Aktualności
Nagrody
15 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-12-15

Laureaci Nagrody „Studiów Źródłoznawczych”

Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego, przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku, wskazało autorów najlepszych publikacji wydanych w 2019 roku.

Ideą nagrody jest promocja polskich badań z zakresu źródłoznawstwa. W IX edycji konkursu uhonorowano autorów sześciu książek.

W kategorii „Edycje źródłowe i pomoce naukowe” zwyciężył prof. Stanisław Sroka, mediewista z Zakładu Historii Polski Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie dziekan Wydziału Historycznego UJ. Jego Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t. 6: Dokumenty z lat 1531–1540 (Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2019) zawierają 513 dokumentów i listów, które w większości nie były publikowane w żadnej postaci. To efekt kwerendy przeprowadzonej w archiwach byłego Królestwa Węgierskiego. Najwięcej pochodzi z archiwum słowackiego miasta Bardiów. Opublikowane dokumenty umożliwiają prowadzenie pogłębionych badań nad dziejami monarchii Jagiellonów i Królestwa Węgierskiego w pierwszej połowie XVI wieku.

II nagrodę przyznano za Gdańską kronikę Bernta Stegmanna (1528), komentarz i edycja Julia Możdżeń przy współpracy Kristiny Stöbener i Marcina Sumowskiego, Fontes, t. 117, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2019.

III nagroda dla „Mam na Pana nowy zamach…”. Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000, wybór i oprac. Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki przy współpracy Anny Brzezińskiej i Mileny Przybysz-Gralewskiej, t. 1–3, Jerzy Giedroyc, Historycy i Świadkowie Historii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Association Institut Littéraire „Kultura”, Łódź–Paryż 2019.

W kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii” I nagrodę otrzymała monografia pt. Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900, której autorem jest dr hab. Piotr Rachwał, pracownik Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, adiunkt w Katedrze Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii. Publikacja podejmuje problematykę ruchu naturalnego ludności w Lubelskiem w oparciu o szeroko przeprowadzoną kwerendę źródłową. Autor opisuje problematykę stanu zaludnienia ówczesnych ośrodków parafialnych, sezonowości ruchu naturalnego ludności w oparciu o metryki kościelne.

II nagroda dla Piotra Guzowskiego za Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne, Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, t. 9, Dissertationes, t. 28, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Polskie Towarzystwo Historyczne, Białystok–[Warszawa].

III nagroda dla Urszuli Zachary-Związek za Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2019.

MK, źródło: UJ, KUL

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: