Życie akademickie

Ewaluacja zamiast parametryzacji

Opublikowano: 17.05.2017

forum akademickie
Źródło: www.nauka.gov.pl

Czy da się ewaluować nauki humanistyczne – zastanawiał się wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas konferencji „Jak promować nauki humanistyczne i społeczne?”. To drugie w ostatnim czasie spotkanie organizowane przez Akademię Ignatianum poświęcone humanistyce.

Podstawowym założeniem programu reform, realizowanego przez resort nauki, jest oparcie algorytmu finansowania jednostek w większym stopniu na mechanizmach ewaluacyjnych, przy równoczesnym ograniczeniu roli parametryzacji. Nowe zasady przyznawania uprawnień do nadawania stopni naukowych mają w większym stopniu uwzględniać kryteria jakościowe, na których podstawie jednostki będą klasyfikowane do jednej z pięciu kategorii.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie nowego podziału dyscyplin naukowych, co w założeniu ma służyć usunięciu barier w rozwoju jednostek naukowych, spowodowanych przez zbyt wąską specjalizację. Planowane jest wykorzystanie wzorców opracowanych przez OECD, zakładających istnienie 40 dyscyplin, z niewielkimi modyfikacjami uwzględniającymi specyfikę m.in. teologii czy sztuki.

Nowy katalog będzie podstawą dla wprowadzenia kategoryzacji „poziomej”, opartej na prowadzonych w danej jednostce kierunkach studiów, a nie, jak dotychczas, w odniesieniu do wyodrębnionych komórek organizacyjnych (wydziałów). W celu odbiurokratyzowania uczelni oraz obniżenia kosztów administracyjnych związanych z kategoryzacją zostanie wycofane kryterium potencjału naukowego jednostki, a cały proces ewaluacji będzie oparty na ocenie trzech podstawowych czynników: patentów i publikacji, grantów krajowych i międzynarodowych oraz wpływu społecznego działalności danej jednostki.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że przygotowywany program reform ma na celu promowanie rozwoju nauk humanistycznych i społecznych w Polsce, a wiele z planowanych zmian jest bezpośrednią odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez same środowiska naukowe.

Źródło: MNiSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie