Aktualności
Nagrody
25 Stycznia
Źródło: Perspektywy
Opublikowano: 2022-01-25

Wyłoniono tegoroczne Gwiazdy Umiędzynarodowienia

To dzięki nim polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Poznaliśmy laureatów piątej edycji Nagrody Środowiskowej „Internationalization Stars”.

Umiędzynarodowienie nauki i procesu dydaktycznego to główne wyzwanie, przed którym stoi polskie szkolnictwo wyższe. Nagroda „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” („Internationalization Stars”) stanowi wsparcie tego procesu. Nagrodą honorowane są osoby mające wybitne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji polskich szkół wyższych.  w szczególności pracownicy uczelni akademickich, zarówno działów i biur współpracy z zagranicą, promocji i rekrutacji, jak i dziekanatów, a także innych jednostek administracji oraz kadra zarządzająca, w tym władze uczelni.

To istotne wyróżnienie dla środowiska, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość – podkreśla dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, organizatora konkursu.

Kapituła składająca się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia pod kierownictwem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka przyznała nagrody w siedmiu kategoriach. Laureatami zostali:

  • w kategorii Gwiazda Zarządzania/Teaching Star: prof. dr hab. Inż. Janusz Szmyd, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów transportu ciepła i masy. Pracuje obecnie na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Realizuje wiele grantów badawczych, jest autorem ponad 270 prac naukowych. Doktor honoris causa Shibaura Institute of Technology (Tokio). Od 2018 r. prezydent EUROTHERM Committee, wiceprzewodniczący Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN oraz członek the Assembly of World Conferences on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Na AGH pełni funkcję koordynatora ds. współpracy z Japonią i kierownika studiów doktoranckich. W latach 2006–2020 był kierownikiem Katedry Podstawowych Problemów Energetyki. Opracował program studiów międzynarodowego kierunku kształcenia Energy and Environmental Engineering (realizowany wspólnie przez AGH i Shibaura Institute of Technology).

  • w kategorii Gwiazda Zarządzania/Management Star: dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historyk, m.in. Kościoła, współtwórca kierunku Liberal Arts and Sciences przy Wydziale Historii UAM, w latach 2011–2020 dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE), którego celem jest budowanie oferty przedmiotów w językach obcych. Zaangażowany we włączenie UAM do konsorcjum uniwersytetów EPICUR. Od 2020 prorektor UAM ds. współpracy międzynarodowej – w ramach tej funkcji rozwija współpracę z uniwersytetami w prawie wszystkich zakątkach świata. Otwarty na nowe formy współpracy międzynarodowej, m.in. promuje ideę microcredentials. Poliglota (zna angielski, litewski, włoski, rosyjski i niemiecki), zafascynowany wielojęzycznością w wymiarze historycznym.

  • w kategorii Gwiazda Badań/Research Star: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński

Absolwent socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w naukach o zarządzaniu. Od 2006 r. pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego. Realizuje wiele grantów badawczych, m.in. kierował projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT. PL”. Jest dyrektorem amerykańskiego programu Clark University w Społecznej Akademii Nauk, był wiceprzewodniczącym ds. międzynarodowych oraz ekspertem ds. jakości w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes PCG Polska.

  • w kategorii Gwiazda Dyplomacji/Public Diplomacy Star: dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin

Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, współtwórca Strategii Lublin 2020 i Strategii Lublin 2030. Adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Absolwent ekonomii i politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i strategii miast oraz zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym. Autor i współautor ponad 100 publikacji oraz kilkunastu książek. W latach 2014–2016 członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

  • w kategorii Gwiazda Marketingu/Marketing Star: Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki

Absolwentka anglistyki ze specjalnością nauczanie języka angielskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od 2010 r., od 2011 jest dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą. Była przewodniczącą sieci International Relations Offices Forum w latach 2017–2018, a obecnie moderuje pracę ponad 90-osobowej grupy ekspertów ds. rekrutowania na studia pełne. Współpomysłodawczyni i realizatorka projektu Uniwersytet Różnorodny. Prowadziła i występowała na wielu konferencjach poświęconych umiędzynarodowieniu. Wspiera wszystko to, co służy idei wielokulturowości w duchu tolerancji, otwartości, współpracy i wzajemnego szacunku.

  • w kategorii Wschodząca Gwiazda/Rising Star: Monika Wysocka, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Absolwentka bezpieczeństwa narodowego, specjalność międzynarodowe prawo humanitarne i migracji w AMW w Gdyni. Ukończyła też studia podyplomowe Global Affairs and Diplomacy (Akademia Sztuki Wojennej i University of Buckingham) oraz wiele kursów językowych i specjalistycznych w kraju i za granicą (m.in. w St. Andrews University). Na AMW pełni funkcje pełnomocnika rektora-komendanta ds. wymian międzynarodowych, instytucjonalnego koordynatora Erasmus+ i Military Erasmus+. Reprezentuje też uczelnię w programie European Initiative for the Exchange of Military Young Officers i pełni rolę zastępcy grupy roboczej ds. rozwoju szkolnictwa marynarek wojennych w Europie.

Specjalną nagrodą „Distinguished Star” uhonorowano prof. Lauritza Holm-Nielsena, byłego rektora Uniwersytetu Aarhus (Dania), który w 2019 roku podjął się trudnej roli przewodniczenia międzynarodowemu zespołowi ekspertów dokonującemu wyboru uczelni w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), a następnie zaangażował się w coroczne monitorowanie tej inicjatywy oraz jej promocję na świecie. Pracował także na Katolickim Uniwersytecie w Quito w Ekwadorze, a w Banku Światowym zarządzał wielomiliardowym funduszem projektów naukowych i technologicznych. Doradzał też w dziedzinie organizacji szkolnictwa wyższego na całym świecie. Piastował stanowisko członka EUA. Jest również współautorem raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego 2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System przygotowanego przez Komisję Europejską w ramach Horizon 2020.

Nagroda jest przyznawana w ramach programu „Study in Poland” prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Gala wręczenia statuetek i dyplomów odbędzie się w marcu podczas konferencji z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce”, której gospodarzem jest w tym roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

MK, źródło: Perspektywy

Dyskusja (0 komentarzy)