Konferencje

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich

Opublikowano: 2020-02-06

forum akademickie

W dniach 17–19 marca w Toruniu odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich. Jej organizatorem jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem projektu jest prezentacja regulacji prawnej procesu kształcenia doktorantów, a także stworzenie forum wymiany doświadczeń. Dotychczasowe dwie edycje (w 2018 i 2019 roku) spotkały się z dużym zainteresowaniem. Temat stał się jeszcze bardziej aktualny po wejściu w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tegoroczna konferencja adresowana jest do prorektorów, dyrektorów i kierowników szkół doktorskich, przewodniczących i członków Rad Dyscyplin Naukowych oraz osób odpowiedzialnych za kształcenie doktorantów. Szkoły doktorskie charakteryzuje szeroka autonomia, o czym świadczy m.in. ich usytuowanie w strukturze uczelni i instytutów naukowych. Różne są nazwy i zadania organów je prowadzących.

Harmonogram wydarzenia zakłada, że pierwszego dnia omówiona zostanie regulacja ustawowa postępowania w sprawie nadania stopnia i tytułu naukowego. Drugi dzień poświęcony będzie  problematyce wydawania decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów (rekrutacja, tok studiów, ocena śródokresowa), a także odpowiedzialności dyscyplinarnej i własności intelektualnej. W ostatnim dniu zaprezentowane zostaną takie zagadnienia, jak: polityka naukowa oraz obsługa doktorantów zagranicznych.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli:

  • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, do 12 listopada 2019 r. orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, autor licznych monografii, komentarzy, artykułów i innych publikacji;
  • dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie prawa dyscyplinarnego. Rzecznik Dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współtwórca obowiązującej regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym;
  • dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW – pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się prawem administracyjnym, w tym między innymi zasadami funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Jest specjalistką z zakresu problematyki informacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz bezpieczeństwa informacji;
  • dr hab. Magdalena Sieniuć – adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, autorka publikacji z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego;
  • dr Artur Chełstowski – absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W 2003 roku zawodowo związał się z UW, początkowo jako audytor wewnętrzny, a następnie od 2006 roku jako zastępca kanclerza ds. ekonomicznych. Jest ekspertem w zakresie ekonomii, finansów publicznych, zarządzania podmiotami publicznymi, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego i kontroli;
  • dr Daria Gęsicka – rzecznik patentowy, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalistka w dziedzinie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej;
  • mgr Liliana Lato – od 2011 r. kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządza m.in. procesami rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia, programami mobilnościowymi, międzynarodowymi projektami edukacyjnymi, umowami oraz promocją zagraniczną;
  • mgr Mirosław Pakosz – pracownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się obsługą i rekrutacją kandydatów z zagranicy na studia pełne. Sporządza informacje statystyczne i finansowe oraz raporty o współpracy międzynarodowej na potrzeby uczelni;
  • mgr Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2013–2016 pełnomocnik dziekana WPiA UMK ds. kontaktów z interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich odbędzie się w dniach 17–19 marca. Miejsce obrad: hotel Toruń Mercure Centrum (ul. Kraszewskiego 1/3). Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”. Dodatkowe informacje, w tym formularz rejestracji, na stronie: http://fpm.edu.pl/pl/ksd.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie