Aktualności
Nagrody
30 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-30

Historyk z UWr z Nagrodą SHS

Dr Wojciech Pietruszka z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki „The municipial elites of Campania during the Antonine-Severan period”, został laureatem Nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Jego publikacja jest monograficznym ujęciem społeczno-ekonomicznej sytuacji elit miast kampańskich w II i na początku III w. n.e.

Celem konkursu organizowanego od 2016 r. jest promowanie badań nad historią i kulturą świata starożytnego w Polsce oraz wyróżnienie dokonań polskich autorów w zakresie poszerzania i popularyzacji wiedzy o starożytności. W konkursie mogą brać udział autorzy książek o charakterze naukowym lub popularnonaukowym charakteryzujących się wysokim poziomem badawczym i wydanych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody. Laureatem za rok 2020 został dr Wojciech Pietruszka z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki „The municipal elites of Campania during the Antonine-Severan period”.

To obszerne studium poświęcone społeczno-ekonomicznej sytuacji elit miast kampańskich w II i na początku III w. n.e. Wychodząc z założenia, że badanie elit tylko jednego miasta da obraz zbyt wąski i przez to niemiarodajny, a studium dotyczące całej Italii razić będzie nadmierną ogólnikowością, autor postanowił skupić się na jednym z regionów Półwyspu Apenińskiego.

Wybór Kampanii nie był przypadkowy – to region, który ze względu na swą bogatą historię i wysoki stopień urbanizacji obfituje w źródła. Jest on również zróżnicowany wewnętrznie – zarówno pod względem historycznym, topograficznym. jak i ekonomicznym – co nie mogło pozostać bez wpływu na funkcjonowanie kampańskich elit. Biorąc to pod uwagę, dr Pietruszka podzielił wybrany obszar na trzy strefy – nadmorską, centrum i podgórski region pograniczny – co pozwoliło zaobserwować wpływ, jaki na funkcjonowanie elit miejskich wywierało położenie geograficzne (a zatem konkretne miejsce zamieszkania) oraz odległość od centrów i ważnych szlaków handlowych.

Książka jest oparta przede wszystkim na bogatym materiale epigraficznym, jednak wykorzystane zostały w niej również źródła archeologiczne oraz narracyjne. Rozpoczyna ją omówienie ogólnej sytuacji Kampanii w II i pierwszych dekadach III w. n.e. Poddano analizie kondycję ekonomiczną elit miejskich Kampanii. W dalszej części omówiony został skład rad miejskich (czy szerzej – ordines decurionum). Osobne rozdziały poświęcone zostały kampańskim Augustales – przede wszystkim ich roli i pozycji wśród członków elit miejskich – oraz znaczeniu i liczebności kampańskich ekwitów i senatorów wśród elit imperialnych. Książkę zamykają cztery apendyksy zawierające wykazy członków ordines decurionum, ekwitów, członków ordo senatorius i Augustales wraz z pełnionymi przez nich funkcjami oraz indeksy (źródeł, osób i indeks ogólny).

Dr Wojciech Pietruszka jest adiunktem w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych ui Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w historii starożytnej.

MK, źródło: UWr, SHS

 

Dyskusja (0 komentarzy)