Aktualności
Nagrody
06 Października
Fot. Michał Pietrzak
Opublikowano: 2021-10-06

Wręczono Wrocławską Nagrodę Naukową

Profesorowie: Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej i Lechosław Latos-Grażyński z Uniwersytetu Wrocławskiego zostali laureatami Wrocławskiej Nagrody Naukowej. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się podczas środowiskowej inauguracji roku akademickiego w Oratorium Marianum.

Wrocławska Nagroda Naukowa Prezydenta Wrocławia przyznawana jest od 2016 roku. Otrzymują ją wybitni uczeni, których praca naukowa i dorobek badawczy w sposób szczególny przyczyniają się do integracji wrocławskiego środowiska akademickiego. W tym roku prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, kierując się rekomendacją Kapituły złożonej z osobistości wrocławskiej nauki, przyznał Nagrodę: prof. dr. hab. inż. Janowi Biliszczukowi z Politechniki Wrocławskiej, autorowi i projektantowi Mostu Rędzińskiego, nazywanego także mostem XXI wieku, oraz prof. dr. hab. Lechosławowi Latos-Grażyńskiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego, kierującemu wrocławskim oddziałem PAN.

Prof. Jan Biliszczuk (na fot. drugi od lewej) pracuje na Politechnice Wrocławskiej od 1972 roku. Związany jest z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego. Autor lub współautor ponad 300 publikacji z zakresu inżynierii mostowej (ponad 50 w języku angielskim), w tym monografii i podręczników. Pomysłodawca, przewodniczący Rady Programowej oraz redaktor Wrocławskiej Serii Wydawniczej Inżynierii Mostowej, w której ukazało się 13 tomów prezentujących nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w mostownictwie. Projektant ponad 50 obiektów mostowych, w tym obiektów innowacyjnych w skali światowej, jak np. kładka dla pieszych z drewna klejonego nad Dunajcem w Sromowcach Niżnych (obiekt o najdłuższym w swojej klasie przęśle na świecie) oraz oryginalnie ukształtowany most Rędziński we Wrocławiu, nominowany do nagrody fib2014. Jest propagatorem, na forum krajowym i światowym, polskiej myśli inżynierskiej. Wystąpił w trzech filmach dokumentalnych promujących polską inżynierię. Podsumowaniem działalności w tym obszarze jest książka jego autorstwa „Mosty w dziejach Polski”, której anglojęzyczna wersja ukaże się jeszcze w tym roku.

Prof. Lechosław Latos-Grażyński (na fot. drugi od prawej) jest zatrudniony na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stoi na czele Zakładu Chemii Organicznej, kieruje Zespołem Badawczym Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn. Jego działalność badawcza związana jest z chemią porfiryn, ich izomerów, a także analogów o skurczonym i rozszerzonym pierścieniu makrocyklicznym. Badania te dotyczą najbardziej fundamentalnych aspektów chemii organicznej i bionieorganicznej, takich jak aromatyczność czy struktura elektronowa związków koordynacyjnych. Na podkreślenie zasługują osiągnięcia dotyczące kontroli właściwości aromatycznych przez zmianę topologii molekuły z uwzględnieniem topologii wstęgi Mobiusa oraz badania nad metalocenoporfirynoidami, które wykazują zdolność makrocyklicznej n-delokalizacji poprzez wbudowany fragment metalcenu. Pionierskie badania nad „odwróconą” porfiryną zaowocowały wygenerowaniem nowej klasy makrocykli nazywanych karbaporfirynoidami, które łączą cechy strukturalne porfiryn oraz karbocykli. Układy takie umożliwiają obserwację oddziaływań metal-węgiel w otoczeniu koordynacyjnym zbliżonym do porfirynowego, a niekiedy stymulują bardzo nietypową reaktywność. Przedmiotem intensywnych badań są również materiały funkcjonalne na bazie modyfikowanych porfiryn, które mogą odegrać ważną rolę w katalizie, biologii i medycynie.

MK, źródło: www.wca.wroc.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)