Sprawy nauki

NCN o równym dostępie do środków na badania

Opublikowano: 2019-02-19

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Wspieramy najlepszych naukowców w Polsce, niezależnie od wieku, płci, narodowości, stopnia i dyscypliny, a jedynym dla nas kryterium jest wysoka jakość proponowanych badań – napisało Narodowe Centrum Nauki w stanowisku w sprawie równego dostępu kobiet i mężczyzn do środków finansowych na prace badawcze.

W liście podpisanym przez Przewodniczącą Rady NCN prof. Małgorzatę Kossowską i Dyrektora NCN prof. Zbigniewa Błockiego czytamy, że centrum przyciąga badaczy reprezentujących różne grupy społeczne, bo obiektywność i wiarygodność badań naukowych, poza kompetencjami badacza, wymaga różnorodności: różnych wartości, punktów widzenia i doświadczeń.

Autorzy wymieniają działania, jakie podjęto w minionych latach na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w staraniach o środki na badania, m.in. zapewnianie w miarę możliwości równej reprezentacji kobiet i mężczyzn w zespołach eksperckich i recenzenckich; powierzanie funkcji przewodniczenia panelom ekspertów zarówno kobietom, jak i mężczyznom; systematyczne monitorowanie udziału kobiet i mężczyzn w poszczególnych konkursach, ze szczególnym uwzględnieniem proporcji projektów złożonych do tych finansowanych; promowanie uczestnictwa kobiet badaczek w różnych ciałach decyzyjnych i opiniotwórczych w Centrum i poza nim. Mając jednak świadomość, jak wiele jeszcze przed nimi w zakresie zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do funduszy na badania naukowe, sygnatariusze deklarują podjęcie dalszych prac nad procedurami pozwalającymi identyfikować i usuwać wszelkie tendencyjności w aplikowaniu, procedowaniu i ocenie projektów badawczych.

Do stanowiska dołączono statystyki dotyczące udziału kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011–2018. Wynika z nich, że w tym okresie liczbowy wskaźnik sukcesu przyjął dla kobiet wartość 20%, podczas gdy u mężczyzn wyniósł 23%. W pięciu konkursach badaczki osiągnęły poziom powyżej tej średniej: ETIUDA (27%), UWERTURA (25%), SONATINA (25%), FUGA (24%), PRELUDIUM (22%). Tylko w jednym (SYMFONIA) zrównały się z mężczyznami (11%).

Wziąwszy pod uwagę finansowy wskaźnik sukcesu różnica między obiema płciami również wynosi 3% (25–22 na korzyść naukowców). Wskaźnik powyżej średniej kobiety osiągnęły w trzech konkursach: ETIUDA (28%), FUGA (26% – tyle samo co u mężczyzn), SONATINA (26%).

Uwzględniając poszczególne typy konkursów największy udział kobiet we wnioskach zakwalifikowanych do finansowania zanotowano w PRELUDIUM (56%). Kolejne miejsca zajęły: SONATA (48%) i ETIUDA (46%). Podobnie wygląda czołówka, jeśli wziąć pod uwagę przyznaną kwotę finansowania.

W sześciu konkursach średni koszt projektu autorstwa kobiety był wyższy niż mężczyzny: MAESTRO, SONATA BIS, OPUS, FUGA, SONATA, PRELUDIUM.

Warto podkreślić, że spośród różnych grup nauk, w ścisłych i technicznych liczba kobiecych wniosków zakwalifikowanych do finansowania, jak też liczba ekspertek są najmniejsze.

W stanowisku podkreślono jednak, że w porównaniu do innych uznanych europejskich agencji grantowych, NCN nie wypada najgorzej. Dla przykładu udział kobiet kierowników projektów w grantach finansowanych przez Centrum wynosi 43%, podczas gdy w ERC, niemieckiej DFG czy szwajcarskiej SNSF udział ten waha się pomiędzy 20 a 25%.

MK

Stanowisko NCN

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w projektach NCN 2011-2018


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie