów cyfrowych tolerujących uszkodzenia oraz projektowania łatwo testowalnych i samotestowalnych układów VLSI. Opracował m.in. — wspólnie ze Sławomirem Pilarskim — metodę samotestowaniatych układów, znaną pod nazwą pierścienia testującego (Circular Self-Test Path). Metoda ta zo stała uznana przez czasopismo IEEE Design & Test of Computers za najważniejsze osiągnięcie w dziedzinie testowania w latach 1987–1988. Później przedmiotem jego zainteresowania stała się wiarygodność systemów zawierających złożone układy programowalne FPGA/CPLD. Zaproponował m.in. nową metodę testowania tego typu układów (testowanie aplikacyjne), umożliwiającą skuteczne wykrywanie uszkodzeń opóźnieniowych. Jest autorem lub współautorem ponad 120 publikacji naukowych w szeroko rozumianej dziedzinie projektowania i testowania układów i systemów (elektronicznych, komputerowych, telekomunikacyjnych), w tym ponad 80 publikacji zamieszczonych w wydawnictwach zagranicznych. W ramach działalności dydaktycznej opracował i prowadził przedmioty dotyczące projektowania i testowania układów i systemów cyfrowych, a także przedmioty kształtujące kompetencje ogólne przyszłych inżynierów. Od wielu lat działalność dydaktyczną łączy z działalnością organizacyjną w sferze kształcenia. Na macierzystym Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (do 1994 roku — Wydziale Elektroniki) w latach 1993–1999 był prodziekanem ds. organizacji Wydziału, odpowiedzialnym za wdrożenie systemu studiów trzystopniowych, a następnie w latach 1999–2012 pełnił funkcję kierownika Studiów Doktoranckich, tworząc i doskonaląc nowy model kształcenia doktorantów. W 2010 roku otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „za wdrożenie i upowszechnienie nowatorskich rozwiązań podnoszących standardy kształcenia na studiach doktoranckich oraz ich promocję na forum międzynarodowym”. Od 2012 roku jest przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia Rady Wydziału, a zarazem inicjatorem kolejnych przedsięwzięć zmieniających system kształcenia
na Wydziale. Był jednym z twórców uruchomionego w 2019 roku programu studiów I stopnia na kierunku cyberbezpieczeństwo. Obecnie kieruje projektem NERW2, w ramach którego w 2020 roku uruchomiono studia I stopnia na kierunku inżynieria Internetu Rzeczy.

W latach 2005–2020 pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. wdrażania Procesu Bolońskiego. Uczestniczył w pracach zespołu, który w 2018 roku przygotował wniosek Politechniki Warszawskiej w konkursie „Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza”, koordynując w nim tematykę kształcenia. Na przełomie 2019 i 2020 roku uczestniczył w opracowaniu wniosku w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities Initiative”, kierując pracami zespołu, złożonego z przedstawicieli 7 uczelni tworzących konsorcjum ENHANCE, proponującego działania w zakresie „Society-centred Education”, których realizację — w wyniku sukcesu w konkursie — koordynuje Politechnika Warszawska. W latach 1999–2020 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Medal Młodego Uczonego wręczono z kolei dr. hab. Michałowi Tomzie (na fot.) z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego „za rozwijanie nowych koncepcji oraz metod teoretycznych do opisu i odkrywania właściwości ultrazimnej materii”. Laureat specjalizuje się w kwantowym opisie materii w ultraniskich temperaturach, w tym teorii oddziaływań i zderzeń ultrazimnych atomów, jonów i cząsteczek. W 2009 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których studiował fizykę i chemię. W 2014 r. ukończył z wyróżnieniem studia doktorskie z chemii kwantowej i fizyki teoretycznej w systemie co-tutelle na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie w Kassel w Niemczech. Następnie odbył dwuletni staż podoktorski w Instytucie Nauk Fotonicznych w Barcelonie. W ramach krótszych staży naukowych prowadził również badania naukowe na Politechnice Federalnej w Lozannie, Uniwersytecie w Granadzie, Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Kolorado w Boulder, Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara oraz Uniwersytecie w Innsbrucku. W 2017 r. stworzył własną grupę badawczą na Uniwersytecie Warszawskim. Jest zdobywcą grantów naukowych SONATA i OPUS NCN oraz Homing i First Team FNP. Był i jest opiekunem naukowym kilkunastu magistrantów i doktorantów. W 2020 r. uzyskał habilitację z fizyki na podstawie cyklu publikacji pt. „Oddziaływania i zderzenia pomiędzy ultrazimnymi atomami, jonami i cząsteczkami”.

Dr hab. Michał Tomza jest laureatem nagród i stypendiów, w tym Nagrody Narodowego Centrum Nauki oraz Nagrody im. Profesora Rychlewskiego za najlepszą pracę magisterską z chemii kwantowej w Polsce w 2011 r., stypendiów START z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został także zwycięzcą konkursu popularyzatorskiego Falling Walls Lab Warsaw oraz finalistą Nagród Naukowych Tygodnika „Polityka”.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 r., przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal nadawany jest osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia. Wraz z tegorocznym laureatem otrzymało go już 13 naukowców.

W czwartek, 12 listopada, przedstawiciele Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej złożyli kwiaty pod tablicą „W Hołdzie Poległym za Wolną Polskę Pracownikom, Studentom i Absolwentom Politechniki Warszawskiej”.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: