Nagrody

Laureatki XIX edycji programu L’Oréal Polska „Dla Kobiet i Nauki”

Opublikowano: 2019-10-10

forum akademickie
Źródło: Twitter/L’Oréal Polska

Podczas uroczystej gali polskiej edycji programu „For Women in Science”, która odbyła się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, sześć utalentowanych badaczek otrzymało stypendia L’Oréal Polska.

O stypendia ubiegała się w tym roku rekordowa liczba 144 kandydatek z 39 instytucji naukowych. Najwięcej reprezentowało ośrodki naukowe w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Gros zgłoszeń (75%) dotyczyło projektów z zakresu nauk o życiu. Nie brakowało także przedstawicielek nauk inżynieryjnych i technologicznych (14%), fizycznych (9%) i formalnych (2%). Dokonując wyboru jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej wzięło pod uwagę dorobek naukowy, doświadczenie oraz możliwe praktyczne wykorzystanie badań w przyszłości. Stypendia zostały przyznane w trzech kategoriach. Otrzymały je:

W kategorii magistranckiej (stypendium w wys. 20 tys. zł):

  • Beata Zjawin z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – zajmuje się poszukiwaniem ciemnej materii za pomocą optycznych zegarów atomowych

W kategorii doktoranckiej (30 tys. zł):

  • mgr Paulina Marona z Zakładu Biochemii Ogólnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – bada rolę białka MCPIP1 w procesach wzrostu, unaczynienia i progresji nowotworowej jasnokomórkowego raka piersi
  • mgr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego – realizuje projekt dotyczący indukcji autofagii jako mechanizmu działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeracyjnych

W kategorii habilitanckiej (35 tys. zł):

  • dr Ewelina Król z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – opracowuje innowacyjne strategie zwalczania infekcji wirusowych u ludzi ze szczególnym uwzględnieniem wirusa zapalenia wątroby typu C, wirusa kleszczowego zapalenia mózgu i wirusa Zika poprzez zastosowanie chemicznie zsyntetyzowanych środków terapeutycznych oraz szczepionek nowej generacji
  • dr Renata Welc-Falęciak z Zakładu Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – bada różnorodność genetyczną patogenów u kleszczy i ich żywicieli w tym ludzi o różnym statusie immunologicznym oraz ocenę ryzyka infekcji w drodze transfuzji krwi
  • dr Ulrike Topf z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk – zajmuje się molekularnymi mechanizmami modulacji homeostazy białek podczas stresu komórkowego

Wszystkie laureatki, oprócz stypendiów L’Oréal otrzymały stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy.

Promocja osiągnięć kobiet nauki, zachęcenie ich do kontynuowania prac badawczych oraz udzielenie wsparcia finansowego – to główne założenia programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki, realizowanego przez L’Oréal Polska we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskim Komitetem do spraw UNESCO oraz Polską Akademią Nauk. Polska edycja programu prowadzona jest od 2001 roku. Jego celem jest wsparcie badań kobiet-naukowców, które mimo dużego wkładu w rozwój nauki stanowią jedynie 30% wszystkich ludzi nauki. Przez 18 edycji wyróżniono łącznie 93 polskie badaczki, których projekty charakteryzują się ogromnym potencjałem.

MK

Beata Zjawin – naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęła na kierunku astronomia i w tej dziedzinie uzyskała tytuł licencjacki. W tym czasie, w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) dr Piotr Wcisło wraz z dr. hab. Michałem Zawadą rozpoczynali pracę nad projektem poszukiwania ciemnej materii przy pomocy optycznych zegarów atomowych. To połączenie astronomii z fundamentalną fizyką bardzo ją zainteresowało i w rezultacie dało pole do rozwoju jej zamiłowań naukowych. Obecnie jest związana z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, gdzie pracuje w grupie CASTLE (Cold Atomic Space-Time Laboratory). Uzdolniona badaczka jest laureatką wielu wyróżnień i stypendiów m.in. stypendium Ministerstwa Edukacji dla Najlepszych Studentów w Polsce, stypendium Prezydenta Miasta Torunia dla Najlepszych Studentów UMK, stypendium dla Najlepszych Studentów UMK, a także prestiżowego międzynarodowego stypendium SPIE Optics and Photonics Education Scholarship. W ostatnim czasie Beata Zjawin uczestniczyła także w międzynarodowym projekcie badawczym „Eclipse de Sol Chile 2019”, gdzie miała okazję zwiedzić teleskopy VLT, znajdujące się w Obserwatorium Paranal w Chile.

mgr Paulina Marona – prace nad rozwojem i biologią nowotworów zaczęła już w czasie studiów licencjackich na kierunku biotechnologia, kiedy dołączyła do zespołu Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra uzyskała w 2014 roku, następnie rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Biochemii Ogólnej UJ pod kierunkiem doc. Katarzyny Miękus. W latach 2015–2018 udało jej się uzyskać finansowanie trzech projektów badawczych, a w latach 2017–2018 została laureatką prestiżowych konkursów PRELUDIUM 13 oraz ETIUDA 6 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jest także laureatką takich wyróżnień jak: stypendium START 2018, stypendium im. Jana Zurzyckiego, stypendium Rektora dla Najlepszych Doktorantów. W ramach stypendium START 2018 otrzymała finansowanie miesięcznego stażu zagranicznego w AntiCancer Inc. San Diego (USA), w najbliższym czasie odbędzie 3-miesięczny staż w Roswell Park Comprehensive Cancer Center (USA). Do tej pory ukazały się cztery publikacje, których jest współautorką, m.in. w prestiżowym czasopiśmie Cancer Research.

mgr Karolina Pierzynowska – studia biologiczne rozpoczęła z myślą o specjalizacji z biologii medycznej i z zamiarem pracy na uczelni. W tym czasie prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn zaproponował jej swoją opiekę naukową na studiach doktoranckich, którą to propozycję bez wahania przyjęła. Na realizacje badań otrzymała 3 granty Młodych Naukowców finansowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast od 2018 roku jest kierownikiem grantu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Podczas studiów doktoranckich została współautorką piętnastu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz czterech zgłoszeń patentowych, dotyczących nowo odkrytych związków, mogących mieć działanie terapeutyczne dla chorób neurologicznych. Wyniki swoich badań przedstawiła na ponad trzydziestu konferencjach naukowych. W międzyczasie odbyła dwa staże w Katedrze Biochemii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Laboratorium Neuropatologii Molekularnej w University of West Virginia w USA. Za swoje wyniki i osiągnięcia naukowe otrzymała m.in. Nagrodę Rektora UG, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę im. prof. Mozołowskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, a także nagrodę Oddziału Gdańskiego PAN.

dr Ewelina Król – będąc jeszcze na drugim roku studiów dołączyła do grupy prof. dr hab. Bogusława Szewczyka w Katedrze Wirusologii Molekularnej i rozpoczęła zajęcia indywidualne. Tematyka związana z białkami strukturalnymi wirusa zapalenia wątroby typu C była podstawą jej pracy magisterskiej. W 2004 r. rozpoczęła realizację doktorskiego projektu naukowego w ramach Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Za pracę doktorską została uhonorowana w 2012 roku nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska. Badaczka została m.in. laureatką projektu IUVENTUS PLUS finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym samym roku została adiunktem w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wówczas jej kolejny projekt został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Jest także laureatką prestiżowego programu szkoleniowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP500 Innovators: Science-Management-Commercialization”, w ramach którego odbyła ponad 2 miesięczny staż na Stanford University w Dolinie Krzemowej w USA. Autorka wielu publikacji o zasięgu międzynarodowym i uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych.

dr Renata Welc-Falęciak – od początku swojej kariery naukowej związana jest z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w Zakładzie Genetyki Bakterii ukończyła studia magisterskie na kierunku biotechnologia, a następnie uzyskała stopień doktora nauk biologicznych. Od 2010 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Parazytologii. Badaczka jest współautorką ponad 35 publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Kierowała ośmioma projektami badawczymi, a w siedmiu była współwykonawcą. Jest laureatką m.in. nagród JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Nagrody im. Witolda Stefańskiego nadawanej przez Polskie Towarzystwo Parazytologiczne. W 2007 roku zwyciężyła w konkursie „Skomplikowane i proste” organizowanym przez Forum Akademickie. Jest współzałożycielką i współwłaścicielką Laboratorium Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab sp. z o.o., spółki spin-off UW i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego misją jest opracowanie i wdrożenie do rutynowej diagnostyki parazytologicznej innowacyjnych, autorskich metod badawczych.

dr Ulrike Topf – studiowała biologię na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Następnie kontynuowała studia magisterskie na Uniwersytecie we Fryburgu, gdzie specjalizowała się w biologii molekularnej i genetyce. Stopień doktora badaczka uzyskała pod kierunkiem prof. Ruth Chiquet-Ehrismann w Instytucie Badań Biomedycznych im. Friedricha Mieschera w Bazylei w Szwajcarii. Ciekawość badań i chęć rozwoju w dziedzinie biochemii sprawiły, że dołączyła do laboratorium badawczego prof. dr hab. Agnieszki Chacińskiej, zlokalizowanego w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Otrzymała wówczas 3-letnie stypendium dla młodych naukowców przyznawane przez Swiss National Science Foundation. Jej badania zostały także nagrodzone stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Jest laureatką grantu udzielanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu finansowania OPUS i autorką prestiżowych publikacji m.in. w czasopiśmie Nature and Nature Communications. Dr Ulrike Topf od kilku miesięcy jest liderem grupy w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zdjęcia: www.fizyka.umk.pl, researchgate.net, www.ug.edu.pl, L’Oréal


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie