Konferencje

Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych

Opublikowano: 2019-09-17

forum akademickie

„Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych” – to tytuł IV Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, która odbędzie się w dniach 23–25 października w Gdańsku.

Konferencja skierowana jest do pracowników muzeów, opiekunów kolekcji znajdujących się w ramach polskich uczelni wyższych oraz kadr zarządzających. Poruszone zostaną zagadnienia istotne szczególnie w obliczu zmian, z jakimi muszą się zmierzyć polskie uczelnie wyższe. Zaplanowano cztery panele.

W pierwszym – „Muzeum w Uniwersytecie” – dyskusja będzie się toczyć wokół problemów z zachowaniem dziedzictwa akademickiego (jaki status posiadają muzealne kolekcje w strukturach uczelni publicznych? jak pogodzić działalność muzealną z bieżącym działaniem uniwersytetu?), różnorodności kolekcji i ich roli w uczelni oraz co łączy, a co dzieli muzea uczelniane i centra nauki i jak dobrze wykorzystać potencjał i zalety muzeum uczelnianego?

W drugim – „Uniwersytet dla muzeum” – padną pytania: Jakie możliwości stwarza dla uczelnianych jednostek muzealnych obecność w strukturach uczelni – jak wykorzystać ten potencjał (zasoby ludzkie, infrastruktura, instytucje) w działalności muzeum uczelnianego? W jaki sposób kolekcje uczelniane mogą być wykorzystywane na potrzeby badań naukowych? W jaki sposób służą dydaktyce? Jak pogodzić wyzwania stawiane przed uczelniami wyższymi w XXI wieku z działaniami na rzecz zachowania dziedzictwa akademickiego? Jakie nowe narzędzia i metody można wypracować by sprostać tym wyzwaniom?

Trzeci panel nosi tytuł „Muzeum uczelni a społeczność lokalna – sieci powiązań”. W jego trakcie uczestnicy zastanowią się, jakie związki (kulturowe, gospodarcze) posiada uczelnia z miastem oraz jak dziedzictwo akademickie może posłużyć dla dobra wspólnoty lokalnej, do kogo skierowana jest oferta muzeum uczelnianego, w jakim stopniu muzea uczelniane powinny być ukierunkowane na konkretnych odbiorców i jak poprzez działalność muzeum uczelnianego kształtować kulturę naukową i świadomość dziedzictwa uczelni wśród społeczności akademickiej?

Ostatni panel – „Społeczeństwo dla Muzeum – interakcje i integracje” – poruszy kwestie zachęcania społeczności do współuczestniczenia i tworzenia kolekcji muzeum uczelnianego, zaprezentowane zostaną przykłady inicjatyw społecznych, wystaw angażujących lokalną społeczność, inicjatyw darczyńców, indywidualnych historii, osobistych wspomnień związanych z uczelnią oraz wątpliwości i obawy towarzyszące partycypacji, słabe strony współuczestnictwa.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, a współorganizatorami: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekcja Historyczna Politechniki Gdańskiej, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Gdańska.

Patronat medialny: „Gazeta GUMED”, „Forum Akademickie”, „Muzealnictwo”, „Spotkania z Zabytkami”.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych prowadzi działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków z nim związanych. Celem SMU jest również inicjowanie i prowadzenie międzynarodowych badań naukowych o charakterze multidyscyplinarnym. Nadrzędną ideą jest przede wszystkim ukazanie roli i potrzeby funkcjonowania placówek muzealnych na uczelniach.

Więcej szczegółow: http://muzeauczelniane.pl/aktualnosci/10063/.

Marta Piszczatowska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie