Badania

Cztery zespoły z Polski wśród laureatów konkursu HERA

Opublikowano: 2019-02-15

forum akademickie

Cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez konsorcjum HERA (Humanities in the European Research Area) – poinformowało Narodowe Centrum Nauki. W konkursie Public Spaces: Culture and Integration in Europe złożono 203 międzynarodowe wnioski badawcze, z których 20 otrzymało finansowanie w wysokości ponad 18 milionów euro.

HERA to międzynarodowe konsorcjum instytucji z różnych krajów zajmujących się finansowaniem badań humanistycznych. W rozstrzygniętym konkursie mogli wziąć udział naukowcy z 24 krajów. O środki ubiegały się konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych z różnych krajów, w tym pozaakademickich, np. muzeów, organizacji pozarządowych i mediów. Polscy naukowcy uczestniczyć będą w czterech projektach:

  • BESTROM (Beyond Stereotypes: Cultural Exchanges and the Romani Contribution to European Public Spaces, Ponad stereotypami: wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną) z udziałem partnerów z Finlandii (Uniwersytet Helsiński), Hiszpanii (Uniwersytet Sewilski) i Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Liverpoolu); kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. Anna Piotrowska z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt ma na celu zbadanie wkładu Romów w rozwój europejskiej kultury. Polski zespół zajmie się ich udziałem w muzyce, ze szczególnym uwzględnieniem ich miejsca w przestrzeni miejskiej europejskich metropolii zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Oprócz m.in. Austro-Węgier czy Cesarstwa Rosyjskiego naukowcy przyjrzą się też wątkowi cygańskiego flamenco w Hiszpanii.

  • HCPubS (Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe, Opieka zdrowotna jako Przestrzeń Publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie) z udziałem partnerów z Chorwacji (Uniwersytet w Rijece), Niemiec (Universität Ulm) i Słowenii (Uniwersytet Lublański); kierownikiem polskiego zespołu jest prof. dr hab. Paweł Łuków z Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Naukowcy z dziedziny medycyny, nauk humanistycznych, prawa medycznego, bioetyki, filozofii, antropologii i etnologii przyjrzą się niezbadanemu dotąd w sposób systematyczny problemowi nierównego dostępu do usług zdrowotnych dla różnych grup ludności w czterech krajach, z których pochodzą beneficjenci projektu.

  • FestiVersities (European Music Festivals, Public Spaces, and Cultural Diversities, Europejskie festiwale muzyczne, przestrzenie publiczne i różnorodność kulturowa) z udziałem partnerów z Danii (Uniwersytet Południowej Danii w Odense), Holandii (Uniwersytet Erazma w Rotterdamie), Irlandii (The Irish World Academy of Music & Dance) i Wielkiej Brytanii (Uniwersytet Bristolski); wartość projektu 1,2 mln euro; kierownikiem polskiego zespołu jest dr Karolina Golemo z Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowcy zbadają, w jaki sposób zarządza się, prezentuje i negocjuje znaczenie różnorodności kulturowej w kontekście festiwali muzycznych, biorąc pod uwagę perspektywę różnych aktorów: organizatorów, przedstawicieli obsługi festiwalowej, artystów, publiczności i miejscowej wspólnoty.

  • en/counter/points (en/counter/points: kontakt, kultura i (re)negocjowanie przynależności w przestrzeni publicznej) z udziałem partnerów z Holandii (Universiteit van Amsterdam), Niemiec (Zentrum fuer Zeithistorische Forschung), Wielkiej Brytanii (Newcastle University) i Włoch ( Politecnico di Milano); kierownikiem polskiego zespołu jest dr Grażyna Szymanska-Matusiewicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach projektu analizie poddane zostaną relacje pomiędzy oficjalnymi i nieoficjalnymi praktykami, procesami i dyskursami, w ramach których (re)negocjonowana jest kategoria przynależności w zróżnicowanej kulturowo Europie. Realizowane w Polsce badania skupią się wokół roli odgrywanej przez religijne instytucje migranckie: cerkwie, kościoły, meczety i pagody, w procesie negocjowania przez migrantów własnej miejsca w przestrzeni publicznej. 

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie