Aktualności
Nagrody
23 Listopada
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2021-11-23

Międzynarodowy sukces politologa z UMCS

Prof. dr hab. Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzymał prestiżowy tytuł „Najlepszego Zagranicznego Naukowca 2021 roku na Ukrainie”.

Tytuł przyznaje Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (odpowiednik Polskiej Akademii Nauk) oraz Związek Naukowców Ukrainy, a następnie jest on przegłosowywany przez parlament Ukrainy. Prof. Pietraś został uhonorowany za wkład w rozwój współpracy naukowej pomiędzy Polską i Ukrainą.

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, ale i poza jej granicami, badaczy współczesnych stosunków międzynarodowych. Jego dorobek naukowy składa się ok. 230 publikacji w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim. Jest autorem pionierskich publikacji w zakresie teorii stosunków międzynarodowych, niewojskowych wymiarów bezpieczeństwa międzynarodowego, procesów globalizacji oraz procesów regionalizacji w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym i stosunków Polski i Ukrainy.

W rozwój współpracy między Polską a Ukrainą angażuje się od wielu lat. Najpierw jako kierownik Zakładu (obecnie Katedry) Stosunków Międzynarodowych, w latach 2004–2008 i 2015–2019 jako prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej, a od 2019 roku jako dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Działania te obejmują zarówno rozwój kontaktów naukowych i badań z uczelniami z Ukrainy, jak i wspólnej dydaktyki. Partnerami ówczesnego Wydziału Politologii UMCS, a obecnie instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, są m.in. Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet Iwna Franki we Lwowie, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano Frankiwsku, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Akademia Ostrogska.

Prof. Pietraś inicjował podpisanie umów o podwójnym dyplomowaniu z wymienionymi uczelniami. Nauczyciele akademiccy z tych ośrodków byli zapraszani przez niego do prowadzenia zajęć na UMCS. Badacze z Instytutu są natomiast zapraszani do partnerskich uczelni. Sam prof. Pietraś wygłaszał referaty na konferencjach na Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie, w Instytucie Stosunków Międzynarodowych oraz w Narodowym Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie.

Od 2020 roku prof. Pietraś jest kierownikiem grantu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie „profesura gościnna”. UMCS jest jednym z pięciu polskich grantobiorców, zapraszając do włączenia się w badania na temat polityki historycznej pochodzącego z Ukrainy prof. Gieorgija Kassianova, który pozostanie pracownikiem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji do końca 2024 roku. Do utworzonego zespołu badawczego zostali włączeni także i inni nauczyciele z akademiccy z Ukrainy. Od stycznia 2021 roku prof. Pietraś jest kierownikiem polskiej strony międzynarodowego zespołu badawczego, który we współpracy z naukowcami z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie i na zamówienie Sejmu RP i Rady Najwyższej Ukrainy przygotował obszerny raport na temat partnerstwa Polski i Ukrainy. W przyszłym roku, w trzydziestą rocznicę umowy o dobrym sąsiedztwie, planowane jest przygotowanie wspólnej publikacji środowisk akademickich obu krajów.

Tematyka Ukrainy w stosunkach międzynarodowych była i jest przedmiotem licznych publikacji prof. Pietrasia. Potwierdzają to chociażby następujące publikacje: Ukraina and  NATO in the Post Cold-War Security Environment, „The Polish Quarterly of International Afairs” 2006, nr 4; Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007; Stosunki polsko-ukraińskie latach 1991–2013. Próba bilansu, Lublin 2016.

Od 2018 roku prof. Pietraś jest przewodniczącym Rady Programowej Centrum Europejskiego UMCS, inicjującego współpracę między uczelniami, Polski, Ukrainy i Francji.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)