Konferencje

III Kongres Europeistyki

Opublikowano: 2020-02-07

forum akademickie

III Kongres Europeistyki odbędzie się w dniach 14–16 września na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego hasło to „Europa Wielu Prędkości”. 

Idea kongresu zainicjowana została przez środowisko polskich europeistów w 2014 roku. Wówczas zorganizowano pierwszy Ogólnopolski Kongres Europeistyki – „Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń”. Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki organizacji I Kongresu Europeistyki udało się zintegrować naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, którzy podejmują w swojej pracy badawczej szeroko rozumianą tematykę europejską; przeprowadzić rzetelną debatę naukową na temat bilansu dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej; omówić aktualne wyzwania i możliwe kierunki ewolucji procesów integracyjnych w Europie; dyskutować nad teoretyczno-metodologicznymi aspektami badań europeistycznych.

Pozytywne naukowe i promocyjne rezultaty, jakie przyniósł dla rozwoju studiów europejskich w Polsce I Kongres Europeistyki, zaowocowały decyzją o organizacji jego drugiej odsłony, trzy lata później w 2017 r. przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. II Ogólnopolski Kongres Europeistyki „Państwo w Unii Europejskiej” kontynuował cele związane z rozwojem debaty naukowej i studiów nad różnymi wymiarami integracji europejskiej.

III Międzynarodowego Kongres Europeistyki „Europa Wielu Prędkości”  odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14–16 września 2020 roku. Jego organizatorem jest Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem dr. hab. Piotra Grabowca.

Proponowany zakres tematyki paneli konferencyjnych:

 1. Bezpieczeństwo europejskie.
 2. Centrum i peryferie w Europie.
 3. Europa jako aktor globalny.
 4. Europa jako konstrukt kulturowy.
 5. Europa wielu prędkości a funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
 6. Europeizacja, renacjonalizacja jako współistniejące procesy w Europie.
 7. Ewolucja roli i znaczenia Unii Europejskiej.
 8. Geopolityka Europy
 9. Idee jedności i różnorodności Europy.
 10. Wpływ migracji wewnętrznych i zewnętrznych na Europę.
 11. Europejska sfera publiczna.
 12. Europejskie partie polityczne i systemy partyjne.
 13. Kierunki i modele integracji w polityce państwowej i europejskiej
 14. Konflikt i współpraca w Europie.
 15. Metodologiczne aspekty badań nad procesami integracji i dezintegracji w Europie.
 16. Nowe technologie a procesy zarządzania gospodarczego i politycznego w Europie.
 17. Pamięć historyczna i tożsamość we współczesnej Europie.
 18. Państwa i grupy interesu jako podmioty sprawcze Europy wielu prędkości.
 19. Polska w Unii Wielu Prędkości.
 20. Ponadnarodowe i krajowe polityki publiczne w Europie.
 21. Regionalny i lokalny wymiar procesów integracji i dezintegracji w Europie.
 22. Społeczeństwa i narody w Europie.
 23. Wymiar polityczny i ekonomiczny ewolucji instytucji i polityk Unii Europejskiej.

Rejestracja na Kongres odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji na stronie: www.kongres2020.uni.wroc.pl.

MK, źródło: UWr


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie