Szkoły wyższe

Nie udało się wybrać rektora UJK w Kielcach

Opublikowano: 2020-06-02

forum akademickie

Żadnemu z trojga kandydatów ubiegających się o fotel rektora Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nie udało się uzyskać wymaganej większości głosów, co oznacza, że po raz pierwszy w tegorocznych wyborach dojdzie do II tury.

Wybory w UJK odbyły się we wtorek 2 czerwca. Obecny rektor prof. Jacek Semaniak rządzi już drugą kadencję i z tego względu nie mógł wziąć w nich udziału. Jego następca wyłaniany jest z trojga kandydatów. Są nimi: prof. Michał Arabski – prorektor ds. nauki, prof. Barbara Gawdzik – dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz prof. Stanisław Głuszek – prorektor ds. medycznych. Uprawnionych do głosowania było 100 elektorów i tyle kart wrzucono do urny. W pierwszej turze nikomu nie udało się uzyskać wymaganej większości. Poszczególni kandydaci zdobyli: prof. Arabski – 31 głosów, prof. Gawdzik – 30 głosów, prof. Głuszek – 39 głosów. Do drugiej tury, która zostanie przeprowadzona w czwartek, 4 czerwca, przeszli dwaj kandydaci z największą liczbą głosów, a więc prof. Michał Arabski i prof. Stanisław Głuszek.

Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK, ur. się w 1978 roku w Kielcach. W 2002 roku ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność: biochemia i genetyka, oraz w 2004 na kierunku fizjoterapia na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W roku 2005 uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia, a w roku 2013 – stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, specjalność: biofizyka.

W roku 2016 objął stanowisko zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Biologii oraz przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Od roku 2017 pełni funkcję kierownika Zakładu Biologii Medycznej w Instytucie Biologii UJK, a od 2018 – prorektora ds. nauki.

Jego działalność naukowa związana jest z oceną właściwości biologicznych nowych związków chemicznych, nośników leków oraz białek rekombinowanych jako potencjalnych preparatów terapeutycznych. Jest współautorem ponad 50 publikacji naukowych (indeks Hirscha = 14, sumaryczny IF = 109.11, liczba cytowań 641), kilku patentów krajowych, międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz ekspertyz dla przemysłu. Uczestniczył w 10 projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodowe Centrum Nauki. W ostatnich trzech latach pełnił funkcje eksperta w NCN, NCBiR oraz MNiSW. 

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek ur. się w 1954 roku w Bodzentynie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Łodzi. W 1981 r. uzyskał stopień doktora, a w 1997 r. – doktora habilitowanego. W 2003 roku otrzymał nominację profesorską.

Od 2016 roku jest prorektorem ds. medycznych UJK. W latach 2007–2016 był dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu (przemianowanego później na Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu), a wcześniej m.in. dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie UJK). Do ubiegłego roku, przez 18 lat, kierował Zakładem Pielęgniarstwa Klinicznego i Społecznego Instytutu Kształcenia Medycznego, później przekształconym w Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Był ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Kielcach, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urazowej Szpitala Miejskiego w Kielcach. Nadal pełni funkcję kierownika (wcześniej ordynatora) Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Tematyka jego zainteresowań naukowych obejmuje: chirurgię onkologiczną, nowotworów jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby; problematykę ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki; patologię chirurgiczną układu pokarmowego; chirurgię endokrynologiczną (tarczyca i nadnercza); leczenie otyłości (bariatria), zespół metaboliczny, obesitologię, problematykę żywienia pozajelitowego i dojelitowego; chirurgię laparoskopową i genetykę medyczną.

Jest członkiem Polskiej Grupy Badań nad Rakiem Jelita Grubego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie, inspiratorem i jednym z głównych badaczy epidemiologii i determinacji genetycznej zapaleń i raka trzustki, koordynuje także badania dotyczące zespołu metabolicznego oraz problematyki klinicznej leczenia otyłości.

Jest autorem bądź współautorem blisko 400 publikacji naukowych, redaktorem 20 monografii z zakresu chirurgii, problematyki etyki i filozofii medycyny oraz organizacji kształcenia medycznego. Publikacje naukowe indeksowane w bazie Web of Science: 210, PUBMED: 113. Liczba cytowań publikacji w bazie Web of Science: 1860, bez autocytowań: 1780. IF = 168,8, Indeks H = 13.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie