Konferencje

Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2019

Opublikowano: 2019-07-15

forum akademickie

W dniach 21–22 października 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2019”. 

Współczesny człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt stwarza ogromne pole do badań środków masowego przekazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zjawiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z zakresu komunikowania rewidują lub przynajmniej uzupełniają dotychczasowe spojrzenie na media. Cykliczna konferencja „Media-Biznes-Kultura” pokazuje nie tylko rolę mediów we współczesnym świecie, ale wyznacza typowe obszary dla poszukiwań medioznawczych.

Szczególnym jej wyróżnikiem jest interdyscyplinarność. Inne spojrzenie na media prezentują ekonomiści, a odmienne – prasoznawcy, socjologowie, psycholodzy, językoznawcy, historycy czy eksperci z zakresu komunikacji społecznej. Te interdyscyplinarne badania związane z postrzeganiem komunikacji publicznej są niezwykle potrzebne w dobie coraz intensywniejszych relacji mediów z podmiotami rynkowymi oraz wobec roli, jaką odgrywają media w kulturze oraz  życiu społecznym i politycznym. W kręgu zainteresowania uczestników jest problematyka mediów, ich związki, przemiany oraz oddziaływanie na biznes, język, kulturę i społeczeństwo. Dyskusje, wykłady, warsztaty i spotkania są forum wymiany doświadczeń, opinii i poglądów w wielu obszarach, takich jak język mediów i grzeczność językowa w życiu publicznym, etyka mediów, media a rynek czy też media w życiu społecznym, kulturze i polityce.

Problematyka konferencji dotyczy różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach:

1. Media a etyka słowa i grzeczność językowa w życiu publicznym

Etyczność w mediach: jakość, odpowiedzialność, powinność. Różne oblicza oraz odsłony wartości i antywartości w mediach. Wyzwania i zagrożenia medialnym złem – komunikowanie „antywartości”. Etyczny kontekst uwarunkowań procesów komunikacyjnych w dyskursie publicznym, w tym szczególnie szeroko pojęte zagadnienia lingwistyczne: etyka słowa i grzeczność językowa w sytuacjach publicznych, normy etyczne w reklamie i komunikacji rynkowej, moralność myślenia i jej konsekwencje w języku. Respektowanie zasad grzeczności językowej i ich funkcjonalność. Konwencja wypowiedzi, a wybór zasad adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej. Kto jest kim w rozmowie – cechy portretu rozmówców i wynikające z tego konsekwencje. Odpowiedzialność za słowo w działaniach biznesowych (w tym wizerunkowych i reklamowych). Język jako narzędzie wpływu społecznego, w tym również zjawiska negatywne: manipulacja i agresja słowna. Etyczna odpowiedzialność odbiorców mediów.

2. Media a rynek

Nowe możliwości współpracy mediów i biznesu oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi z obszaru nowych mediów w zintegrowanej komunikacji rynkowej. Konkurencja intermedialna. Relacje między mediami a public relations. Wizerunek przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa w mediach. Media publiczne i prywatne – podział rynku czy podział wpływów? Rynki medialne. Media jako biznes. Strategie firm medialnych. Media jako kanały przekazu reklam.

3. Media w społeczeństwie i kulturze

Przemiany w komunikacji międzyludzkiej, jej moralne i etyczne wyzwania oraz aspekty prawne. Poszanowanie wieloetniczności i wielokulturowości w przekazach emitowanych przez media. Ludzkie życie w sieci i jego konsekwencje. Miejsce, rola i transformacja dziennikarstwa w epoce przemian medialno-komunikacyjnych. Kompetencje etyczne użytkowników mediów w zakresie komunikacji publicznej. Komunikacyjna specyfika przekazów w kontekście relacji nadawczo-odbiorczych. Kontekst jako wyznacznik sytuacji komunikacyjnej.

4. Media w polityce

Strategiczna funkcja mediów w kształtowaniu opinii społecznej. Media w skali regionu i kraju a uwarunkowania polityczne, społeczne i cywilizacyjne.  Oddziaływanie mediów na społeczeństwo i społeczna odpowiedzialność mediów. Media jako kreator rzeczywistości historycznej. Prawda i iluzja w wypowiedziach polityków i dziennikarzy. Rynek mediów w komunikowaniu politycznym. Funkcja medium w pozyskiwaniu odbiorcy przekazu. Zmiany na rynku mediów a polityka.

Tradycją konferencji są panele dyskusyjne z udziałem praktyków. Do dyskusji zaproszono grono wybitnych medioznawców, ekspertów, przedstawicieli biznesu oraz młodych badaczy – studentów, którzy wezmą udział w panelu „Młodzi o mediach, biznesie i kulturze”. Odbędą się także dwie debaty: na temat roli zawodowych komunikatorów w skutecznej komunikacji (prowadzenie dr hab. Dariusz Tworzydło) oraz społecznej odpowiedzialności komunikacji (prowadzenie Magdalena Skorupka-Kaczmarek).

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Więcej szczegółów pod adresem: www.mediabizneskultura.ug.edu.pl.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie