Aktualności
Nagrody
21 Października
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2021-10-21

Badaczka z UMCS nagrodzona za monografię o tematyce europejskiej

Dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otrzymała nagrodę główną w konkursie na najlepszą monografię naukową o tematyce europejskiej organizowanym przez Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich. 

Nagroda przyznawana jest przez najwybitniejszych politologów, ekonomistów, socjologów, prawników, medioznawców, kulturoznawców i historyków zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich. Konkurs adresowany jest do badaczy zajmujących się integracją europejską. W tym roku doceniono monografię habilitacyjną dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak z Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt. Rozwój samopodtrzymujący w polityce Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu. Książka ukazała się w 2019 r. nakładem Wydawnictwa UMCS.

To licząca 718 stron oryginalna rozprawa naukowa, wnosząca nową wiedzę w obszarze nauk o polityce i administracji ze szczególnym uwzględnieniem nauki o stosunkach międzynarodowych. Jak podkreślono w uzasadnieniu, monografia, która powstała w lubelskim ośrodku badań politologicznych, odzwierciedla jego specyfikę i prowadzone w nim badania, zarówno co do ich tematyki, jak i cech kultury badawczej. Monografię „wyróżnia z jednej strony doniosłość podjętej tematyki, jej wartość poznawcza, użyteczność praktyczna, perspektywiczność, a z drugiej – wysoki poziom kultury badawczej w ramach tożsamości teoretycznej i metodologicznej nauki o stosunkach międzynarodowych”.

Znamiennym wyróżnikiem monografii jest wartość podjętej problematyki. Tematyka rozwoju samopodtrzymującego (sustainable development) dotyczy i konceptualizacji, i praktyki działań wobec egzystencjalnych wyzwań cywilizacyjnych związanych z zachowaniem środowiska naturalnego, jego niezbędnej jakości dla przyszłych generacji. Ma więc znaczenie normatywne, ale i praktyczne. Analizowana jest na przykładzie specyficznego, wielostronnego podmiotu, jakim jest Unia Europejska i z uwzględnieniem specyfiki Maghrebu jako subregionu. Monografia wnosi zatem znaczący wkład do studiów europejskich, ale też do studiów regionalnych, wzbogacając je o pomijaną w badaniach politologicznych tematykę strategii rozwoju z regionalną (na przykładzie Maghrebu) specyfiką realizacji koncepcji rozwoju samopodtrzymującego. Innowacyjne w badaniach politologicznych jest także włączenie rozwoju samopodtrzymującego do myślenia o miejscu UE w środowisku międzynarodowym, do postrzegania jej jako potęgi normatywnej i podmiotu „miękkiej siły” głównie poprzez liberalne wartości i prawa człowieka.

Wskazując na doniosłość, oryginalność i innowacyjność podjętej tematyki badawczej, warto podkreślić, że tematyka rozwoju samopodtrzymującego i działań UE w tym zakresie syntetyzuje analizę, jest swoistą synergią wielu kluczowych problemów i wyzwań, głównie cywilizacyjnych, jak strategie rozwoju, zmiany klimatu, formy i strategie organizacji życia społecznego na poziomach lokalnym, państwa, regionalnym i globalnym, migracje, wzorce zachowań ludzi, zarządzanie w środowisku międzynarodowym, procesy gospodarcze, zwłaszcza niewojskowe wymiary bezpieczeństwa, sprawność i skuteczność działań instytucji międzynarodowych itd. Tym samym monografia ta jest ważnym, autorskim, ale głęboko osadzonym w badaniach naukowych głosem w sprawie identyfikacji głównych współczesnych problemów i wyzwań oraz konceptualizacji działań wobec nich – podkreśliła komisja konkursowa.

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich powstało w 2012 roku z inicjatywy naukowców prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Jego celem jest popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich, integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o Europie w szczególności o UE i integracji europejskiej, a także dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo–badawcze w Polsce. Prezesem PTSE jest prof. dr hab. Zbigniew D. Czachór z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

MK, źródło: WPiD UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)