Badania

Ekoprojekty UW i SGGW dofinansowane przez NFOŚiGW

Opublikowano: 2019-07-12

forum akademickie

Specjalistyczna szklarnia tropikalna w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz baza techniczna w Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie zostaną zmodernizowane dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obie ekoinicjatywy przyczynią się do ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. 

Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej” wyniesie prawie 1 mln zł. Projekt „Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego dla potrzeb ochrony gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES) i edukacji społeczeństwa w związku z wdrażaniem przepisów Konwencji” został wyceniony na blisko 478 tys. zł, z czego NFOŚiGW wyłoży w formie dotacji prawie 430 tys. zł.

Ogród Botaniczny posiada bogatą kolekcję roślin tropikalnych. Wiele z nich jest wymienianych na czerwonych listach gatunków zagrożonych i ginących oraz w załącznikach I i II konwencji CITES. Podpisane przez Polskę akty prawne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej (m.in. Konwencja CITES, Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej) zobowiązują go do utrzymania szklarni w stanie odpowiednim dla zachowania zgromadzonych w niej kolekcji. Obecnie, wskutek bardzo złych warunków panujących w szklarni tropikalnej, spowodowanych zużyciem pokrycia dachu, Ogród nie może wywiązywać się z tych zobowiązań.

Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym będzie polegała na przywróceniu temu obiektowi jego podstawowych funkcji. Należy do nich ochrona roślin zagrożonych wyginięciem, będących podmiotem przepisów Konwencji waszyngtońskiej oraz edukacja społeczeństwa o przepisach Konwencji związana ściśle z procesem wdrażania jej przepisów w życie.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany demontaż starego pokrycia dachu i boków szklarni wraz z utylizacją starego poliwęglanu i szkła, oszklenie boków i szczytów szklarni szybami zespolonymi, hartowanymi oraz pokrycie najwyższej powierzchni dachu poliwęglanem a szczytów szklarni szybami zespolonymi. Działanie to zapewni zwiększenie dopływu światła słonecznego, potrzebnego do prawidłowego rozwoju roślin równikowych. Zaplanowano też wymianę uszczelek i taśm uszczelniających stosowanych do szklenia, dzięki czemu rośliny będą zabezpieczone przed zalewaniem zimną wodą z opadów i podmuchami mroźnego powietrza, co jest niebezpieczne dla delikatnych roślin tropikalnych. Ponadto wymieniony będzie system otwierania okien na typowo szklarniowy wzbogacony o nową instalację elektryczną zasilającą ten system. Pozwoli to utrzymać odpowiedni mikroklimat i zapobiegnie nadmiernemu zawilgoceniu i przegrzewaniu roślin.

Po remoncie i modernizacji dachu wraz z systemem wietrzenia w specjalistycznej szklarni tropikalnej nie tylko zostanie uratowana przed degradacją bogata i unikalna kolekcja roślin zagrożonych wyginięciem, ale będzie można ją powiększyć, by przyjmować i uprawiać we właściwych warunkach rośliny z załączników CITES. Trafiają one do Ogrodu z prywatnych kolekcji, bądź są przekazywane przez służby celne po przejęciu ich podczas prób przemytu. Wiele z tych roślin było nielegalnie pozyskanych z naturalnego środowiska ewidentnie w celach handlowych – świadczyły o tym duże liczby egzemplarzy reprezentujące pojedyncze gatunki roślin, które przewożone były w jednej partii. Dla ich dalszego rozwoju niezbędne są bardzo specyficzne warunki siedliskowe i szczególny mikroklimat, który przez ostatnie lata uległ silnemu zaburzeniu przez zły i stale pogarszający się stan dachu szklarni. Tylko dzięki jego modernizacji Ogród Botaniczny UW będzie mógł w dalszym ciągu wspierać Polskę w wykonywaniu jego obowiązków związanych z wdrażaniem zapisów Konwencji waszyngtońskiej i innych konwencji dotyczących ochrony różnorodności biologicznej na Ziemi.

Z kolei przedsięwzięcie „Modernizacja bazy technicznej w Arboretum SGGW w Rogowie” pochłonie prawie 545 tys. zł przy dotacji z NFOŚiGW na poziomie ok. 485 tys. zł. Przedsięwzięcie obejmuje teren Arboretum SGGW w Rogowie, jednego z najważniejszych arboretów w Polsce i naszej części Europy. Posiada ono jedne z najcenniejszych zbiorów drzew i krzewów spośród arboretów europejskich, liczące blisko 3 tys. taksonów roślin drzewiastych i prawie 1,5 tys. taksonów roślin zielnych. W przeważającej części są to taksony botaniczne, nie kultywary. Bardzo duża ich część pochodzi z naturalnych stanowisk, co jest niezwykle istotne dla celów naukowych i ochrony ex situ. Obok typowych dla każdego arboretum kolekcji dendrologicznych, w skład obiektu wchodzi też 126 leśnych powierzchni doświadczalnych z egzotycznymi gatunkami drzew leśnych, alpinarium i Ogród Ginących Roślin Świata, gdzie zgromadzone są rośliny z czerwonych list różnych krajów, w tym Polski oraz ze światowej czerwonej listy IUCN. Powierzchnia Arboretum wynosi 54 ha. Znajduje się ono na terenie dawnego lasu mieszanego na siedlisku grądowym, gdzie wciąż występują naturalne zbiorowiska roślinne, w tym rośliny chronione i zagrożone. Jednocześnie z uwagi na ekstensywną pielęgnację i półnaturalny charakter przestrzeni ogrodowych występuje bardzo duże nagromadzenie spontanicznie rozmnażających się obcych gatunków roślin, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Wszystko to powoduje konieczność prowadzenia rozważnej, ale jednocześnie intensywnej i skutecznej pielęgnacji i gospodarki terenem, polegającej z jednej strony na ochronie naturalnych populacji cennych gatunków oraz kolekcji botanicznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i ruchu turystycznego, z drugiej, na rugowaniu rzeczywistych i potencjalnych roślin inwazyjnych wraz z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ich poza teren Arboretum.

Przedsięwzięcie SGGW ma usprawnić system utrzymania i pielęgnacji terenu Arboretum przy użyciu nowoczesnych i wydajnych technologii poprzez dostawę maszyn i urządzeń poprawiających wydajność, jakość i zastępujących prace wykonywane obecnie metodami ręcznymi lub zlecane na zewnętrz. Dotyczy to całego szeregu prac i czynności związanych z pielęgnacją drzewostanu, kolekcji botanicznych, pracami szkółkarskimi, zbiorem nasion, pracami dokumentacyjnymi.

źródło: NFOŚiGW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie