Życie akademickie

List intencyjny UG i GUMed w sprawie federacji

Opublikowano: 20.12.2017

forum akademickie

Dwie pomorskie uczelnie, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny, podpisały list intencyjny w zakresie współpracy naukowej i konsolidacji działań, zmierzających do federacji lub pełnej integracji. List podpisali rektorzy obu uczelni – prof. Jerzy Gwizdała, rektor UG oraz prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.

Współpraca ta będzie obejmowała przedsięwzięcia naukowe, działania w zakresie transferu wyników naukowych do gospodarki, przedsięwzięcia dydaktyczne, w tym także tworzenie nowych jednostek naukowo-dydaktycznych. Uczelnie zamierzają podjąć wspólne działania zmierzające do ściślejszej współpracy, a w przyszłości konsolidacji lub federacji uczelni. Plan działania przygotowuje powołany do tego celu specjalny zespół, na którego czele stanął dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, prof. Igor Konieczny.

Już obecnie obie uczelnie ściśle ze sobą współpracują, czego efektem są wspólne projekty i przedsięwzięcia naukowe, a przede wszystkim wspólny Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, jeden z najlepszych biotechnologicznych wydziałów w Polsce, który w ostatniej ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał najwyższą kategorię A+. Wydział otrzymał także wyróżniającą ocenę jakości kształcenia, nadawaną najwybitniejszym jednostkom w kraju przez Polską Komisję Akredytacyjną, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało biotechnologii tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Znakomite wyniki naukowe i dydaktyczne wydziału pozwoliły także na uzyskanie europejskich funduszy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę siedziby Instytutu Biotechnologii UG. Na terenie Bałtyckiego Kampusu UG powstał jeden z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych w Polsce ze specjalistycznymi pracowniami, laboratoriami i salami dydaktycznymi.

Podpisany właśnie list intencyjny zmierza do pogłębienia tej współpracy: – Nasze uczelnie współpracują od wielu lat, chcemy obecnie tę współpracę poszerzyć, wypracować wspólne, bardziej szczegółowe rozwiązania w zakresie naukowym, dydaktycznym, transferu technologii do gospodarki. W przyszłości, jeśli okaże się to korzystne dla obu naszych uczelni, będzie mogła powstać federacja uczelni. Podpisany list intencyjny jest także odpowiedzią na projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym naukową i dydaktyczną siłę zyskują interdyscyplinarne federacje uczelni i jednostek naukowo-badawczych – mówi rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała.

Monika Rogo


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie