Życie akademickie

Nowa placówka UWr powstanie w Odolanowie

Opublikowano: 2018-12-02

forum akademickie
Fot. Magdalena Marcula

W Odolanowie w Wielkopolsce powstanie Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Wrocławskiego. List intencyjny w sprawie powołania nowej jednostki podpisali rektor uczelni, prof. Adam Jezierski i burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

Placówka będzie wspólnym przedsięwzięciem dwóch podmiotów: samorządowego (Gmina i Miasto Odolanów) oraz akademickiego (Uniwersytet Wrocławski). Z Centrum współpracować będą także uczeni z innych ośrodków naukowych, którzy swym doświadczeniem i dorobkiem naukowym wesprą jego działalność. Siedzibą Centrum ma stać się wyremontowany budynek kościoła poewangelickiego.

Z prośbą o powołanie naukowej placówki władze Odolanowa zwrócili się do rektora Uniwersytetu Wrocławskiego już rok temu. Inicjatywa spotkała się z przychylnością uczelnianych władz. Przygotowania zakończyły się podpisaniem listu intencyjnego. Centrum będzie się zajmować m.in. badaniem, archiwizowaniem i opracowaniem oraz merytoryczną opieką nad spuścizną materialną i duchową Polaków, Niemców i Żydów z terenów Południowej Wielkopolski (obszar od Kępna na południu po Jarocin na północy oraz od Leszna na zachodzie po Kalisz na wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Gminy i Miasta Odolanów), organizowaniem konferencji naukowych i prelekcji (zarówno o międzynarodowym charakterze, jak i dla potrzeb lokalnych np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkół). Powołanie Centrum umożliwi również stworzenie bazy danych umożliwiającej łatwiejszy i szybszy dostęp uczniom i studentom badającym kwestie będące przedmiotem zainteresowań nowej placówki, a także współuczestniczenie w szeroko pojętej edukacji i życiu kulturalnym Odolanowa.

Gmina i Miasto Odolanów (obszar 136 km²), które zamieszkuje prawie 15 tys. mieszkańców, leży w powiecie ostrowskim, w Południowej Wielkopolsce, na terenie Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Obecnie w skład gminy wchodzą: miasto Odolanów i 16 wsi sołeckich. Gmina i Miasto Odolanów utrzymuje ożywione kontakty z sześcioma miastami partnerskimi: Heringen Helme, Heringen Werra (Niemcy), La Meziere (Francja), Saulkrasti (Łotwa), Nieśwież (Białoruś) oraz Martvili (Gruzja).

Początki Odolanowa datuje się na XII w. W 1301 r. wznosił się tu już murowany zamek. Rozwój Odolanowa przypada na wiek XV, czyli czasy panowania Władysława Jagiełły, który w dokumencie z 1403 roku uwalnia miasto od podatków celnych i kontrybucji. Tę datę uznaje się za symboliczny moment powstania Odolanowa. Od połowy XVIII wieku miasto przeżywa gospodarcze ożywienie. Z tych czasów pochodzą trzy odolanowskie świątynie: zbór ewangelicki i dwa kościoły katolickie. Szybkiego rozwoju miasta nie wyhamował dokonany w 1793 roku II rozbiór Polski. Odolanów, odliczając czasy Księstwa Warszawskiego, był do 1918 roku pod zaborem pruskim. Wiek XIX był okresem rozkwitu miasta mającego charakter rolniczo-rzemieślniczy. W 1909 roku poprowadzono tu linię kolejową. Po II wojnie istotne zmiany nastąpiły z chwilą odkrycia złóż gazu ziemnego i wybudowania Zakładu Odazotowania Gazu Ziemnego na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Oddział PGNiG w Odolanowie zajmuje się kriogenicznym przetwarzaniem gazu ziemnego zaazotowanego na gaz wysokometanowy połączonym z odzyskiem helu. W Odolanowie działa Zakład Fizyki Niskich Temperatur Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, którego pracownicy od 1985 r. organizują Warsztaty Naukowe Lato.

Łukasz Krzyszczuk


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie