Konferencje

Debata o szkołach doktorskich już 20 marca w Toruniu

Opublikowano: 2019-03-08

forum akademickie

20 marca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się druga z debat środowiskowych poświęconych wdrażaniu poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego. Tematem obrad będą tym razem szkoły doktorskie, czyli nowa forma kształcenia doktorantów, wprowadzona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawa 2.0 wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach „NKN Forum”. W ich trakcie szkoły wyższe oraz uczelnie przedstawią projekty rozwiązań, koncepcje, pomysły i inicjatywy dotyczące wdrażania w życie różnych obszarów związanych z nową ustawą oraz reformą nauki i szkolnictwa wyższego.

Pierwsza z konferencji odbyła się 18 lutego w Łodzi i dotyczyła uczelnianych statutów. Przedmiotem kolejnej, która odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, będą szkoły doktorskie.  To jeden z najważniejszych obszarów w świecie akademickim, bo o poziomie nauki uprawianej w Polsce za kilka lat decydować będą dzisiejsi doktoranci. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie im warunków do twórczej wymiany myśli, zapewnienie udziału w badaniach naukowych na najwyższym poziomie i kontaktu z wybitnymi uczonymi. Nie bez znaczenia jest bezpieczeństwo socjalne. Odpowiedzią na te potrzeby mają być instytucje w Polsce zupełnie nowe – szkoły doktorskie. Na ile spełnią pokładane w nich nadzieje zależy od mądrości, zdecydowania, odwagi, ale i rozwagi tworzących je dziś pracowników polskich uczelni. 20 marca na spotkaniu w Toruniu będą mogli wymienić doświadczenia, podzielić się wątpliwościami i podyskutować o szansach i zagrożeniach.

Wdrażane projekty szkół doktorskich zaprezentują przedstawiciele różnych uczelni, dyskusja dotyczyć też będzie między innymi: struktury nowych szkół, wspólnych szkół dla kilku uczelni, programów kształcenia, zasad rekrutacji czy ewaluacji szkół doktorskich. W organizację debaty włączyła się Krajowa Reprezentacja Doktorantów (jej przedstawiciele wezmą czynny udział we wszystkich panelach i seminariach) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Toruńska debata rozpocznie się od sesji Szkoły doktorskie, w czasie której rozwiązania tej koncepcji na swoich uczelniach przedstawią: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i programów międzynarodowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. W drugiej sesji dotyczącej ewaluacji szkół doktorskich panelistami będą: prof. dr hab. inż. Błażej T. Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, dr hab. Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mgr inż. Agnieszka Żyra, pełnomocnik Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Ponadto przewidziano osiem seminariów tematycznych: Struktura i organizacja szkół doktorskich; Wspólne szkoły doktorskie; Programy kształcenia w szkołach doktorskich w kontekście 8. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji; Zasady rekrutacji w szkołach doktorskich; Regulaminy szkół doktorskich (praktyka przygotowania i oczekiwania); Umiędzynarodowienie szkół doktorskich; Indywidualny plan badawczy, ocena śródokresowa i zasady wyznaczania promotorów; Finansowanie badań i zabezpieczenie socjalne doktorantów.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pośrednictwem uczelni, gospodarze wydarzenia z UMK przesłali do rektorów zaproszenia z linkiem do formularza rejestracyjnego pozwalającego na zgłaszanie kilku uczestników. Kontakt z organizatorami: nknforum@umk.pl; sprawy merytoryczne: tel. 604 481 364; sprawy organizacyjne: tel. 669 200 739.

MK

Program debaty w Toruniu


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie