Aktualności
Nagrody
09 Lutego
Źródło: www.tu.kielce.pl
Opublikowano: 2021-02-09

Nagrodzono studentów-wynalazców

Młodzi innowatorzy z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Lotniczej Akademii Wojskowej zdobyli główne nagrody w XI konkursie „Student-Wynalazca”.

Celem konkursu, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską, jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Inicjatywa adresowana jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłaszane wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

W tym roku wpłynęło 139 zgłoszeń z 23 uczelni. Wśród naj­ak­tyw­niej­szych stu­den­tów zna­leźli się mło­dzi wyna­lazcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (38 zgłoszeń), Politechniki Lubelskiej (17), Politechniki Świętokrzyskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (po 11).

Przyznano pięć równorzędnych nagród głównych:

  • Filip Jędrzejek, Dominik Gryboś, Maciej Borek z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz współtwórcy: prof. Jacek Leszczyński, prof. Barbara Kubica, prof. Wojciech Suwała, dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH, dr hab. Katarzyna Szarłowicz, dr inż. Janusz Zyśk za sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącego warstwę inwersyjną;
  • Piotr Szmidt z Politechniki Świętokrzyskiej oraz współtwórcy: mgr inż. Marta Grzyb, dr inż. Łukasz Nocoń, dr inż. Łukasz Nowakowski za dyszę wylotową silnika rakietowego (cykl 6 wynalazków);
  • Mateusz Łużny, Dagmara Kaczanowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz współtwórcy: dr hab. Tomasz Janeczko, prof. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr inż. Ewa Kozłowska, dr inż. Monika Dymarska, dr inż. Jarosław Popłoński, dr hab. Pawlak Aleksandra, prof. Obmińska-Mrukowicz Bożena, dr hab. inż. Barbara Gawdzik, dr hab. Alicja Wzorek za opracowywanie metod uzyskiwania dihydrochalkonów – potencjalnych słodzików w przemyśle spożywczym (24 wynalazków);
  • Grzegorz Piotrowicz, Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej oraz współtwórcy: prof. Stanisław Adamczak, Lech Pietrusiński, inż. Ryszard Domagalski za mechanizm dociskowy obciążenia osiowego łożysk tocznych, zwłaszcza w urządzeniach do pomiaru szumów i drgań (cykl 4 wynalazków);
  • Jan Pytka, Piotr Kasprzak, Paweł Bronisz z Lotniczej Akademii Wojskowej oraz współtwórcy: Jarosław Pytka, Rafał Longwic, Ernest Gnapowski, Andrzej Rypulak, Maciej Smolak za mechanizm hamujący i pozycjonujący śmigło oraz mechanizm otwierający i zamykający otwory w poszyciu (2 wynalazki).

Wśród wyróżnionych znaleźli się:

  • Justyna Piwowar, Barbara Gralec z Uniwersytetu Warszawskiego oraz współtwórcy: dr hab. Adam Lewera, prof. UW, dr hab. Rafał Jurczakowski, prof. UW  za sposób wytwarzania czystych nanocząstek metali szlachetnych o dużej liczbie ścian (100), nanocząstki otrzymane tym sposobem i ich zastosowanie;
  • Jakub Wantulok, Karina Mroczyńska z Uniwersytetu Śląskiego oraz współtwórcy: dr hab. Barbara Feist, dr hab. inż. Jacek Nycz, prof. Ewa Schab-Balcerzak, prof. Rafał Sitko, dr. inż. Marcin Szala, dr Karina Kocot, mgr Justyna Kuczera, dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, mgr inż. Izabela Grela za tlenek grafenu modyfikowany 5-amino-1,10-fenantroliną;
  • Paweł Gmiterek z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz współtwórca dr inż. Jacek Stanisław Tutak za system do rehabilitacji rąk (cykl 3 wynalazków);
  • Piotr Kamedulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz współtwórca prof. Jerzy Paweł Łukaszewicz za sposób otrzymywania grafenu zawierającego heteroatomy, zwłaszcza azotu, siarki lub boru;
  • Paweł Kielanowski, Łukasz Adamek z Politechniki Łódzkiej oraz współtwórcy: mgr. inż. Hubert Gęsiarz, dr inż. Przemysław Sękalski za urządzenie, sposób oraz system monitorowania temperatury zwierząt.

Nagrodę specjalną Prezes Urzędu Patentowego RP otrzymał Michał Wróbel z Politechniki Lubelskiej oraz współtwórcy: dr inż. Agnieszka Woszuk, prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, dr Szymon Malinowski, dr Lidia Bandura za sposoby wytwarzania ekologicznych asfaltów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych (cykl 6 wynalazków).

Nagrodę specjalną Wojewody Świętokrzyskiego otrzymali Filip Bąk, Karol Masztalerz z Politechniki Poznańskiej oraz współtwórcy: Ewa Klejman, dr Magdalena Osial, Paweł Pleskaczyński za urządzenie do pobierania próbek środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń, pyłów i partykulatów atmosferycznych.

Nagrodę specjalną Marszałka Województwa Świętokrzyskiego otrzymała Laura Frydel z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz współtwórcy: dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, prof. UJK, dr Beata Szczepanik za sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w odczynniku Cross-Bewana do adsorpcji triklosanu z fazy ciekłej oraz przystawkę zwłaszcza do zmiany kierunku przepływu fazy ciekłej przez kolumnę chromatograficzną.

Nagrodę specjalną Marszałka Województwa Świętokrzyskiego otrzymała także Katarzyna Kalczyńska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz współtwórca dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. UTP za trenażer wybranych zabiegów przezskórnych na sercu.

Nagrodę specjalną Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk otrzymał Paweł Rajczyk z Politechniki Częstochowskiej oraz współtwórca dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz za tarczę ścierną.

Nagrodę specjalną prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX otrzymały Aleksandra Butrymowicz, Katarzyna Madajska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz współtwórca dr hab. Iwona Szymańska za związki miedzi(I), miedzi(II) i palladu(II) z amidynianami o perfluorowanych łańcuchach oraz sposób ich wytwarzania

Nagrodę specjalną Rektora Politechniki Świętokrzyskiej otrzymała Anna Wrzochal z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz współtwórcy: Monika Knefel, mgr inż. Dorota Tworek, dr farm. Milena Korczak, lek. med. Ewa Chmielarz, mgr Anna Kalska, mgr Irmina Kłys, mgr Wojciech Tworek za sposób pokrywania słonego smaku i zapachu siarkowodoru leczniczej wody siarczkowej oraz jej zastosowanie w krenoterapii.

W nagrodę laureaci pojadą do Genewy, by zaprezentować swoje pomysły na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Szwajcarii. W dotychczasowych edycjach zwycięzcy konkursu „Student-Wynalazca” zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 8 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

W dotychczasowych jedenastu edycjach konkursu zgłoszono w sumie 1074 rozwiązania opracowane przez 2307 współtwórców. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

MK, źródło: PŚk

Dyskusja (0 komentarzy)