Życie akademickie

64 proc. doktorów i 86 proc. profesorów zadowolonych ze statusu materialnego

Opublikowano: 15.02.2017

forum akademickie

Z warunków materialnych w gospodarstwie domowym zadowolonych jest 64 proc. badanych doktorów i aż 86 proc. profesorów – wynika z badań polskiego środowiska akademickiego, przedstawionych w ramach prac nad założeniami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W ramach prac nad tzw. Ustawą 2.0 trzy niezależne zespoły pod koniec stycznia br. przedstawiły resortowi nauki założenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także wyniki konsultacji społecznych. W podsumowaniu tych konsultacji – opublikowanych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-prezentujemy-pomysly-zwyciezcow.html)- znalazło się sporo unikalnych informacji o polskim środowisku akademickim.

Zespół prof. Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS w ramach konsultacji zamówił badania CBOS. Ankieta została przeprowadzona we wrześniu i październiku ub.r. na reprezentatywnej 500-osobowej ogólnopolskiej losowej próbie pracowników uczelni wyższych.

Wśród ankietowanych przez CBOS doktorów średnia wieku wyniosła 44 lata, wśród osób ze stopniem dr. hab. – 51 lat, a wśród profesorów – 63 lata. Średni staż pracy u tych grup to odpowiednio 15, 24 i 36 lat. Przedstawiciele CBOS komentują, że średnia różnica wieku pomiędzy tymi warstwami wynosi ok. 10 lat, „co wskazuje na przynależność do różnych pokoleń”.

We wnioskach z badań zauważono, że hierarchii stopni naukowych odpowiada hierarchia statusu materialnego. CBOS podał, że 64 proc. badanych doktorów ocenia dobrze (lub raczej dobrze) warunki materialne swojego gospodarstwa domowego. W grupie doktorów habilitowanych odsetek ten jest większy i wynosi 77 proc., a wśród profesorów jest najwyższy i wynosi 86 proc. Jeśli podsumować całą grupę badanych, okaże się, że z warunków materialnych zadowolonych jest 73 proc. ankietowanych pracowników uczelni.

Prawie 27 proc. badanych ma dodatkowe miejsce pracy: ponad 14 proc. wszystkich ankietowanych pracuje jeszcze na jakiejś innej uczelni, prawie 12 proc. w firmie czy przedsiębiorstwie prywatnym, 5 proc. w urzędzie państwowym lub samorządowym, a 4 proc. – w innej instytucji naukowo-badawczej. „Profesorowie i doktorzy hab. najczęściej pracują na innych uczelniach, natomiast w przypadku doktorów dodatkowa praca na uczelni występuje równie często jak praca w firmie prywatnej” – podsumowano w badaniach CBOS.

W badaniach zleconych przez zespół prof. Izdebskiego sprawdzano, jak środowisko akademickie odnosi się do różnych kwestii związanych z sektorem nauki. Ponad 90 proc. badanych uważa, że mechanizmy organizacyjne i procedury zarządcze na uczelniach wyższych są zbyt biurokratyczne. A ponad 85 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że nauczyciele akademiccy zaangażowani w pracę dydaktyczną mają mniej czasu na prowadzenie badań naukowych.

Na pytanie, czy studia stacjonarne w uczelniach publicznych powinny być bezpłatne, około 80 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Natomiast jedynie ok. 20 proc. badanych zgodziło się z podobnie postawionym pytaniem, ale odnoszącym się do studiów niestacjonarnych.

Sporo można się też dowiedzieć o polskim środowisku akademickim z wyników konsultacji społecznych zespołu dr hab. Arkadiusza Radwana z Instytutu Allerhanda. W badaniu za pomocą ankiet internetowych – jak poinformowano w dokumencie – wzięło udział ponad 1500 pracowników naukowych – w większości byli to pracownicy uniwersytetów (69,3 proc.) i uczelni technicznych (18,5 proc.).

Z badań wynikło, że prawie 71 proc. ankietowanych z tytułem co najmniej doktora pracuje na tej samej uczelni, na której broniło doktoratu.

Ok. 61 proc. z badanych uznało, że jest zadowolonych ze swojego miejsca pracy, a 72,5 proc. badanych jest zadowolona ze współpracy z przełożonym.

Badanych proszono też o ocenę obszarów funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce. Największy odsetek osób (67 proc.) ocenił negatywnie wysokość dofinansowania publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Ponad połowa badanych (52 proc.) źle oceniła też współpracę polskich uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Na pytanie, co utrudnia prowadzenie pracy naukowej, ankietowani najczęściej odpowiadali, że obowiązki administracyjne (66 proc.), obowiązki sprawozdawcze (57 proc.) i liczba przyjmowanych studentów i związane z tym obowiązki dydaktyczne (prawie 54 proc.).

Na pytanie, czy polskie szkolnictwo wyższe powinno być odpłatne dla studentów, 46 proc. badanych odpowiedziało, że częściowo, 33 proc. badanych powiedziało, że nie, a jedynie 10 proc. uznało, że szkolnictwo powinno być odpłatne.

Badani pytani byli o pomysł wprowadzenia do ustawy zakazu zatrudniania przez uczelnię doktorów, którzy uzyskali swój tytuł w tej samej szkole wyższej. Pomysł ten spodobał się zaledwie 9 proc. badanych, a nie pochwala go aż 79 proc. ankietowanych.

W badaniach Instytutu Allerhanda ankietowano także doktorantów – ponad 400 osób. Prawie 69 proc. z nich pozytywnie (bardzo dobrze lub dobrze) oceniło swoją współpracę z promotorem. Tylko 1/3 ankietowanych doktorantów jest zadowolona ze swoich studiów, a 1/3 jest swoimi studiami nieusatysfakcjonowana.

17 proc. doktorantów zatrudnionych jest na uczelni, 38 proc. pracuje poza obszarem doktoratu, a 31 proc. nie jest nigdzie zatrudnionych. W grupie ankietowanych prawie 59 proc. otrzymuje stypendium.

Wyniki konsultacji społecznych przedstawił też zespół prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tam jednak nie są zawarte szczegółowe wyniki badania opinii publicznej. Zespół bowiem jako jedyny wcześniej udostępnił przygotowywany przez siebie tekst założeń do nowej ustawy i w konsultacjach skupiono się na uwagach dotyczących zaproponowanego tekstu dokumentu. W ankiecie online wzięło udział ponad 80 osób. Dodatkowo do tekstu przesłały uwagi instytucje reprezentujące środowisko naukowe.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie