Konferencje

30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Opublikowano: 2019-08-28

forum akademickie

W dniach 2-7 września br. odbędzie się w Lublinie 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pod hasłem „Gleba źródłem życia”, organizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Parkami Narodowymi: Poleskim i Roztoczańskim.

Udział w obradach potwierdziło ponad 200 specjalistów z zakresu nauk o glebie i środowisku ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, a także kilkudziesięciu uczestników z zagranicy.

Podstawowym celem Kongresu jest zwrócenie uwagi na rolę gleby w kształtowaniu warunków życia na Ziemi, funkcjonowaniu ekosystemów i społeczeństw, rozwoju zrównoważonym obszarów zurbanizowanych i rolniczych oraz dyskusja nad metodami badań i zakresem kształcenia i upowszechniania wiedzy o glebie, jako podstawowym elemencie środowiska przyrodniczego (obok powietrza i wody), w społeczeństwie, administracji oraz gospodarce. Problematyka powyższa jest coraz częściej przedmiotem dyskusji na wielu konferencjach i forach na świecie, a wnioski końcowe uwzględniane są w międzynarodowych aktach prawnych i programach gospodarczych i edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce i na świecie.

W programie Kongresu zaplanowano referaty plenarne specjalistów ze świata i Polski, m.in.: prof. Rainera Horna, doktora honoris causa multi z Uniwersytetu w Kilonii – byłego prezydenta Światowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS), prof. Jeana Poesena, dhc UMCS z KUL Leuven czy też prof. Laury Berthy Reyes Sanchez z Narodowego Uniwersytetu w Meksyku – prezydent-elekt IUSS, prof. Magdaleny Frąc z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie czy też prof. Cezarego Kabały z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wystąpienia ustne i dyskusje problemowe oraz sesje posterowe i wyjazdy terenowe na obszary ważne przyrodniczo i gospodarczo nie tylko dla regionu lubelskiego.

Ostatni Kongres PTGleb odbył się w roku 2015 we Wrocławiu pod hasłem „Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój”. Warto wspomnieć, że lubelsko-puławski ośrodek gleboznawczy gości gleboznawców po raz piąty. Pierwszy Kongres, na którym dyskutowano problemy erozji gleb i metod ich ochrony oraz prezentowano gleby lessowe, czarnoziemy i rędziny Lubelszczyzny, odbył się w roku 1953. 16. Kongres PTGleb w roku 1963 dotyczył gleb górskich województwa rzeszowskiego i związany był z realizacją szerokiego programu klasyfikacji i bonitacji gleb Polski. Rok 1979 to 20. Kongres PTGleb pt. „Rola człowieka w przekształcaniu gleb”, który prezentował gleby Lubelszczyzny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gleby hydrogeniczne i erodowane. Kolejny, czyli 25. w 1999 to „Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów”, na przykładzie gleb Roztocza.

Problematyka naukowa Kongresu oraz powyższe tematy dobitnie dowodzą, że rola gleby nadal jest niezmiennie ważna i kluczowa w kształtowaniu nie tylko warunków życia człowieka, ale także w rozwoju zrównoważonym. Stały ubytek areału gleb uprawnych, ciągłe zagrożenia jakości gleb, np. poprzez zanieczyszczenia, zagęszczenie, erozję, pustynnienie i długotrwałe susze, pożary, itd. oraz trudności w zastosowaniu spójnych przepisów ochrony, jak jest to w przypadku ochrony wody i powietrza sprawiają, że nadal trudno przebić się nam z pewnymi problemami, nie tylko naukowymi, ale także legislacyjnymi, edukacyjnymi, itd. z zakresu nauk o glebie (w porównaniu do wody i powietrza czy też ochrony przyrody lub klimatu). Ponieważ los człowieka, jego dobrobyt, kultura są nierozerwalnie związane z glebą, nie tylko w sensie ilościowym, ale i jakościowym, dlatego też środowisko gleboznawców, wspierane przez innych specjalistów dąży do szerszego upowszechnienia tych problemów wśród wszystkich zainteresowanych: użytkowników, naukowców, różnych grup społecznych, polityków, itd. Wszystkie powyższe tematy będą przedmiotem dyskusji tutaj w Lublinie oraz na sesjach terenowych na Płaskowyżu Nałęczowskim, na Polesiu i Roztoczu.

Aneta Adamska

Program Kongresu


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie