Konferencje

Konferencja „Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego”

Opublikowano: 18.10.2018

forum akademickie

Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego – dotychczasowe doświadczenia a nowe rozwiązania prawne”. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada w Łodzi.

Celem konferencji jest prezentacja, analiza i wymiana poglądów na kwestie związane z procesem podejmowania decyzji w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i próbą zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi w tych sprawach w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niezwykle ważny w tej mierze pozostaje dotychczasowy dorobek orzeczniczy Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Orzecznictwo administracyjne stanowi bowiem ważny czynnik oddziaływujący nie tylko na organy orzekające w tych sprawach, ale również na ustawodawcę.

Zamiarem organizatorów jest również integracja środowiska teoretyków i praktyków, zajmujących się prawem nauki i szkolnictwa wyższego. Stąd też zaproszenie do udziału w konferencji organizatorzy adresują szczególnie do pracowników naukowo-dydaktycznych, osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, zajmujących się na co dzień sprawami z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz szerokiego grona studentów i doktorantów.

 

Bloki tematyczne konferencji:

1. Przekształcenia ustrojowe szkolnictwa wyższego i nauki w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) i ich wpływ na proces decyzyjny organów uczelni oraz pozostałych organów orzekających w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki

2. Podstawowe obszary decyzyjne na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2.1. Studenci i doktoranci

2.2. Stopnie naukowe i tytuł naukowy

2.3. Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki

2.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i pracowników uczelni

3. Stosowanie przepisów k.p.a. w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

4. Konstytucyjność rozwiązań prawnych wynikających z przepisów intertemporalnych

5. Zakres sądowej kontroli w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://fpm.edu.pl/pl/decyzja

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie