Sprawy nauki

Badaczka z Uniwersytetu Śląskiego przewodniczącą PTG

Opublikowano: 2020-10-15

forum akademickie
Źródło: www.us.edu.pl

Dr hab. Urszula Myga-Piątek z Uniwersytetu Śląskiego została wybrana na przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Geograficznego, największej organizacji naukowej i zawodowej geografów. Będzie pełnić tę funkcję do 2024 roku.

W ponadstuletnich dziejach stowarzyszenia prof. Urszula Myga-Piątek jest drugą kobietą obejmującą stanowisko przewodniczącej. Zastąpiła prof. Antoniego Tadeusza Jackowskiego, geografa i hydrologa także z UŚ, który kierował Towarzystwem przez ostatnich osiem lat. Z PTG związana jest od 1998 roku. W ostatniej kadencji była wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego, a także jednym z głównych organizatorów obchodów jubileuszu 100-lecia PTG oraz Roku Polskiej Geografii 2018. Współtworzyła również Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG i przez cztery kadencje stała na jej czele (2002–2018).

Dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ specjalizuje się w badaniach krajobrazu, geografii regionalnej i geografii turyzmu. Swoją karierę zawodową i naukową związała z Uniwersytetem Śląskim, w którym uzyskała magisterium (1987) oraz stopnie naukowe doktora (1999) i doktora habilitowanego (2013). W 2015 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (obecnie Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ). Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Ziemi UŚ (obecnie Wydziału Nauk Przyrodniczych) ds. kształcenia i studentów. W latach 2015–2019 była kierownikiem Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu, a od 2020 roku kieruje Zespołem Badań Krajobrazu.

Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji, z których blisko 1/3 ukazała się po uzyskaniu habilitacji. Do najbardziej znaczących należą: monografia habilitacyjna „Krajobraz kulturowy. Aspekty ewolucyjne i typologiczne” (2012), „Zarządzanie krajobrazem kulturowym” (red. wspólnie z K. Pawłowską, 2008); „Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski” (red. wspólnie z M. Kistowskim i J. Solonem, 2018). Ponadto publikuje w czasopismach takich, jak: Studia Geohistorica, Przegląd Geograficzny, Przegląd Geologiczny, Problemy Ekologii Krajobrazu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development Geographia Polonica, Quaestiones Geographicae, Problems of Sustainable Development, Environmental & Socio-economic Studies, iForest Biogeosciences and Forestry, Environment Earth Science, Journal of Environmental Planning and Management, Journal of Outdoor Recreation and Tourism.

Brała udział w kilku projektach, głównie o charakterze aplikacyjnym, przygotowywanych na zlecenie administracji centralnej i samorządowej, które były podstawą do opracowania aktów prawnych dotyczących ochrony krajobrazu, w tym tzw. ustawy krajobrazowej (2015) i rozporządzenia wykonywania audytów krajobrazowych (2019). Jest Przewodniczącą Zespołu „Krajobrazy Miejskie” w Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. W 2019 roku została członkiem: Komitetu Nauk Geograficznych PAN, gdzie przewodniczy zespołowi współpracy z gospodarką; Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (kadencje 2020–2023). Jest członkiem Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu.

Przewodniczyła (lub współprzewodniczyła) dotychczas 25 konferencjom naukowym, w tym cyklicznym interdyscyplinarnym seminariom krajobrazowym. Obecnie uczestniczy w pracach przygotowawczych European Landscape Ecology Congress (2021). Za działalność na rzecz PTG została wyróżniona Złotą Odznaką PTG oraz Medalem Pamiątkowym 100-lecia PTG.

Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało założone 27 stycznia 1918 r. Działa na rzecz wszechstronnego rozwoju nauk geograficznych oraz edukacji i zastosowania wiedzy geograficznej w szeroko rozumianym życiu społeczno-gospodarczym. Inicjuje i organizuje badania naukowe, szerzy kulturę geograficzną oraz wychowanie w duchu patriotyzmu terytorialnego. Prowadzi także działalność wydawniczą („Czasopismo Geograficzne”), organizuje konferencje i seminaria. Zrzesza blisko 1 tys. członków.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie