Aktualności
Nagrody
15 Października
Opublikowano: 2021-10-15

Laureaci Nagród Prezesa Rady Ministrów

Siedem nagród indywidualnych i jedną zespołową przyznał Prezes Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w roku 2020. Doceniono także autorów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Nagrodami Prezesa Rady Ministrów uhonorowano w tym roku 42 naukowców i jeden 13-osobowy zespół badawczy. W gronie laureatów dominują uczeni Uniwersytetu Warszawskiego (9) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (5). Dziesięcioro nagrodzonych wywodzi się także z instytutów Polskiej Akademii Nauk. W sumie laury trafiły do przedstawicieli 30 podmiotów naukowych. Tradycyjnie wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach. W najbardziej prestiżowej – osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej – nagrodzeni zostali:

 • prof. dr hab. Ludwik Augustyn Bielawski z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (nauki o sztuce) za sformułowanie i ogłoszenie w publikacjach teorii czasu w muzyce i kulturze;
 • prof. dr hab. Wojciech Tadeusz Czakon z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (nauki o zarządzaniu i jakości) za cykl publikacji poświęconych behawioralnym uwarunkowaniom nawiązywania współpracy konkurentów;
 • prof. dr hab. Daniel T. Gryko z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk za odkrycie (wraz z zespołem w 2012 r.) unikalnej metody syntezy tetraarylo-1,4-dihydropirolo [3,2-b] piroli (nauki chemiczne);
 • prof. dr hab. Bogumił Jeziorski z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki chemiczne) za osiągnięcia dotyczące teorii oddziaływań międzycząsteczkowych, teorii korelacji elektronowej, fizyki chemicznej molekuł egzotycznych oraz relatywistycznej teorii atomów i molekuł;
 • prof. dr hab. Marta Miączyńska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (nauki biologiczne) za pozyskanie nowej wiedzy dotyczącej mechanizmów i białek koordynujących transport błonowy i przekazywanie sygnałów w komórkach prawidłowych i nowotworowych oraz podczas różnicowania komórek;
 • prof. dr hab. Adam Miranowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (nauki fizyczne) za pionierskie wyniki badań naukowych nad podstawami technologii kwantowych;
 • prof. dr hab. Lech Poloński, prof. dr hab. Mariusz Gąsior, prof. dr hab. Marek Gierlotka, prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. dr hab. Bogdan Wojtyniak, prof. dr hab. Grzegorz Opolski, dr hab. Przemysław Trzeciak, dr hab. Mateusz Tajstra, dr Jacek Niedziela, dr Łukasz Pyka, dr Piotr Desperak, dr Klaudiusz Nadolny i mgr inż. Daniel Cieśla ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (nauki medyczne) za stworzenie i wdrożenie rejestrów medycznych, których analiza służy optymalizacji postępowania klinicznego w kardiologii;
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (matematyka) za wybitny dorobek naukowy w zakresie układów dynamicznych.

W kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

 • dr hab. Łukasz Borowicz z Akademii Muzycznej w Krakowie (sztuki muzyczne) – Nagranie oratorium Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego zrealizowane wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, Chórem Filharmonii i Opery Podlaskiej oraz solistami (Wiolettą Chodowicz, Robertem Gierlachem i Wojtkiem Gierlachem) wydane na płytach kompaktowych przez wydawnictwo CPO – za wytrwałość, konsekwencję i najwyższą jakość w przywracaniu polskiej i europejskiej, współczesnej kulturze muzycznej dzieł wybitnych kompozytorów polskich;
 • dr hab. Agnieszka Marta Bronisz z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (nauki medyczne) – Niekodujące RNA (ncRNA) w mikrośrodowisku nowotworu mózgu – wnioski z analizy transkryptomu – za cykl publikacji na temat badań nad zastosowaniem cząsteczek RNA, a konkretnie dość słabo poznanych pod względem funkcji fizjologicznych nie kodujących fragmentów RNA (ncRNA), do diagnostyki oraz terapeutycznego zastosowanie w jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów jakim jest glejak. Przedstawione wyniki badań stanowią mocne przesłanki do planowania i wprowadzenia nowej generacji farmakoterapii opartej na wykorzystaniu ncRNA. Jest to też niezwykle aktualny kierunek badawczy przez analogie do opartych na RNA powszechnie stosowanych szczepionkach przeciwko COVID-19;
 • dr hab. inż. Wojciech Bury z Uniwersytetu Wrocławskiego (nauki chemiczne) – Cykl 10 prac stanowiący kompendium dotyczące projektowania, syntezy, post-syntetycznej modyfikacji i charakteryzacji materiałów porowatych o zdefiniowanej budowie do określonych zastosowań sorpcyjnych – za opisanie projektowania, syntezy, modyfikacji i charakteryzacji materiałów porowatych o zdefiniowanej budowie do zastosowań sorpcyjnych (np. magazynowanie gazów, uwalnianie leków, itp);
 • dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, prof. ALK z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (nauki o zarządzaniu i jakości) Pokonywanie dystansu w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw – za podjęcie bardzo ważnego i aktualnego tematu związanego z występowaniem dystansu (mierzonego w różnych kategoriach: geograficznym, instytucjonalnym, kulturowym i psychicznym będących w głównym centrum zainteresowania badawczego) i jego znaczenia (jako bariery) dla prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze międzynarodowym;
 • dr hab. inż. Konrad Kowalczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej (informatyka techniczna i telekomunikacja) – Metody analizy i uwzględnianie wpływu akustyki pomieszczenia w przestrzennym przetwarzaniem sygnałów dźwiękowych – za połączenie uzdolnień muzycznych z bardzo zmatematyzowaną dziedziną nauk technicznych jaką jest akustyka, których celem było uwzględnienie pełnej akustyki pomieszczeń przy kształtowaniu postaci sygnału wysyłanego do zdalnego odbiorcy;
 • dr hab. Rafał Łatka z Instytutu Pamięci Narodowej (historia) – Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989 – za pokazanie wielkiej złożoność i kulisów „gry” prowadzonej przez Episkopat z kolejnymi ekipami władzy PRL-u w okresie przełomowym dla historii najnowszej Polski;
 • dr hab. Piotr Łukasik z Uniwersytetu Jagiellońskiego (nauki biologiczne)  Zróżnicowanie i ewolucja symbioz cykad – za  analizę różnorodności, funkcji i ewolucji mikroorganizmów symbiotycznych owadów na przykładzie cykad (bakterii i grzybów). Oraz za przyczynienie się do opisu nowego, nieznanego wcześniej typu organizacji biologicznej i zrozumienia procesów ewolucyjnych kształtujących interakcje pomiędzy zwierzętami i mikroorganizmami;
 • dr hab. Artur Obłuski z Uniwersytetu Warszawskiego (archeologia) – The Monasteries and Monks of Nubia – za wybitne dzieło: owoc kompetencji w zakresie badań terenowych i naukowych oraz w zakresie dokonań menedżerskich, umacniające światową pozycję polskiej archeologii śródziemnomorskiej;
 • dr hab. Mariusz Tomaniak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (nauki medyczne) – Nowe strategie farmakoterapii przeciwpłytkowej po zabiegach przezskórnych interwencji wieńcowych w populacji chorych o wysokim ryzyku powikłań niedokrwiennych i krwotocznych – za znaczący wkład w toczącą się dyskusję na temat indywidualizacji terapii przeciwpłytkowej u pacjentów po rewaskularyzacji przezskórnej oraz olbrzymią wartość praktyczną przeprowadzonych badań, rzucających nowe światło na możliwości optymalizacji terapii w wyselekcjonowanej grupie pacjentów o podwyższonym ryzyku powikłań krwotocznych i niedokrwiennych;
 • dr hab. Michał Tomza z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki fizyczne) – Oddziaływania i zderzenia pomiędzy ultrazimnymi atomami, jonami i cząsteczkami – za nowatorskie w skali światowej i znaczące badania dotyczące oddziaływania i zderzenia między ultrazimnymi atomami, jonami i cząsteczkami, wraz z ich potencjalnymi zastosowaniami i implikacjami dla współczesnych prac eksperymentalnych. Za przedstawienie  połączonych wyników eksperymentalnych i teoretycznych.

W kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska:

 • dr inż. Kinga Adamenko z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (technologia żywności i żywienia) – Projektowanie napojów fermentowanych o wysokim potencjale antyoksydacyjnym na bazie owoców derenia jadalnego (Cornus mas L.) – za innowacyjność, wysoką wartość naukową, poznawczą i aplikacyjną oraz istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia;
 • dr Adrian Andrzej Chrobak z Uniwersytetu Jagiellońskiego (nauki medyczne) – Zaburzenia funkcji motorycznych w chorobie afektywnej dwubiegunowej – za pokazanie, że pacjenci z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunową wykazują zaburzenia nieświadomego uczenia się motorycznego; opisanie efektu odwróconej krzywej uczenia w tej grupie klinicznej; oraz wykazanie, że pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową przedstawiają podobne nasilenie miękkich objawów móżdżkowych i nieświadomego uczenia się motorycznego co pacjenci z diagnozą schizofrenii. Są to wyniki  o wybitnie  nowatorskim charakterze, stanowiące pierwsze tego typu opisy zaburzeń motorycznych w chorobie afektywnej dwubiegunowej;
 • dr Agnieszka Monika Cieślak z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki o sztuce – muzykologia) –Działalność muzyczna Bronisława Mirskiego w amerykańskich kinoteatrach (1914–1927) – za przywrócenie polskiej kulturze muzycznej i filmowej pamięci Bronisława Moszkowicza/Mirskiego, wybitnej postaci epoki amerykańskiego kina niemego w pionierskiej tematycznie i metodologicznie dysertacji;
 • dr Adam Marcin Ćmiel z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (nauki biologiczne) – Uwarunkowania siedliskowe międzygatunkowych różnic w biologii małży z rodziny skójkowatych (Unionidae) – za szeroko interdyscyplinarny i ekologiczny w zakresie ochrony ekosystemów wodnych aspekt prowadzonych badań oraz ich wysoką wartość merytoryczną;
 • dr inż. Rafał Dojka z Politechniki Śląskiej (inżynieria materiałowa) – Investigation on the gating system: Reoxidation in the mould – za istotne poszerzenie wiedzę dotyczącą optymalizacji odlewnictwa, w szczególności bardzo istotnego dla całości procesu układu wlewowego.  Rezultaty pracy są opatentowane, dobrze rozpowszechnione w skali międzynarodowej oraz wdrażane w polskich przedsiębiorstwach odlewniczych;
 • dr inż. Martyna Ewa Ekiert-Radecka z Akademii Górniczo-Hutniczej (inżynieria mechaniczna) Analiza wpływu struktury materiału oraz warunków przechowywania na stabilność tkanek kolagenowych – za rozwiązanie jednego z fundamentalnych dla medycyny transplantacyjnej problemu, jakim jest określenie dopuszczalnej ilości cykli mrożenia i rozmrażania ścięgien Achillesa, co pozwala na opracowanie procedur przechowywania przeznaczonych do przeszczepu ścięgien;
 • dr inż. Artur Kasprzak z Politechniki Warszawskiej (nauki chemiczne) – Materiały funkcjonalne oparte na magnetycznych nanokapsułkach węglowych – synteza i zastosowanie w nanomedycynie, elektrochemii i katalizie heterogenicznej (nauki chemiczne) – za opracowanie i opisanie nowej i oryginalnej metody funkcjonalizacji magnetycznych nanokapsułek węglowych o rdzeniu magnetycznym (metoda mechanochemiczna) oraz zastosowanie ich w kilku obszarach badawczych takich jak medycyna, rozpoznanie elektrochemiczne oraz kataliza heteroenna.
 • dr Paulina Kazimierczak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (nauki farmaceutyczne) – Opracowanie metody wytwarzania nowatorskiego wysokoporowatego biomateriału na bazie kriożelowej matrycy do zastosowań w inżynierii tkankowej kości – za opracowanie innowacyjnej metody produkcji makroporowatego rusztowania kostnego na bazie matrycy kriożelowej zbudowanej z chitozanu, agarozy i nanohydroksyapatytu oraz przeprowadzenie kompleksowej charakterystyki wraz z badaniami przedklinicznymi w warunkach in vitro w celu określenia potencjału biomedycznego w rekonstrukcji i regeneracji tkanki kostnej;
 • dr Anna Victoria Kortys z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (nauki biologiczne) – Analiza funkcjonalna białka C6orf203, nowego czynnika zaangażowanego w metabolizm RNA w mitochondriach człowieka – za odkrycie nowego białka C6orf203 i opisanie jego roli w aktywacji genomu mitochondrialnego w warunkach stresowych u człowieka, a także za opracowanie wysokoprzepustowej metody analizy transkrypcji mitochondrialnej oraz metabolizmu mitochondrialnego RNA bez konieczności izolacji mitochondriów;
 • dr Joanna Luc z Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) – Modalities in the Physical World – za dysertację, w której udowadnia, że do precyzyjnej konceptualizacji praw przyrody potrzebny jest precyzyjny, a nawet zmatematyzowany język. Zawiera on bowiem w oryginalnie skonstruowanym formalizmie warunki prawdziwości dla sądów przypisujących dyspozycje, definiuje w nim prawa niefundamentalne oraz wyjaśnia, na czym polega ich naturalność oraz związane z nimi operatory możliwości i konieczności;
 • dr Karolina Irena Łuczkowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (nauki medyczne) – Mechanizm działania bortezomibu w aspekcie wybranych parametrów molekularnych i klinicznych – za badania, które koncentrują się na molekularnym wpływie  bortazemibu na komórki nowotworowe jak i neurotoksycznych efektach ubocznych jego działania. Bortezomib jest lekiem powszechnie stosowanym  w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, który jest częstą hemocytopatią pierwotną, dlatego też praca wnosi istotny wkład w rozwój wiedzy w szerokim wymiarze społecznym;
 • dr Iga Krystyna Małobęcka-Szwast z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki prawne) – Role of big data in assessing abuse of a dominant position by data-driven online platforms under EU competition law – za badania skoncentrowane na problemie nadużywania pozycji dominującej przez platformy internetowe oparte na danych, które wykorzystują tzw. duże zbiory danych (big data). Autorka udowodniła, że pojawienie się dużych zbiorów danych jako kluczowego zasobu w działalności platform internetowych prowadzi do powstania nowej kategorii abuzywnych praktyk, które mogą stanowić nadużycie pozycji dominującej na gruncie art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 • dr Mateusz Franciszek Marszałkowski z Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk (nauki o sztuce) – Średniowieczne kodeksy iluminowane z cysterskiego skryptorium w Pelplinie. Problematyka zabytkoznawcza – za szeroką perspektywę badawczą z bardzo precyzyjnym opracowaniem materiału poddanego analizie, a także nowatorskie podejście do przedmiotu badań z wielkim poszanowaniem dla specyfiki odrębnych obszarów naukowych oraz dyscyplinę w prezentacji badanego materiału;
 • dr Łukasz Aleksander Mioduszewski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (nauki fizyczne) – Dynamika molekularna białek strukturalnie nieuporządkowanych oraz ich agregatów w ramach modeli gruboziarnistych – za rozwiązanie bardzo ważnego problemu, jakim jest odwzorowanie zachowania białek wewnętrznie nieuporządkowanych za  pomocą symulacji komputerowych na poziomie dynamiki molekularnej i w ramach modelu gruboziamistego. Uzyskane rezultaty są nowatorskie i stanowią istotny wkład do fizyki biologicznej;
 • dr inż. Michał Musiał z Politechniki Rzeszowskiej (inżynieria lądowa i transport) – Analiza efektywności energetycznej przezroczystych przegród budowlanych modyfikowanych materiałami zmiennofazowymi – za pokazanie, jak można poprawić efektywność energetyczną obiektów budowlanych, czyli zmniejszyć koszty ogrzewania i schładzania poprzez  zastosowanie własnego, lepszego niż komercyjne, materiału zmiennofazowego, który m.in. kumuluje nadmiar ciepła i oddaje go w odpowiednim czasie;
 • dr Marek Muszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego (nauki socjologiczne) – Validity of the overclaiming technique as a method to account for response bias in self-assessment questions. Analysis on the basis of the PISA 2012 data – za badania mające wyraźny walor praktyczny z uwagi na dużą częstość stosowania pytań mierzących subiektywne przekonania o własnej wiedzy. Przyczyniające się do odpowiedzi na pytania, kiedy ludzką wiedzę należy mierzyć za pomocą zadań testowych (co jest dość trudne i czasochłonne), a kiedy wystarczającym zabiegiem jest zapytanie ludzi o to, czy mają wiedzę na jakiś temat czy też nie (co jest rozwiązaniem tańszym i mniej czasochłonnym);
 • dr Anna Piątek z Uniwersytetu Warszawskiego (literaturoznawstwo) – Obraz Judasza i jego relacji z Jezusem we współczesnej literaturze hebrajskiej – za oryginalne i nowatorskie podejście do kwestii obrazu Judasza i jego relacji z Jezusem w literaturze hebrajskiej oraz odwagę w podjęciu bardzo trudnego, skomplikowanego i kontrowersyjnego tematu;
 • dr Michał Henryk Siermiński z Uniwersytetu Warszawskiego (filozofia) – Ewolucja ideowa polskiej inteligencji opozycyjnej w latach 1968–1981 – za zarysowanie zderzenia programów działania wypracowanych przez czołowych przedstawicieli opozycyjnej inteligencji z żywiołowością i radykalizmem  masowego  ruchu społecznego skupionego w „Solidarności”. Wskazanie różnice i rozbieżności między celami ruchu społecznego i dążeniami opozycyjnych elit, oraz ewolucję poglądów części ich przedstawicieli, postawionych w obliczu dążeń społecznych, których siły, zasięgu i dynamiki nie przewidzieli. Zaznaczenie dalekosiężnych implikacje tego faktu oraz zwrócenie uwagi na czynniki, które zapoczątkowały rodzenie się u znaczącej części społeczeństwa poczucia zdrady ideałów „Solidarności” przez wielu czołowych przedstawicieli inteligenckich elit;
 • dr Krzysztof Ptaszyński z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (nauki fizyczne)Nierównowagowa fizyka statystyczna układów kropek kwantowych: fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji – za badania teoretyczne właściwości transportowych, dynamiki oraz nierównowagowej termodynamiki kwantowych układów otwartych na kropkach kwantowych;
 • dr Marcin Jan Równicki z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki biologiczne) – Poszukiwanie nowych celów oraz nośników dla antysensownych oligonukleotydów o działaniu antybakteryjnym – za opracowania nowatorskich rozwiązań w badaniach nad identyfikacją nowych związków o potencjalnym działaniu przeciwbakteryjnym, które jednocześnie nie będą podlegały powszechnie występującym mechanizmom oporności. W wyniku przeprowadzonych badań m.in. po raz pierwszy wykazano eksperymentalnie możliwość wykorzystania systemów toksyna-antytoksyna jako celów w terapiach antybakteryjnych oraz zaproponowano wykorzystanie witaminy B12 do transportu bioaktywnej cząsteczki do komórek bakterii co stanowi całkowicie nowe, nieproponowane wcześniej rozwiązanie problemu dostarczania aktywnych biologicznie molekuł do wnętrza komórek bakterii;
 • dr Jarosław Damian Skowroński z Narodowego Instytutu Kardiologii (nauki medyczne) – Wymiary proksymalnych i środkowych segmentów prawidłowych tętnic wieńcowych ocenianych w badaniu tomografii komputerowej w populacji europejskiej i azjatyckiej – za pozyskanie wiedzy, która powinna mieć zastosowanie praktyczne, a wynikającej z opisania wymiarów referencyjnych poszczególnych segmentów tętnic wieńcowych w populacjach europejskiej i azjatyckiej, z podziałem na płeć i typ dominacji wieńcowej. Za wskazanie na konieczność stosowania innych wartości docelowych oraz odmiennych kryteriów diagnostycznych istotności zwężeń również innych segmentów tętnic wieńcowych pomiędzy populacjami oraz w zależności od płci;
 • dr Anna Szczepanek z Uniwersytetu Jagiellońskiego (matematyka) – Quantum Dynamical Entropy of Unitary Operators in Finite-dimensional State Spaces – za duży wkład w teorie układów dynamicznych i informatykę kwantową. Zbadanie chaotyczność układu kwantowego poprzez klasyczną entropię dynamiczną przy zastosowaniu zaawansowanych narzędzi matematycznych. W informatyce kwantowej zbadanie jakie własności zachowują się przy mnożeniu tensorowym;
 • dr Maciej Jerzy Śmiałek z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (nauki medyczne) –A global identification of mRNAs regulated by PUM1 and PUM2 and their protein cofactors, in the model of human seminoma (TCam-2) – za pracę dotyczącą białek PUM1 i PUM2 zaangażowanych w morfogenezę i rozwój komórek gametogenicznych oraz często występującego problemu niepłodności u mężczyzn. Niepłodności, która wiąże się bardzo często z nowotworami jąder wywodzącymi się z komórek rozrodczych;
 • dr Olga Wysłowska z Uniwersytetu Warszawskiego (pedagogika) – Quality of Early Childhood Education and Care – determinants and implica-tions – za pracę, która jest dobrym przykładem wiązania zagadnień teoretycznych z praktycznymi. Jej upowszechnienie i wprowadzenie konkluzji w życie może znacznie polepszyć pro-edukacyjne oddziaływanie żłobków (które w naszym kraju w dużym stopniu ograniczają swą działalność do sfery opiekuńczo-wychowawczej), a także polepszyć dobrostan dzieci korzystających ze żłobków;
 • dr inż. Jan Kazimierz Zaręba z Politechniki Wrocławskiej (nauki chemiczne) – Badania nieliniowych właściwości optycznych polimerów koordynacyjnych – za badania dotyczące projektowania i syntezy nowej generacji nanomateriałów łączących chemię nieorganiczną, koordynacyjną z chemią polimerów, wykorzystania mechanizmów przebiegających w polimerach koordynacyjnych lantanowców, pozwalających na ich zastosowanie jako spektroskopowych termometrów bezkontaktowych w biologicznej termometrii tkankowej. Za dostarczenie wiedzy nt. nieliniowych właściwości optycznych, którebędą miały zastosowanie w optoelektronice i nanofotonice, w tym w diagnostyce medycznej.

Nagrody przyznawane są od 1994 roku. Zgodnie z rozporządzeniem z maja 2019 r. premier może przyznać w danym roku nie więcej niż 45 nagród, w tym maksymalnie: 25 za rozprawy doktorskie; 10 za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i tyle samo za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej. Ta ostatnia kategoria połączyła osobno nagradzane wcześniej osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz naukowo-techniczne. Wysokość wszystkich nagród była do niedawna „sztywna” (od 25 tys. zł dla doktorów po 125 tys. zł za wybitne osiągnięcia). Od 2019 r. maksymalna wartość nagrody nie może przekroczyć 8-krotności (w przypadku rozpraw doktorskich), 12-krotności (habilitacje) i 24-krotności (osiągnięcia naukowe) minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (obecnie 6410 zł). Zespołowi ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów przewodniczy prof. Tomasz Giaro.

MK

Laureaci Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Dyskusja (0 komentarzy)