Aktualności
Nagrody
27 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-27

Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2021

Reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Politechniki Poznańskiej zostali tegorocznymi „Gwiazdami Umiędzynarodowienia”. Nagrody przyznano po raz czwarty.

Umiędzynarodowienie nauki i procesu dydaktycznego to główne wyzwanie, przed którym stoi polskie szkolnictwo wyższe. Nagroda „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” („Internationalization Stars”) stanowi wsparcie tego procesu. Nagrodą, już po raz czwarty, uhonorowano osoby mające wybitne osiągnięcia w badaniach nad internacjonalizacją, zarządzaniu procesem umiędzynarodowienia, marketingiem za granicą, kształceniu obcokrajowców i działaniach w zakresie dyplomacji akademickiej. Przyznano również nagrodę specjalną. Gala finałowa odbyła się online 26 kwietnia podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, której gospodarzem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W tym roku laureatami zostali:

  • w kategorii Management Star – Gwiazda Zarządzania: prof. Stanisław Kistryn z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Za jego kadencji jako prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych (2012–2020) uczelnia przystąpiła do sieci Una Europa. Do osiągnięć prof. Kistryna zaliczyć należy też dołączenie UJ do uczelni tworzących inicjatywę The Guild of European Research-Intensive Universities (sieć mająca wpływ na kształtowanie polityki badań naukowych w Europie) czy zaangażowanie w inicjatywy spoza kręgu zachodnioeuropejskiego, takie jak np. South East Europe and the West Balkans Rectors Forum. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa oraz przewodniczącego zespołu koordynującego Inicjatywę Doskonałości – Uniwersytet Badawczy.

  • w kategorii Research Star – Gwiazda Badań: prof. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Jest specjalistą z zakresu zarządzania innowacjami, kompetencjami, przywództwa, zrównoważonego rozwoju,  profesorem w Katerze Zarządzania Akademii WSB. Z uczelnią związana od 1997 r., obecnie pełni m.in. funkcję prorektora ds. nauki i kształcenia. W latach 2010–2019 była prorektorem WSB ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej. Jest autorką projektu PERFECT – Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB, który zyskał z MNiSW dofinansowanie na lata 2019–2022 w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Członek m.in. Academy of Management, American Marketing Association czy European Women Rectors Association.

  • w kategorii Public Diplomacy Star – Gwiazda Dyplomacji: prof. Jan Malicki z Uniwersytetu Warszawskiego

Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, studiował także filologię klasyczną i historię sztuki; studia doktoranckie odbył u prof. Gieysztora. Działacz ruchu podziemnego, m.in. współredaktor „Obozu”, twórca podziemnego Instytutu Europy Wschodniej, więzień polityczny. Pomysłodawca i współtwórca funkcjonującego od 30 lat Studium Europy Wschodniej UW. Doktor honoris causa wielu uczelni, honorowy profesor najbardziej uznanego ukraińskiego uniwersytetu – Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, koordynator rządowych programów stypendialnych, m.in. dyrektor Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego. Laureat prestiżowych nagród akademickich i państwowych. Ostatnio powołany do Kolegium Prezydenta RP do spraw Polityki Międzynarodowej.

  • w kategorii Rising Star – Wschodząca Gwiazda: Anton Blazheyev z Politechniki Lubelskiej

Absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (stypendysta Fundacji Jana Pawła II), od 2017 r. zatrudniony w Politechnice Lubelskiej w Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego. Aktywny w programie „Study in Lublin” (rekrutuje studentów zagranicznych na studia na lubelskich uczelniach). Od lat związany z Centrum Wolontariatu w Lublinie i Stowarzyszeniem Solidarności Globalnej, koordynował program wolontariacki na rzecz uchodźców „W Drodze”, był wolontariuszem i tłumaczem podczas misji w Gruzji i Białorusi. W ramach wolontariatu od kilkunastu lat działa też jako lokalny przewodnik przybliżający zagranicznym gościom historię Lublina.

  • w kategorii Marketing Star – Gwiazda Marketingu: Paulina Boroń-Kacperek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Absolwentka politologii ze specjalnością europeistyka na Uniwersytecie Opolskim, stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu oraz Fundacji Edukacyjnej Roberta Boscha, od 2013 r. związana z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Rekrutacji. Od wielu lat koordynuje na uczelni program „Study in Wrocław”. Jest współautorką projektu „Międzynarodowa promocja oferty dydaktycznej UPWr. wśród kandydatów na studia z zagranicy poprzez efektywne nauczanie na odległość jako sposób budowania marki nowoczesnego uniwersytetu badawczego” oraz kierownikiem projektu „Międzynarodowa kampania informacyjno-promocyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skierowana do kandydatów z zagranicy zainteresowanych studiami przyrodniczo-technologicznymi. „WUELS – Natural algorithm for success”, w których wykorzystano nowoczesne narzędzia marketingowe.

  • w kategorii Teaching Star – Gwiazda Nauczania: dr inż. Justyna Trojanowska z Politechniki Poznańskiej

Absolwentka kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania (dzisiaj: Wydział Inżynierii Mechanicznej) Politechniki Poznańskiej, od 2012 r. pracuje na Politechnice Poznańskiej, gdzie obecnie pełni m.in. funkcję prodziekana ds. współpracy z gospodarką na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PP i członka zespołu ds. międzynarodowych PP oraz członka komisji rekrutacyjnej cudzoziemców. Współtworzy Work Package nr 5 „Training, Research & Development for Industry-oriented problems” w ramach projektu EUNICE.

Specjalną nagrodą „Distinguished Star” uhonorowano prof. Wiesława Banysia, językoznawcę z Uniwersytetu Śląskiego. Przez dwie kadencje (2008–2016) był rektorem UŚ, w latach 2011–2016 przewodniczył Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich a w latach 2015–2019 był członkiem Zarządu European University Association. Obecnie jest m.in. wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Societé Linguistique de Paris czy Euroscience.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, w której reprezentowane są główne polskie instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój umiędzynarodowienia: MEiN, KRASP, NAWA, FRSE, Perspektywy, IROs Forum, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie PRom, Erasmus Student Network, CBP UE.

MK, źródło: www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Dyskusja (0 komentarzy)