Instytuty naukowe

65 lat Instytutu Energetyki

Opublikowano: 2019-07-15

forum akademickie

6 czerwca 2019 w Hali Najwyższych Napięć Instytutu Energetyki w Warszawie miała miejsce uroczystość 65-lecia IEn. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytutów badawczych, wyższych uczelni, spółek energetycznych, firm i wielu instytucji współpracujących z IEn. Gośćmi specjalnymi byli prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych i Adel El Gammal, sekretarz generalny European Energy Research Alliance EERA z Brukseli.

Instytut Energetyki został powołany uchwałą Rady Ministrów w listopadzie 1953 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa. Jego zadaniem miało być niesienie doraźnej pomocy energetyce zawodowej w dziedzinie eksploatacji i budownictwa energetycznego, upowszechnianie postępu technicznego w zakresie wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej oraz popieranie ruchu racjonalizatorskiego i nowatorskiego w energetyce.

Początkowo powołano w Warszawie zakłady: Elektryczny, Automatyki i Zabezpieczeń oraz Cieplny, a w Katowicach – Zakład Systemów Energetycznych. Powstał również Działowy Ośrodek Dokumentacji Technicznej i 6 pracowni terenowych.

Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w skład Instytutu wchodziło siedem zakładów naukowo-badawczych, potem powstawały kolejne.

W roku 1976 wydzielono z Instytutu trzy zakłady: Modeli Matematycznych i Programowania, Systemów Informatycznych oraz Obliczeń Numerycznych (dawniej Techniki Cyfrowej), tworząc z nich Centrum Informatyki Energetyki i Energii Atomowej.

W latach 1977-1980 działalność naukowo-badawcza Instytutu była prowadzona w dwóch pionach: Zespół Zakładów Wytwarzania z czterema zakładami i Zespół Zakładów Elektrycznych z siedmioma zakładami oraz w ośrodkach branżowych: Ośrodku Normalizacji oraz Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

W roku 2002 zostało powołane Centrum Integracji Badań nad Zaopatrzeniem w Energię Europy Środkowo-Wschodniej z Wykorzystaniem Paliw Kopalnych i Źródeł Odnawialnych CENERG. Obecnie to Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG, podległe dyrektorowi IEn.

JK

(Źródło: IE)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie