Sprawy nauki

II Kongres Towarzystw Naukowych w Polsce

Opublikowano: 15.03.2018

forum akademickie

Funkcjonująca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk Rada Towarzystw Naukowych organizuje w dniach 14-15 września 2018 roku w Poznaniu II Kongres Towarzystw Naukowych pod hasłem „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej”. Współorganizatorami Kongresu są Polska Akademia Nauk, a z jej ramienia Rada Towarzystw Naukowych, Polska Akademia Umiejętności, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Naukowe Płockie.

Celem kongresu jest przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój nauki, popularyzacji nauki, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej od odzyskania niepodległości Polski w listopadzie 1918 r. Ważnym zagadnieniem jest ocena historyczna społecznego ruchu naukowego, jak też jego stan aktualny oraz przyszłość w systemie nauki w Polsce.

W czasie obrad Kongresu planowane jest podjęcie następujących tematów: rozwój i wkład towarzystw naukowych w kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej na przestrzeni wieku; ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój społeczeństwa obywatelskiego; rozwój i wkład towarzystw naukowych w kształtowanie kultury polskiej; wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce; wpływ towarzystw naukowych na rozwój społeczno-ekonomiczny i rozwój regionów; wpływ towarzystw naukowych na rozwój techniki i gospodarki w Polsce i w regionach; ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki w Polsce, w tym rozwój nowoczesnych form upowszechniania nauki; sytuacja prawna społecznego ruchu naukowego w Polsce; system dofinansowania społecznego ruchu naukowego w Polsce ze środków przeznaczanych na naukę.

Zadaniem kongresu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa, w tym rządzących, na znaczenie społecznego ruchu naukowego w rozwój społeczno-gospodarczy kraju, jak też dla wykształcenia postaw obywatelskich, bez których rozwój ten będzie niemożliwy. W Polsce występuje duża potrzeba odbudowania zaufania do nauki. Badania wskazują, że Polacy  czytają specjalistyczne pisma rzadziej (ok. 23%) niż Europejczycy (ok. 30%) i Amerykanie (ok. 43%). Z badań wynika też, że nie jesteśmy zainteresowani udziałem w konferencjach na tematy naukowe i techniczne, a w rozmowach prywatnych tylko 3,3% Polaków porusza te kwestie, podczas gdy Europejczyków 5,3%, a Amerykanów 7,5%. Tylko te dane wskazują na odległość dzielącą nas do krajów rozwiniętych. Jeżeli dodamy, że tylko 1,5% ankietowanych osób w Polsce przyznało się do członkowstwa w towarzystwach naukowych (w Europie 3,4%, a w USA 5,6%), świadczy to o ogromnych w tym obszarze zaniedbaniach występujących w naszym kraju. Towarzystwa naukowe są przykładem wartościowego społecznego zaangażowania, niezbędnego do pożądanego rozwoju kraju.

W Polsce istnieje około 320 towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych, które zrzeszają ponad 450 000 członków. Są one integralną częścią nauki polskiej, stanowią jej czwarty pion obok uczelni, branżowych instytutów badawczych i instytutów PAN. Realizują one cele związane z organizowaniem społecznego życia naukowego, prowadzeniem badań, upowszechnianiem nauki. Prowadzą placówki ważne dla dziedzictwa narodowego, jak muzea, archiwa, biblioteki. Organizują konferencje, sesje, odczyty.  Wydają rocznie tysiące arkuszy wydawniczych w formie czasopism, druków zwartych i okolicznościowych. Towarzystwa naukowe, tak jak „uczelnie oraz inne instytucje badawcze, realizują misję o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa: wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, przyczyniają się do rozwoju kultury, współkształtują standardy moralne obowiązujące w życiu publicznym” (projekt Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z 2017 r.).

Organizacja II Kongresu Towarzystw Naukowych odpowiada na postulat sformułowany podczas I Kongresu Towarzystw Naukowych, który odbył się w dniach 17-18 września 2013 roku w Warszawie. Szereg wniosków zawartych w Uchwale I Kongresu nie znalazło zrozumienia i uznania u decydentów. Organizatorzy II Kongresu Towarzystw Naukowych „Rola towarzystw naukowych w Rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” pragną ponownie zwrócić uwagę na sprawy nurtujące społeczny ruch naukowy, nagłośnić dorobek i rolę tego ruchu w rozwoju świadomości narodowej i rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju i regionów.

Organizatorzy zapraszają członków towarzystw naukowych i sympatyków społecznego ruchu naukowego do udziału w II Kongresie. Bliższe informacje znajdują się na stronie www.rtn.pan.pl.

Zgłoszenia należy składać do 30 czerwca 2018 r. na adres Rady Towarzystw Naukowych PAN (rtn@pan.pl) lub Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sekretariat@ptpn.poznan.pl).

Zbigniew Kruszewski, przewodniczący RTN PAN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie