Badania

Kształcenie w warunkach wielokulturowych

Opublikowano: 2020-01-15

forum akademickie

Czy jesteśmy przygotowani do kształcenia uczniów z rodzin migracyjnych? Odpowiedzi na to pytanie poszukają badacze z Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Międzynarodowy projekt badawczy „Model kształcenia nauczycieli do pracy w warunkach różnorodności” jest realizowany na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Celem grantu realizowanego w partnerstwie z Západočeská Univerzita v Plzni (Czechy) jest wypracowanie modelu kształcenia w warunkach inter- i wielokulturowych. Model zostanie upowszechniony wśród nauczycieli wykonujących swój zawód oraz włączony do  programu kształcenia przyszłych nauczycieli – studentów MUP. W ramach projektu zaplanowano badania nauczycieli i rodzin migrantów w Płocku i w Pilźnie, tak by znaleźć odpowiedź na pytanie: na ile szkoła w miastach średniej wielkości przygotowana jest do nauczania uczniów pochodzących z rodzin imigranckich.

Realizacja grantu przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych pracowników uczelni zaangażowanych w jego realizację – przede wszystkim dotyczących realizacji projektów i pracy w zespołach międzynarodowych, doskonalenie umiejętności językowych. Grant to także szansa na umiędzynarodowienie dorobku naukowego przez możliwość publikacji międzynarodowych, istotnych z punkt widzenia rozwoju i awansu naukowego.

Po polskiej stronie prace badawcze prowadzić będą: dr hab. Michał Nowosielski, prof. MUP (kierownik projektu), dr Agnieszka Głowala, dr Kamila Zdanowicz-Kucharczyk oraz mgr Anna Zgorzelska. Z kolei czeską stronę reprezentować będą: Josef Slowik Ph.D., Marketa Zachova Ph.D. oraz Dagmar Safrankova Ph.D. Realizację grantu wartego blisko 100 tys. zł zaplanowano do marca 2021 roku.

MK, źródło: MUP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie