Szkoły wyższe

Na UJ ruszył program współpracy studentów z biznesem

Opublikowano: 30.11.2017

forum akademickie

Nieumiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz powiązania teorii z praktyką rynkową to kwestie, na które najczęściej narzekają zarówno absolwenci kierunków społecznych i humanistycznych, jak i pracodawcy. Wygląda na to, że ich oczekiwania doczekały się wreszcie konkretnej odpowiedzi. Uniwersytet Jagielloński uruchomił pilotażowy program współpracy studentów z biznesem, który przyniesie wymierne korzyści zarówno absolwentom, jak i firmom.

O potrzebie dopasowania kształcenia do wymogów rynku dyskutują wszyscy, biorąc zwykle na celownik szeroko rozumiane studia humanistyczne i prezentując na ich temat skrajnie różne poglądy. Jedni są zdania, że studia społeczne są bezwartościowe i produkują bezrobotnych. Inni twierdzą, że humaniści, m.in. poprzez rozwijanie kompetencji miękkich, komunikacyjnych, a także poprzez interdyscyplinarność, lepiej odnajdują się na rynku pracy, który podlega nieustannym zmianom.

Niewątpliwie kierunki społeczne i humanistyczne to kierunki ogólnorozwojowe, dające szeroką wiedzę z różnych dziedzin, która pomaga lepiej diagnozować i rozwiązywać problemy, właśnie dzięki wyjściu poza wąską specjalizację. Natomiast to, czego brakuje dzisiejszym studentom nauk społecznych, to umiejętność wykorzystania teorii w praktyce. Najważniejszym zadaniem i wyzwaniem jest więc stworzenie warunków ku temu, aby studenci uczyli się jak aplikować posiadaną przez nich wiedzę do realnych problemów, jakie miewają firmy i instytucje. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszedł Wydział Filozoficzny UJ, przygotowując nowatorską ofertę dla magistrantów oraz Ministerstwo Rozwoju, które na ten projekt zabezpieczyło środki finansowe.

Paidagogos Pro – platforma współpracy studentów z biznesem

Paidagogos PRO to pilotażowy program Wydziału Filozoficznego UJ, w ramach którego młodzi socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy, filozofowie i religioznawcy będą mogli pisać swoje prace dyplomowe przy ścisłej współpracy z biznesem. Mechanizm jest prosty. Pracodawca z sektora biznesu, administracji lub sektora pozarządowego za pośrednictwem platformy internetowej www.paidagogos.uj.edu.pl zgłasza problem badawczy, student zaś wybiera interesujące go zagadnienie, konsultuje je z promotorem i wysyła aplikację, na podstawie której zostaje zaproszony do udziału w projekcie. Wówczas ze strony pracodawcy zostaje wyznaczony mentor, który wprowadza aplikanta w zagadnienie: pozwala lepiej zrozumieć firmę, charakter danej instytucji i problem do rozwikłania. Stając się tym samym, na równi z promotorem, opiekunem powstającej pracy.

Studenci korzystający z platformy i zakwalifikowani do programu otrzymają wsparcie finansowe pokrywające koszty powstającej pracy dyplomowej, skorzystają z wizyt studyjnych, a także z cyklu warsztatów obejmujących m.in. umiejętności negocjacyjne, autoprezentację, przedsiębiorczość, ochronę własności intelektualnej czy nowe media. Najważniejszą korzyścią uczestnictwa w programie będzie jednak sama praca magisterska, wykorzystująca nabytą w czasie studiów wiedzę w sposób w pełni praktyczny. Co więcej, będzie odpowiedzią na faktyczny, zgłoszony przez środowisko biznesowe problem. Studenci, poza fachową opieką, dostępem do danych i poczuciem, że robią coś istotnego dla konkretnego rynkowego podmiotu, mogą w praktyce poznać specyfikę branży, która ich zainteresowała i zawodu, do którego aspirują.

Uczestnictwo w programie to również wymierne benefity dla potencjalnych pracodawców, firm i instytucji. Te bowiem, zgłaszając nurtujące je zagadnienia na platformę, zyskują dostęp do najnowszej wiedzy i w rezultacie wartościowe opracowanie tematów ważnych z punktu widzenia ich działalności. Przedsiębiorca, uczestnicząc w projekcie, otrzyma nie tylko głęboką, często interdyscyplinarną analizę i odpowiedź na zgłoszony problem, ale i świeżość spojrzenia na sprawę z zewnątrz, z perspektywy dalszej, niż własne biurko.

Jacek Nowak, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ: „Oczywiście liczymy na to, że ścisła, zadaniowa współpraca na linii uczelnia-pracodawca, której owocem będą wdrożeniowe prace magisterskie, pozwoli sprawniej odnajdywać się naszym studentom na rynku pracy. Program jest odpowiedzą na potrzebę integracji absolwentów naszego wydziału z potencjalnymi pracodawcami, którzy poszukują pracowników wyposażonych nie tylko w szeroką wiedzę, ale i o wysokich kompetencjach komunikacyjnych, „miękkich”, niezbędnych do funkcjonowania każdego rynkowego podmiotu”.

Agnieszka Święch, pełnomocnik dziekana ds. komercjalizacji efektów kształcenia: „Projekt daje szansę młodym humanistom na prezentację swoich  umiejętności przyszłym pracodawcom, którzy nie zawsze szukają pracownika z konkretnym „fachem w ręku”, lecz kogoś, kto rozumie w nieoczywisty sposób otaczającą nas rzeczywistość. Projekt, który realizuje Wydział Filozoficzny UJ pozwala młodym ludziom rozwijać się przy wsparciu mentora, co jest cenne z punktu widzenia młodzieży, która rozpoczyna swoją przygodę z przedsiębiorczością”.

Projekt Paidagogos PRO – Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego realizowany w latach 2017-2019 współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne, nr umowy o dofinansowanie POWR.04.01.00-00-IH01/16

Przemysław Pawluś


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie