Aktualności
Nagrody
26 Listopada
Opublikowano: 2021-11-26

Nagrody wydziałowe Polskiej Akademii Nauk

Poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk, jak co roku, przyznają nagrody naukowe. Znamy już nazwiska laureatów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych, Wydziału IV Nauk Technicznych oraz Wydziału V Nauk Medycznych. 

Nagrody wydziałowe Polskiej Akademii Nauk cieszą się szczególnym prestiżem w środowisku naukowym. Przyznawane są co roku badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce za wybitne i twórcze prace naukowe. Z wnioskami występują członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie komitetów naukowych i problemowych afiliowanych przy danym wydziale. Laureatów wyłania każdy z pięciu wydziałów Polskiej Akademii Nauk. Poznaliśmy już nagrodzonych przez cztery z nich.

Nagrodę naukową Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN otrzymali:

 • w dziedzinie archeologii im. Erazma Majewskiego: prof. dr hab. Adam Łajtar z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – za publikację A late Christian Pilgrimage Centre in Nubia. The Evidence of Wall Inscriptions in the Upper Church at Banganarti;
 • w dziedzinie demografii: dr Beata Osiewalska z Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – za publikację Status społeczno-ekonomiczny a bezdzietność i rodzicielstwo par;
 • w dziedzinie orientalistyki: prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska Katedry Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – za publikację Historia stosunków polsko-japońskich. Tom II: 1945–2019;
 • w dziedzinie pedagogiki im. Władysława Spasowskiego: dr hab. Justyna Nowotniak z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego – za publikację Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów;

Nagrodę naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN otrzymali:

 • naukowcy z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN: dr hab. Roman Szczęsny, dr Łukasz Borowski (IBB PAN i Uniwersytet Warszawski), dr Maciej Szewczyk (IBB PAN i UW), dr Zbigniew Pietras (IBB PAN i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), dr Anna Kotrys – za cykl publikacji pod wspólnym tytułem Ustalenie czy antysensowne mitochondrialne RNA mogą wpływać na homeostazę komórkową poprzez tworzenia dwuniciowego mitochondrialnego RNA oraz poznanie mechanizmów warunkujących wysoką wydajność usuwania antysensownych transkryptów mitochondrialnych;

Wyróżnienia przyznano:

 • zespołowi naukowców z Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: prof. dr hab. Józef Dulak, dr hab. Agnieszka Łoboda, prof. UJ, dr Magdalena Kozakowska (Ryvu Therapeutics Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Leków), dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz (Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego), mgr Iwona Bronisz-Budzyńska, mgr Paulina Podkalicka – za cykl publikacji pt. Mechanizmy uszkodzenia mięśni szkieletowych i serca, rola satelitarnych komórek macierzystych w regeneracji mięśni i dystrofii mięśniowej Duchenne’a oraz nowe sposoby ich regeneracji;
 • zespołowi naukowców z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w składzie: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, dr inż. Sebastian Gasparis, prof. dr hab. Wacław Orczyk, mgr Yuliya Kloc – za cykl publikacji pt. Badania roli ważnych użytkowo genów w kształtowaniu rozwoju i produktywności zbóż przy użyciu nowoczesnych narzędzi molekularnych;
 • zespołowi naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w składzie: dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. IRZiBŻ PAN, dr Piotr Kaczyński, mgr Ewelina Goryszewska, mgr Monika Baryła – za cykl publikacji pt. Określenie mechanizmów zaangażowanych w interakcje matczyno-zarodkowe podczas wczesnej ciąży;
 • zespołowi naukowców z Instytutu Dendrologii PAN w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński, dr inż. Marcin K. Dyderski, dr inż. Paweł Horodecki, mgr inż. Kamil Gęsikiewicz (Nadleśnictwo Czerniejewo) – za cykl publikacji pt. Zwiększenie dokładności szacowania produkcji pierwotnej ekosystemów leśnych strefy klimatu umiarkowanego;
 • zespołowi naukowców z Instytutu Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w składzie: dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW, dr inż. Artur Wiktor, dr inż. Magdalena Dadan, mgr Katarzyna Rybak, prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, czł. koresp. PAN – za cykl publikacji pt. Wpływ nietermicznych, niekonwencjonalnych metod (pulsacyjnego pola elektrycznego oraz ultradźwięków) na jakość żywności oraz na przebieg procesów opartych na wymianie masy i ciepła.

Medalami im. Michała Oczapowskiego zostali odznaczeni: prof. dr hab. Franciszek Dubert – za wybitny wkład w rozwój ekofizjologii roślin; prof. dr hab. Roman Kołacz – za wybitny wkład w rozwój nauk weterynaryjnych; prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN – za wybitny wkład w rozwój fitochemii; Journal of Applied Geneticsza wybitny wkład w rozwój genetyki i genomiki.

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w roku 2021 otrzymali:

 • dr inż. Grzegorz Bury z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (inżynieria lądowa i transport) – za rozprawę doktorską pt. Precise orbit determination of GNSS Satellite using microwave and laser Ranging data;
 • dr inż. Mateusz Kopeć z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (inżynieria materiałowa) – za cykl 6 prac dotyczących formowania na gorąco komponentów tytanowych;
 • prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel z Politechniki Poznańskiej (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka) – za cykl 11 prac dotyczących zbadania i opracowania technologii umożliwiającej konwersję szerokiej gamy substratów pochodzących z odpadów i ścieków na biochemikalia i biopaliwa;
 • dr hab. Filippo Pierini z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki (inżynieria biomedyczna) – za cykl 4 publikacji dotyczących reagujących na bodźce nanostrukturalnych hydrożeli;
 • dr hab. inż. Paweł Pławiak z Politechniki Krakowskiej (informatyka techniczna i telekomunikacja) – za cykl 31 publikacji dotyczących badań bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim, obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji, które doprowadziły do zaprojektowania nowych skutecznych metod uczenia maszynowego;
 • dr inż. Leszek Pstraś z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (inżynieria biomedyczna) – za pracę doktorską pt. Mathematical modelling of cardiovascular response to haemodialysis oraz 7 prac powiązanych.

Nagrody Naukowe Wydziału V Nauk Medycznych PAN w 2021 roku otrzymali:

 • prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim, dr Katarzyna Chamera z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie – za cykl 4 prac pt. Znaczenie dysfunkcji wybranych białek neuronalnych oraz mikroglejowych w okresie prenatalnym w patomechanizmach schizofrenii – badania w modelach neurorozwojowych;
 • prof. Jadwiga Jaruzelska, dr Maciej Jerzy Śmiałek, dr Marcin Piotr Sałek, mgr Erkut Ilaslan z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu – za cykl 5 prac pt. Rola białek NANOS oraz PUM w rozrodzie człowieka oraz niepłodności;
 • dr hab. Agnieszka Paradowska-Gorycka, dr Barbara Stypińska, dr Anna Wajda z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie – za cykl 5 publikacji pt. Genetyczne i epigenetyczne różnice w szlaku sygnalizującym U1-RNP/ TLRs/IFN w patogenezie i obrazie klinicznym mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD).

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał prof. dr hab. Adam Maciejewski z Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego O/Gliwice – za wybitne osiągnięcia w rozwoju chirurgii rekonstrukcyjnej i za popularyzację wiedzy w dziedzinie transplantologii.

Z kolei Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla – honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo –  otrzymali:

 • Alicja Anna Forma, studentka IV roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – za cykl 8 publikacji z zakresu psychiatrii;
 • Izabela Karpińska, studentka VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – za publikację pt. Is It Possible to Predict Weight Loss After Bariatric Surgery? – External Validation of Predictive Models;
 • Piotr Krawczyk, student VI roku Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – za publikację pt. Long-term effects of pedicle clamping during major hepatectomy for colorectal liver metastases;
 • Anna Helena Mazurek, studentka VI roku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – za cykl 4 prac pt. Wykorzystanie metod modelowania molekularnego w naukach farmaceutycznych;
 • Rafał Sibiak, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – za cykl prac pt. Rola biochemicznych i molekularnych parametrów laboratoryjnych w ocenie wyrównania metabolicznego kobiet ciężarnych oraz analizie ryzyka powikłań położniczych;
 • Wojciech Szlasa, student IV roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – za cykl 4 prac dotyczący badań in vitro nad wykorzystaniem metod elektroporacji, elektrochemioterapii i terapii fotodynamicznej w indukowaniu śmierci czerniaka;
 • Bartosz Szmyd, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – za cykl 3 prac pt. Molekularne podstawy działań niepożądanych leków powszechnie stosowanych w farmakoterapii chorób tkanki łącznej;
 • Karolina Zawadzka, studentka V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – za dwie publikacje: 1. Selective versus non-selective alpha-blockade prior to adrenalectomy for pheochromocytoma – systematic review and meta-analysis; 2. Risk factors for hemodynamic instability during laparoscopic pheochromocytoma resection: a retrospective cohort study.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)